Закон України «Про поліцію і поліцейську діяльність»

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про Національну поліцію (№2822)
21.05.2015 11:30
За:208 Проти:17 Утрималися:53 Не голосували:79 Всього:357
Рішення прийнято

Проект

(Тираж 02.07.2015)

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про Національну поліцію

 

Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 Національна поліція

 1. Національна поліція (далі – поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
 2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом.

Стаття 2. Завдання поліції

 1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або інших надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Стаття 3. Правова основа діяльності поліції

 1. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції

 1. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна.
 2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції.
 3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Стаття 5. Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 1. Поліція в процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.

РОЗДІЛ ІІ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Стаття 5-1. Верховенства права

 1. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
 2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Стаття 6. Дотримання прав і свобод людини

 1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.
 2. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції.
 3. Здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або відсутня необхідність подальшого застосування таких заходів.
 4. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити всіх можливих заходів до припинення таких дій та обов’язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У випадку приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими, керівник органу протягом доби з моменту отримання відомостей про вищезазначені факти зобов’язаний ініціювати проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У разі виявлення таких дій поліцейський зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених поліцейськими.

 1. У діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 7. Законність

 1. Поліція діє лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
 2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази.
 3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.

Стаття 8. Відкритість та прозорість

 1. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України.
 2. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку.
 3. Поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законами України.
 4. Поліція може оприлюднити (поширити) інформацію з обмеженим доступом лише у випадках та в порядку, визначених законами України.
 5. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність поліції, обов’язково оприлюднюються на веб-порталі центрального органу управління поліції. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку, визначених законами України.
 6. Проекти нормативно-правових актів, які стосуються прав та свободи людини, обов’язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ.

Стаття 9. Політична нейтральність

 1. Поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від її політичних переконань та партійної приналежності.
 2. Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позиції політичних партій та громадських об’єднань.
 3. В органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, що мають символіку політичних партій, та проводити політичну діяльність.
 4. Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження в політичних цілях.

Стаття 10. Взаємодія з населенням на засадах партнерства

 1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на вирішення їхніх потреб.
 2. З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад.
 3. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.
 4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Безперервність

 1. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час доби звернутися за допомогою до поліції або поліцейського.
 2. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня.

РОЗДІЛ ІІІ

СИСТЕМА ПОЛІЦІЇ ТА СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Стаття 12. Загальна система поліції України

 1. Систему поліції складають:

1) центральний орган управління поліцією;

2) територіальні органи поліції.

 1. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані між собою структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань.
 2. У складі поліції функціонують:

1) кримінальна поліція;

2) патрульна поліція;

3) органи досудового розслідування;

4) поліція охорони;

5) спеціальна поліція;

6) поліція особливого призначення.

 1. У системі поліції України можуть бути утворені науково-дослідні установи та установи забезпечення.

Стаття 13. Центральний орган управління поліції

 1. Структуру центрального органу управління поліції затверджує керівник поліції.
 2. Штатний розпис (штат) поліції затверджує керівник поліції.
 3. Кошторис поліції затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ.

Стаття 14. Територіальні органи поліції

 1. Територіальні органи поліції утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання.
 2. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України на підставі пропозицій керівника поліції.
 3. Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
 4. Штатний розпис (штат) та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції.
 5. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції.
 6. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції.
 7. Керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка:

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;

2) має вищу повну юридичну освіту;

3) має стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років;

4) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року.

Стаття 15. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ у відносинах з поліцією

 1. Міністр внутрішніх справ:

1) забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, а також надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією;

2) забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені поліцією та Міністерством внутрішніх справ проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності поліції;

3) затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрями роботи поліції, шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

4) забезпечує виконання міжнародних договорів України, які належать до сфер діяльності поліції;

5) забезпечує ведення та експлуатацію баз (банків) даних, визначає порядок обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ, поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ;

6) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ;

7) виконує інші обов’язки відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 16. Поліцейський

 1. Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.
 2. Поліцейський має службове посвідчення та жетон з індивідуальним особистим номером. Зразки та порядок видання службових посвідчень та особисьтих номерних жетонів затверджує Міністр внутрішніх справ України.

Стаття 17. Основні обов’язки поліцейського

 1. Поліцейський зобов’язаний:

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;

3) поважати і не порушувати права і свободи людини;

4) надавати невідкладну, зокрема медичну, допомогу особам, які постраждали від правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їх життя та здоров’я;

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

 1. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний вжити необхідних заходів дії, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.
 2. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з власних рук.
 3. Додаткові обов’язки, пов’язані із проходженням поліцейським служби в поліції, можуть бути покладені на нього виключно законом.

Стаття 18. Види відповідальності поліцейських

 1. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.
 2. Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним статутом, що затверджується законом України.
 3. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції, поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень.

Стаття 19. Однострій поліцейських

 1. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безкоштовно.
 2. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет Міністрів України.
 3. На однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його жетона з індивідуальним особистим номером.

Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати читати інформацію на ньому або фіксувати її за допомогою технічних засобів.

Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, зобов’язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, за винятком випадків, коли наявність нагрудного знака перешкоджає проведенню негласної слідчої (розшукової) дії.

Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знаку додатково зазначається на однострої і на шоломі таким способом, щоб його було можливо читати або фіксувати за допомогою технічних засобів, крім випадків коли такі поліцейські, відповідно до рішень уповноважених осіб поліції, виконують завдання в режимі секретності.

 1. Правила носіння та норми належності однострою поліцейських затверджує Міністр внутрішніх справ України.
 2. Використання спеціальних звань, відзнак, однострою і службового посвідчення поліцейського особою, яка не є поліцейським, заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до Закону.

Стаття 20. Керівник та заступники керівника поліції

 1. Безпосереднє керівництво поліцією здійснює керівник поліції.
 2. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України.
 3. Керівник поліції має першого заступника і заступників.
 4. Перший зступник та заступники керівника поліції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням керівника поліції.
 5. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка:

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;

2) має вищу повну юридичну освіту;

3) має стаж роботи в галузі права не менш як сім років;

4) має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.

Стаття 21. Основні повноваження керівника поліції

 1. Керівник поліції:

1) очолює поліцію та здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на неї завдань;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в поліції Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, а також наказів і доручень Міністра внутрішніх справ з питань, що належать до сфери діяльності поліції;

3) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони й захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг;

4) представляє у визначеному порядку поліцію у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні та за її межами;

5) звітує перед Міністром внутрішніх справ про виконання покладених на поліцію завдань і повноважень;

6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

7) підписує накази поліції;

8) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів поліції;

9) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання поліцейськими, державними службовцями і працівниками поліції доручення;

10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату поліції;

11) приймає на службу та звільняє зі служби, призначає та звільняє з посад поліцейських відповідно до положень цього Закону;

12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, визначеному законом на іншими нормативно-правовими актами про державну службу, державних службовців апарату центрального органу управління поліції;

13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, визначеному законодавством про працю, працівників центрального органу управління поліції;

14) приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських;

15) приймає у визначеному законодавством про державну службу порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату центрального органу управління поліції;

16) приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції;

17) у визначеному порядку вносить подання про представлення поліцейських, державних службовців апарату центрального органу управління поліції та працівників поліції до відзначення державними нагородами України;

18) присвоює спеціальні звання поліції відповідно до цього Закону;

19) присвоює ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

20) вносить Міністру внутрішніх справ пропозиції про утворення територіальних органів поліції, які є юридичними особами публічного права, у межах граничної чисельності поліцейських, державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених на її утримання, а також щодо їх ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України;

21) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні положення (статути), у визначеному порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює інші повноваження з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління поліції;

22) забезпечує дотримання визначеного Міністром внутрішніх справ порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ і поліцією;

23) приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є поліція;

24) виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу та здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

РОЗДІЛ ІV

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ

Стаття 22. Основні повноваження поліції

 1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчинення правопорушень;

2) виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, уживає в межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

3) уживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

4) уживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і громадській безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;

7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом;

8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження в справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;

9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

10) уживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, парках, скверах, стадіонах, вокзалах, аеропортах, морських та річкових портах, інших громадських місцях;

11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом;

13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху;

14) уживає всіх можливих заходів з надання невідкладної, зокрема медичної, допомоги особам, які постраждали від кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя та здоров’я;

15) уживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним трупом;

16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом;

17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, уживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі;

18) уживає заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї;

19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони;

20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності;

21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;

22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання, та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;

23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення;

24) сприяє забезпеченню відповідно до закону режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України.

Стаття 23. Додаткові повноваження поліції

1.Виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законами України

Стаття 24. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення

 1. Поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим Законом.
 2. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності:

1) формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ;

2) користується базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів;

3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу;

4) здійснює інформаційну взаємодію з іншими державними органами України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями.

 1. Поліція може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на неї повноважень.
 2. Діяльність поліції, пов’язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, Законом України „Про захист персональних даних”, іншими законами України.

Стаття 25. Формування інформаційних ресурсів поліцією

 1. Поліція наповнює та підтримує в актуальному стані наступні бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, стосовно:

1) осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу;

2) виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили, рух кримінальних проваджень; обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду;

3) розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду;

4) розшуку безвісно зниклих;

5) установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будь-яку інформацію у зв’язку з хворобою або неповнолітнім віком;

6) зареєстрованих в органах внутрішніх справ кримінальних або адміністративних правопорушень, подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, надзвичайних подій;

7) осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративного затримання; затримання згідно з дорученнями органів правопорядку; затримання осіб органами досудового розслідування; адміністративний арешт, домашній арешт);

8) осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією;

9) зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, осіб, які їх учинили, та результати розгляду цих правопорушень у судах;

10) іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визначених правил перебування в Україні;

11) викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речей, пов’язаних із учиненням правопорушень, відповідно до заяв громадян;

12) викрадених (втрачених) документів за зверненням громадян;

13) знайдених, вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обороті, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;

14) викрадених транспортних засобів, які розшукуються у зв’язку з безвісним зникненням особи, виявлених безгосподарних транспортних засобів, а також викрадених, утрачених номерних знаків;

15) виданих дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів;

16) зброї, що перебуває у володінні та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї;

17) викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої зброї із числа тієї, що незаконно зберігалася;

18) бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону.

 1. Під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті сьомому частини першої цієї статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації (фото, відео-, звукозапис) та біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК).

Стаття 26. Використання поліцією інформаційних ресурсів

 1. Поліція має безпосередній оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за умови дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Інформація про доступ до бази (банку) даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про поліцейського, який отримав доступ, та обсяг даних, доступ до яких було отримано.
 3. Кожна дія поліцейського щодо отримання інформації з інформаційних ресурсів, передбачених статтями 25, 26 цього Закону фіксується в спеціальному електронному архіві, ведення якого покладається на службу інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ.

В електронному архіві фіксується прізвище, ім’я, по батькові та номер службового жетона поліцейського, вид отриманої інформації, реєстр з якого отримувалась інформація, час отримання інформації та інші дані, необхідні для ідентифікації поліцейського, що отримував інформацію з реєстрів.

Стаття 27. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів

 1. Поліція вживає всіх заходів, спрямованих на недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою інформації.
 2. Поліцейські несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою інформації.
 3. Міністерство внутрішніх справ у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування поліцейськими інформаційними базами (банками) даних, в порядку, зазначеним в статтях 26, 27 цього Закону.

РОЗДІЛ V

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ

Стаття 28. Вимоги до поліцейського заходу

 1. Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, який обмежує певні права і свободи людини і застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень.
 2. Поліцейський захід уживається виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід повинен бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.
 3. Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений у законах України. Поліцейському заборонено обирати будь-які інші заходи, не визначені законами України.
 4. Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо використати інший захід або якщо його застосування буде неефективним та якщо такий захід заподіяв би найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам.
 5. Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він був застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.
 6. Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції.
 7. Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети його застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає необхідності в подальшому застосуванні такого заходу.

Стаття 29. Види поліцейських заходів

 1. Поліція для виконання покладених на неї завдань уживає заходів реагування на правопорушення, що визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом України, на підставі та в порядку, визначеними цими законами.
 2. Поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічному порядку і громадській безпеці або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, визначені цим Законом.
 3. Поліція для виконання покладених на неї завдань може застосовувати інші заходи, визначені окремими законами.
 4. Якщо поліцейського неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, він зобов’язаний пред’явити особі документ, що посвідчує його повноваження.

Стаття 30. Превентивні поліцейські заходи

 1. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи:

1) перевірка документів особи;

2) опитування особи;

3) поверхнева перевірка і огляд;

4) зупинення транспортного засобу;

5) вимога покинути місце і обмеження доступу до визначеної території;

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи;

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;

9) застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засоби фото- і кінозйомки, відеозапису;

10) перевірка дотримання вимог обмежень, установлених законом стосовно осіб, що перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;

11) поліцейське піклування.

 1. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування превентивних заходів по відношенню до неї, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюються ці заходи.

Стаття 31. Перевірка документів особи

 1. Поліцейський має право вимагати у особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір учинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або якщо для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен такий дозвіл, якщо встановити ці права іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до учинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом учинення правопорушення.

Стаття 32. Опитування особи

 1. Поліцейський може опитати особу якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень.

Для опитування поліцейський може запросити особу до поліцейського приміщення

 1. Надання особою інформації є добровільним. Особа може відмовитися від надання інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків (одного з них), іншого законного представника або педагога.
 2. Перед проведенням опитування особи поліцейський роз’яснює їй підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не перешкодить виконанню поліцією повноважень, покладених на неї цим Законом.

Стаття 33. Поверхнева перевірка

 1. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу
 2. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та (або) оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що в особи є при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу для життя і здоров’ю такої особи або інших осіб.
 3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу.
 4. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу:

1) якщо існує достатньо підстав вважати, що в зазначеному транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що в такому транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю і здоров’ю такої особи або інших осіб;

3) якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям учинення правопорушення або (і) знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

 1. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі або (і) транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону.
 2. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу.
 3. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 КПК України.

Стаття 34. Зупинення транспортного засобу

 1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби в разі:

1) якщо водій порушив правила дорожнього руху;

2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

3) якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

4) якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

5) якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;

7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

8) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

 1. Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті.

Стаття 35. Вимога покинути місце і обмеження доступу на визначену територію

 1. Поліцейський уповноважений вимагати від особи (осіб) покинути визначене місце на певний строк або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або об’єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я людей для збереження та фіксації слідів правопорушення.
 2. Поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг у випадках затримання осіб відповідно до закону, під час аварій, інших надзвичайних обставин, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я людей.

Стаття 36. Поліцейське піклування

 1. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо:

1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду;

2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення;

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі;

4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі.

Поліцейське піклування має наслідком щодо:

1) осіб, зазначених у пункті 1 абзацу 1, – передання батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування;

2) осіб, зазначених у пунктах 2, 3 абзацу 1, – передання відповідному закладу;

3) осіб, зазначених у пункті 4 абзацу 1, – передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання.

 1. Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейського заходу а також роз’яснити право отримувати медичну допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідомити інших осіб про її місце перебування.

Повідомлення про права і їх роз’яснення поліцейським може не проводитися у випадку, коли є достатні підстави вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії і керувати ними.

 1. Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю чи інші предмети, якими особа може завдати шкоди оточуючим чи собі, незалежно від того, чи заборонені вони в обігу.

Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, щодо якої здійснюється поліцейське піклування.

 1. Про застосування поліцейського піклування складається протокол, в якому зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) застосування поліцейського заходу; підстави застосування; опис вилученої зброї чи інших предметів; клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, наявність чи відсутність видимих тілесних ушкоджень.

Протокол підписується поліцейським і особою. Копія протоколу негайно під розпис вручається особі. Протокол може не надаватися особі для підписання, а його копія – вручатися особі у випадку, коли є достатні підстави вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. В такому випадку протокол надається органу чи особі, передбаченому абзацом другим частини першої цієї статті.

 1. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського в підрозділі поліції.

У разі наявності достатніх підстав вважати, що передання особи тривало довше, ніж це необхідно, відповідальний поліцейський в підрозділі поліції зобов’язаний провести перевірку для вирішення питання про відповідальність винуватих у цьому осіб.

 1. Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість негайно повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи.

Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування про місце перебування неповнолітньої особи.

Стаття 37. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю

 1. Поліція уповноважена затримувати особу на підставах, у порядку та на строки, визначені Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України.

Відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання.

 1. У випадках, визначених частиною 2 цієї статті, поліцейські повинні негайно викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження таких осіб, а також, за можливості, поінформувати членів їх сім’ї.
 2. Поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути використані особою з метою посягання на своє життя і здоров’я або на життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі. На вимогу особи поліцеський зобовязаний повідомити про причини застосування ним відповідних заходів.

Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в порядку, визначеного Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 1. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речі в її фактичного володільця, обмеження її перенесення або перевезення.

Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про тимчасове обмеження фактичного володіння річчю особи, а також зобов’язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол цій особі.

 1. Тимчасове обмеження пересування особи та перенесення або перевезення речі негайно припиняється, якщо немає необхідності здійснювати такий захід.

Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи

 1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:

1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні;

 1. Проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним майном.
 2. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов‘язково складається протокол.

Стаття 39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ

 1. Поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ, може оглядати за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила або порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.
 2. Поліція може оглядати зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.
 3. Поліція відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує і закриває об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються (у тому числі стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування) у випадку виявлення порушення правил поводження з ними та правил їх використання, що загрожують громадській безпеці, до усунення таких порушень.
 4. Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ в одноденний строк про кожен факт виявленого порушення правил зберігання і використання зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ.

Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засоби фото- і кінозйомки, відеозапису.

 1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель, автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:

1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;

2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

 1. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці.

Стаття 40-1. Поліцейське піклування

 1. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо:

1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду;

2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення;

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі;

4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі.

Поліцейське піклування має наслідком щодо:

1) осіб, зазначених у пункті 1 абзацу 1, – передання батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування;

2) осіб, зазначених у пунктах 2, 3 абзацу 1, – передання відповідному закладу;

3) осіб, зазначених у пункті 4 абзацу 1, – передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання.

 1. Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейського заходу а також роз’яснити право отримувати медичну допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідомити інших осіб про її місце перебування.

Повідомлення про права і їх роз’яснення поліцейським може не проводитися у випадку, коли є достатні підстави вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії і керувати ними.

 1. Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю чи інші предмети, якими особа може завдати шкоди оточуючим чи собі, незалежно від того, чи заборонені вони в обігу.

Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, щодо якої здійснюється поліцейське піклування.

 1. Про застосування поліцейського піклування складається протокол, в якому зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) застосування поліцейського заходу; підстави застосування; опис вилученої зброї чи інших предметів; клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, наявність чи відсутність видимих тілесних ушкоджень.

Протокол підписується поліцейським і особою. Копія протоколу негайно під розпис вручається особі. Протокол може не надаватися особі для підписання, а його копія – вручатися особі у випадку, коли є достатні підстави вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. В такому випадку протокол надається органу чи особі, передбаченому абзацом другим частини першої цієї статті.

 1. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського в підрозділі поліції.

У разі наявності достатніх підстав вважати, що передання особи тривало довше, ніж це необхідно, відповідальний поліцейський в підрозділі поліції зобов’язаний провести перевірку для вирішення питання про відповідальність винуватих у цьому осіб.

 1. Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість негайно повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи.

Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування про місце перебування неповнолітньої особи.

Стаття 41. Поліцейські заходи примусу

 1. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив (сила);

2) застосування спеціальних засобів;

3) застосування вогнепальної зброї.

 1. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників.
 2. Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу – це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) через здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службові тварини.
 3. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби:

1) гумові та пластикові кийки;

2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії;

3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо);

4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та подразнюючої дії;

5) засоби примусової зупинки транспорту;

6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;

7) службові собаки та службові коні;

8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;

9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу;

10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень;

11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;

13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби.

 1. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу, не визначені цим Законом.
 2. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншої спеціальної екіпіровки).
 3. Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату.
 4. Норми належності підрозділів поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю встановлюються Міністром внутрішніх справ.

Стаття 42. Порядок застосування поліцейських заходів примусу

 1. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи (та) поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим.
 2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку.
 3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, що вчинила правопорушення.
 4. Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу.
 5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.

Стаття 43. Застосування фізичної сили

 1. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.
 2. Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити свого керівника, а той зобов’язаний повідомити прокурора про завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили.

Стаття 44. Застосування спеціальних засобів

 1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом.
 2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки в тому випадку, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.
 3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:

1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:

а) до особи, яка підозрюється у вчининенні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;

б) під час затримання особи;

в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого;

г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим;

ґ) проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі;

2) гумові та пластикові кийки застосовуються для:

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського;

в) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;

3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та подразнюючої дії, застосовуються для:

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;

4) засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю людини;

5) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень застосовуються для:

а) затримання особи;

б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться в приміщенні;

6) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії застосовуються для:

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

б) відбиття нападу тварини, яка загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського;

7) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби застосовуються для:

а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також контролю за переміщенням речей;

8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для:

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

б) затримання особи, яка чинить збройний опір або з метою примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), де перебуває така особа;

в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка яка знаходиться в приміщенні;

9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для:

а) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;

б) відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей;

в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися,;

г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину;

10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються для:

а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, в тому числі поліцейського;

б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення;

в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей, в тому числі поліцейського;

д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил;

е) знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю людей, в тому числі поліцейського;

є) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;

ж) відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей;

11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, застосовуються для:

а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на які вона перебуває;

б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи;

12) службова собака застосовуються під час:

а) патрулювання;

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

в) під час конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи;

г) для відбиття нападу на особу або (і) поліцейського;

13) службовий кінь застосовується під час:

а) патрулювання;

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

 1. Поліції (поліцейському) заборонено:

1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;

2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та подразнювальної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин;

3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини;

4) застосовувати водомети при температурі повітря нижче +10°C;

5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

6) застосовувати кайданки більш ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску.

 1. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути.
 2. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.

Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов’язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора.

 1. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами міністерства, відповідального за охорону здоров’я.
 2. Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні поліції, визначаються нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 45. Застосування вогнепальної зброї

 1. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.
 2. Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише якщо такий поліцейський пройшов відповідну спеціальну підготовку.
 3. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності встановлюються Міністром внутрішніх справ України.
 4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю:

1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їх життю і здоров’ю;

2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю і здоров’ю;

3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;

4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежилі приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

5) для затримання особи, яку застали під час учинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей і (або) поліцейського;

7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей і (або) поліцейського.

 1. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею.
 2. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:

1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю і здоров’ю людей;

3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

4) якщо особа чинить збройний опір;

5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

 1. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою завдання особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.
 2. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у випадку збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.
 3. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності.
 4. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї, а також негайно повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який, у свою чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган управління поліції та відповідного прокурора.
 5. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.
 6. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів у таких осіб поліцейський може привести в готовність вогнепальну зброю, та попередити особу про можливість її застосування.

Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї поліцейським.

 1. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю поліцейського та інших осіб.

РОЗДІЛ VI

ДОБІР НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Стаття 46. Призначення на посади поліцейських

 1. Призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів (закладів, установ) поліції відповідно до номенклатури посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ.
 2. У разі проведення конкурсу для визначення кандидата для призначення на відповідну посаду призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів (закладів, установ) поліції згідно з номенклатурою посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ, та відповідно до результатів конкурсу.
 3. Призначення на посади курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюють керівники таких закладів.

Стаття 47. Порядок призначення на посади поліцейських

 1. Призначення та звільнення з посад поліцейських здійснюється наказами посадових осіб, зазначених у статті 46 цього Закону.
 2. Накази про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, є підставою для звільнення таких осіб зі штатних посад, які вони займають в органах (закладах, установах) поліції.
 3. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, після закінчення навчання призначаються на посади в органах (закладах, установах) поліції наказами посадових осіб поліції, зазначених у статті 46 цього Закону.
 4. Перед вибуттям до нового місця служби поліцейський має здати посаду: здати всю службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським, не пізніше ніж через місяць від дня одержання органом (закладом, установою) витягу з наказу про переміщення по службі.

До зазначеного строку не зараховується час перебування поліцейського у відпустці, відрядженні, на лікарняному.

Стаття 48. Вимоги до кандидатів на службу до поліції

 1. На службу до поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою.
 2. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу до поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ.
 3. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров’я на службу до поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною другою статті 60 цього Закону, а також особи які:

1) відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень та/або підписання Присяги поліцейського, визначених цим та іншими законами України;

2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України «Про очищення влади».

Стаття 49. Перевірка кандидата на службу до поліції

 1. Громадяни України, які виявили бажання поступити на службу до поліції, з метою визначення стану їх здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ.
 2. Громадяни України, які виявили бажання поступити на службу до поліції, за їх згодою проходять тестування на поліграфі.
 3. Відповідно до порядку, установленого законом, щодо осіб, які претендують на службу в поліції, проводиться спеціальна перевірка, порядок проведення якої визначається законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 50. Поліцейські комісії

 1. Для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських поліції на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції створюються постійні поліцейські комісії.
 2. До складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції входять п’ять осіб.

1) два представники, визначені Міністром внутрішніх справ, не з числа поліцейських;

2) один представник, визначений керівником Національної поліції;

3) два представники від громадськості, які рекомендовані Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

 1. До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб:

1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських;

2) один представник, визначений керівником поліції;

3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції;

4) два представники від громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

 1. Основними повноваженнями поліцейської комісії є:

1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) Національної поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.

 1. Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі.
 2. Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.

Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється.

Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконувати свої основні службові обов’язки за місцем основної роботи (служби).

 1. Забезпечення діяльності і проведення засідань поліцейських комісій здійснює апарат відповідного підрозділу поліції.
 2. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:

1) у разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії;

2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням;

3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили;

5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства іншої держави;

6) якщо члена Поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим;

7) у разі смерті члена поліцейської комісії.

8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його недієздатним;

9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа або орган, що призначив (обрав) відповідного члена поліцейської комісії.

 1. Поліцейська комісія обирає таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу голову поліцейської комісії і секретаря поліцейської комісії.

Голова поліцейської комісії організовує роботу комісії, визначає обов’язки секретаря комісії, веде засідання комісії. Обов’язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує секретар комісії.

Засідання поліцейської комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, визначених законом.

Голова поліцейської комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, та оприлюднює цю інформацію на офіційному веб-порталі комісії не пізніше, ніж за 2 дні до засідання.

 1. Член поліцейської комісії уповноважений:

1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;

2) зазначати свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

3) вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та голосувати „за” або „проти” того чи іншого рішення;

4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;

5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.

 1. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може прийняти рішення.

Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім’я голови поліцейської комісії. Головуючий на засіданні зобов’язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.

 1. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутності особи, щодо якої приймається рішення, і запрошених осіб.

Рішення поліцейської комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписує головуючий і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення.

Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні.

 1. Порядок діяльності поліцейських комісій визначається Міністром внутрішніх справ України з урахуванням положень цього Закону.
 2. Для виконання покладених на поліцейську комісію повноважень її члени користуються правом доступу до публічної інформації поліції, в тому числі з обмеженим доступом, за виключенням таємної інформації.

Стаття 51. Конкурс на посаду поліцейського

 1. З метою відбору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою, у випадках, передбачених цим Законом, проводиться конкурс на службу до поліції та (або) зайняття вакантної посади (далі – конкурс).
 2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та зайняття вакантної посади.
 3. Конкурс на службу до Національної поліції обов’язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу до поліції із призначенням на посади молодшого складу поліції.
 4. Комплектуванню в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі посади, може передувати як проведення конкурсу, так і проведення атестації.
 5. Конкурс проводиться відповідно до Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та (або) зайняття вакантної посади (далі – Типовий порядок проведення конкурсу), що затверджується Міністром внутрішніх справ.

Типовий порядок проведення конкурсу визначає:

1) умови проведення конкурсу;

2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;

3) повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу;

4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;

5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на службу до поліції та (або) зайняття вакантних посад;

6) методи оцінювання кандидатів на службу до поліції та (або) на зайняття вакантних посад державної служби.

 1. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу до поліції та (або) призначати на відповідну вакантну посаду.
 2. Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією.

Стаття 52. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу

 1. Інформацію (оголошення) про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону і Типового порядку проведення конкурсу на офіційному веб-порталі центрального органу управління поліції, відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції.
 2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) місцезнаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс;

2) назва вакантної посади;

3) стислий зміст службових обов’язків;

4) умови грошового забезпечення;

5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи, у тому числі в поліції, та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що приймаються на службу до поліції;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу;

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

 1. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Стаття 53. Документи, які подають для участі в конкурсі

 1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає у визначеному порядку до поліцейської комісії такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних»;

2) копію паспорта громадянина України;

3) копії документів про освіту;

4) особову картку визначеного зразка, автобіографію та фотографії розміром і в кількості, визначених Типовим порядком проведення конкурсу;

5) декларацію, визначену Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію трудової книжки (за наявності);

7) медичну довідку про стан здоров’я, форма і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері здоров’я;

8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє поліцейській комісії паспорт громадянина України.

 1. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади в поліції, документи, не визначені цією статтею, якщо надання інших документів не визначено законом.
 2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті.

Стаття 54. Порядок проведення конкурсної процедури

 1. Служба персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції, де проходить конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам та інформує про це поліцейську комісію.
 2. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування, співбесіду та інші види оцінювання відповідно до Типового порядку проведення конкурсу.
 3. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить у встановленому порядку конкурсний відбір, за результатами якого приймається рішення про її прийняття на службу до поліції та (або) призначення на посаду або про відмову в такому прийнятті та (або) призначенні.
 4. Засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 5. Під час засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу її члени:

1) вивчають результати проведеної перевірки документів кандидатів;

2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Типового порядку проведення конкурсу;

3) проводять співбесіду з кандидатами з урахуванням результатів тестування;

4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх загальний рейтинг;

5) за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу.

 1. Рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.
 2. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом, який присутні на її засіданні члени комісії підписують не пізніше наступного дня після його проведення.
 3. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії відповідно до Типового порядку проведення конкурсу.

Стаття 55. Призначення на посаду поліцейського

 1. На вакантну посаду поліцейського призначається переможець конкурсу в разі його проведення.
 2. Службові відносини особи, яка вступає на службу до поліції, розпочинаються з моменту видання наказу про призначення на посаду поліцейського.

Стаття 56. Атестування поліцейських

 1. Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар’єри.
 2. Атестування поліцейських проводиться:

1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;

3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність.

 1. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів, установ) поліції, що створюються їх керівниками.
 2. Рішення про проведення атестування приймає керівник поліції, керівники органів (закладів, установ) поліції стосовно осіб, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади їхніми наказами.
 3. Порядок проведення атестування поліцейських затверджується Міністром внутрішніх справ.

Стаття 57. Безстроковість призначення на посаду поліцейського

 1. Призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково (до виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного виконання службових обов’язків.
 2. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається посада поліцейського, та посад, призначенню на які передує укладання контракту.

Розділ VII

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ

Стаття 58. Служба в поліції

 1. Служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.
 2. Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
 3. Рішення з питань проходження служби оформлюються письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких установлюються Міністерством внутрішніх справ.
 4. Видавати накази по особовому складу можуть керівники органів, підрозділів, закладів та установ поліції відповідно до повноважень, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, та номенклатурою посад, затвердженою Міністерством внутрішніх справ.
 5. Порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює Міністерство внутрішніх справ України.
 6. Поліцейські, у тому числі слухачі й курсанти вищих навчальних закладів із специфічними умовами, які здійснюють підготовку поліцейських, та які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних, на час служби в поліції знімаються з такого обліку і перебувають у кадрах поліції.

Стаття 59. Правове регулювання служби в поліції

 1. Проходження служби в поліції регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 60. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції

 1. На поліцейських поширюються обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції», цим та іншими законами України.
 2. Не може бути поліцейським:

1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою;

2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;

4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;

5) особа, у разі застосування до неї заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу до поліції або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов’язків особи потрібен такий допуск;

7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства;

9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу до Національної поліції.

 1. За поліцейськими зберігаються всі права, визначені для громадян України Конституцією та законами України, за винятком обмежень, визначених цим та іншими законами України.
 2. Поліцейський не може бути членом будь-яких політичних партій.
 3. Поліцейський не може організовувати страйки та брати участь у страйках.

Стаття 61. Гарантії професійної діяльності поліцейського

 1. Поліцейський під час виконання покладених на Національну поліцію повноважень є представником держави.
 2. Законні вимоги поліцейського є обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами.
 3. Поліцейський під час виконання покладених на нього обов’язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику (начальнику).

Ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника (за винятком випадків прямо передбачених законом), не може давати будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення поліцейському або іншим способом втручатися в законну діяльність поліцейського, у тому числі, діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

 1. Поліцейський надає пояснення з приводу справ та матеріалів, які перебувають у нього в провадженні, а також надає їх для ознайомлення лише у випадках та в порядку, визначеному законом.
 2. Ніхто не має права покласти на поліцейського виконання обов’язків, не визначених законом.
 3. Втручання в діяльність поліцейського, перешкоджання виконанню ним відповідних повноважень, невиконання законних вимог поліцейського, будь-які інші протиправні дії стосовно поліцейського мають наслідком відповідальність відповідно до закону.
 4. Правопорушення щодо поліцейського або особи, звільненої зі служби в поліції, її близьких родичів, учинені у зв’язку з його попередньою службовою діяльністю, мають наслідком відповідальність відповідно до закону.
 5. У разі затримання поліцейського за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або обрання щодо нього тримання під вартою як запобіжного заходу його тримають у призначених для цього установах окремо від інших категорій осіб.
 6. Поліцейські, а також особи, звільнені зі служби в поліції на підставі пунктів 1-4, 7, 8 частини третьої статті 76 цього Закону, для забезпечення власної безпеки мають право придбавати у власність пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, використовуючи їх виключно з підстав, визначених цим Законом.

Умови та порядок придбання зазначеними особами таких спеціальних засобів визначає Міністерство внутрішніх справ.

 1. Поліцейський:

1) забезпечується належними умовами для виконання покладених на нього службових обов’язків;

2) отримує в органах поліції в установленому порядку інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, та матеріали, необхідні для належного виконання покладених на нього обов’язків;

3) користується повноваженнями, які передбачені цим Законом, незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу;

4) своєчасно і повно отримує грошове забезпечення та інші компенсаційні виплати відповідно до закону та інших нормативно-правових актів України;

5) у повному обсязі користується гарантіями соціального та правового захисту, які передбачені цим законом та іншими актами законодавства;

6) захищає свої права, свободи та законні інтереси всіма способами, які передбачені законом;

7) при виконанні поліцейських повноважень користується безоплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. Поліцейські, які виконують повноваження поліції на транспортних засобах, крім того, мають право на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень поліцейські мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред’явленні службового посвідчення і посвідчення про відрядження;

8) може бути переміщений по службі залежно від результатів виконання покладених на нього обов’язків та своїх професійних, особистих якостей.

 1. В органах (закладах, установах) поліції з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів поліцейських відповідно до вимог чинного законодавства можуть створюватись професійні спілки. Обмеження прав професійних спілок поліцейських у порівнянні з іншими професійними спілками не допускається.

Стаття 62. Контракт про проходження служби в поліції

 1. Контракт про проходження служби в поліції – це письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає поліція, для визначення правових відносин між сторонами.
 2. Контракт про проходження служби в поліції укладається:

1) з особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на службу до поліції, одноразово строком на два роки без права продовження;

2) з громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, на час навчання;

3) із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів та установ на 3 роки з правом продовження контракту на такий же термін;

4) із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорами (керівниками) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняних до них начальниками строком на 4 роки з правом продовження контракту одноразово строком до 4 років;

5) з керівником поліції строком на 5 років з правом продовження контракту одноразово строком до 5 років.

 1. Право на укладення від імені поліції контракту про проходження служби надається:

1) Міністрові внутрішніх справ України – з керівником поліції та його заступниками;

2) керівнику поліції України – з особами, які згідно із законом на іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади його наказами, крім осіб, право на підписання контракту з якими належить Міністру внутрішніх справ;

3) керівнику вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, -з курсантами та слухачами цих навчальних закладів про навчання;

4) керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорами (керівниками) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняними до них начальниками з особами, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади їхніми наказами.

 1. Право на продовження контракту, якщо це допускається цим Законом, надається посадовим особам, зазначеним у частині третій цієї статті.
 2. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу до поліції та/або призначення її на відповідну посаду.
 3. Після закінчення строку контракту, укладеного згідно з пунктом 1 частини другої цієї статті, поліцейський, який був стороною в цьому контракті, за рішенням начальника, якому надано право приймати на службу, може продовжити службу в поліції на підставі наказу відповідно до цього Закону.
 4. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, за умови досягнення такими особами 18-річного віку.

Визначення правових відносин між курсантами вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, яким не виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

 1. Контракт про проходження служби в поліції укладається на підставах і в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ.
 2. Типову форму контракту затверджує Міністерство внутрішніх справ.

Стаття 63. Присяга працівника поліції

 1. Особа, яка вступає на службу до поліції, складає Присягу на вірність Українському народові наступного змісту:

„Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

 1. Порядок складання Присяги встановлює Міністерство внутрішніх справ України.

Стаття 64. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції

 1. Переміщення поліцейських здійснюється:

1) на вищу посаду – у порядку просування по службі,

2) на рівнозначні посади:

для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби;

за ініціативою поліцейського;

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням реорганізації;

у разі необхідності проведення кадрової заміни в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі – місцевості з визначеним строком служби);

за станом здоров’я – на підставі рішення медичної комісії;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних і особистих якостей – на підставі висновку атестації;

у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри, відповідно до статті 86 цього Закону;

3) на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський:

у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією в разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

за станом здоров’я – на підставі рішення медичної комісії;

через службову невідповідність – на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і особистих якостей;

за ініціативою поліцейського;

як виконання накладеного дисциплінарного стягнення – звільнення з посади відповідно до Дисциплінарного статуту;

у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри, відповідно до статті 86 цього Закону;

4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, на денну форму навчання, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання.

 1. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачене вище спеціальне звання поліції.
 2. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання в цих навчальних закладах.
 3. Поліцейський, переміщений з вищої посади на посаду, нижчу ніж та, на якій перебував поліцейський, у подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, визначених цим Законом, а звільнений з посади в дисциплінарному порядку – після зняття дисциплінарного стягнення.
 4. Не допускається переміщення поліцейських жіночої статі за ініціативою керівника відповідного органу (установи, закладу) поліції на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський, з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю в них дітей віком до трьох років (до шести років – за медичними показниками) або у зв’язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів.
 5. Якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення на окремі посади в органах (закладах, установах) поліції, призначення на ці посади здійснюється за умови відповідності особи, що призначається на таку посаду, таким вимогам.
 6. Переведення поліцейських здійснюється в разі, коли звільнення їх з посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних керівників.
 7. Переведення поліцейського може здійснюватися за його ініціативою, ініціативою прямих керівників (начальників), керівників інших органів (закладів, установ) поліції, які порушили питання про переміщення.
 8. Переведення здійснюється на підставі єдиного наказу про звільнення із займаної посади та направлення для подальшого проходження служби до іншого органу (закладу, установи) поліції та про призначення на посаду в органі (закладі, установі) поліції, до якого переміщується поліцейський.
 9. У разі, якщо згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначенню поліцейського на посаду повинно передувати погодження відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб, призначення на посаду здійснюється після отримання такого погодження.
 10. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади протягом 6 місяців з дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.

Стаття 65. Службове сумісництво поліцейських

 1. Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої.

Стаття 66. Перебування поліцейських у розпорядженні

 1. Зарахування поліцейських наказами по особовому складу в розпорядження органів поліції для подальшого проходження служби під керівництвом посадових осіб, уповноважених призначати на посади поліцейських, допускається в разі:

1) звільнення поліцейського з посади у зв’язку з виконанням дисциплінарного стягнення або виконання висновку поліцейської комісії про невідповідність займаній посаді, якщо до кінця визначеного строку виконання дисциплінарного стягнення або протягом десяти днів з дня ухвалення висновку про службову невідповідність не вирішено питання про його подальше проходження служби;

2) повернення поліцейських, які відповідно до норм закону були відряджені (прикомандировані) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або відповідного органу місцевого самоврядування на час виконання відповідних повноважень на постійній основі із залишенням їх на службі в поліції;

3) застосування до поліцейського тримання під вартою як запобіжного заходу;

4) якщо поліцейський відсутній за місцем проходження служби та за місцем проживання і більше десяти днів близьким родичам невідомо, де він перебуває, -до повернення поліцейського (у разі неприйняття іншого рішення про подальше проходження ним служби в поліції) або до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

5) скорочення штатних посад, що займають поліцейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), якщо немає можливості перемістити таких осіб на вакантні посади, -до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

 1. Поліцейські звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами керівників, уповноважених призначати на такі посади поліцейських.
 2. Поліцейські, які зараховані в розпорядження відповідно до пунктів 1-2 частини першої цієї статті, продовжують проходити службу згідно із законом, виконуючи обов’язки служби відповідно до тимчасових функціональних обов’язків, визначені керівником відповідного органу (закладу, установи) поліції, з урахуванням попередніх посад, які обіймав поліцейський, рівня його знань та професійного досвіду.
 3. Призначення на посади поліцейських, які перебувають у розпорядженні, проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади і зарахування в розпорядження, за винятком випадків, визначених пунктами 3-5 частини першої цієї статті.
 4. До строку, зазначеного в частині четвертій цієї статті, не входить час перебування поліцейських на стаціонарному лікуванні. Сукупний строк призначення на посади поліцейських, які перебувають у розпорядженні, не повинен перевищувати 120 календарних днів.
 5. Поліцейський, якого звільнено з посади і зараховано в розпорядження, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного органу (установи, закладу), з дня, що настає за днем звільнення з посади, та дня, з якого він почав виконувати обов’язки за новою посадою, на яку його призначено, або до дня зарахування в розпорядження іншого органу (закладу, установи) поліції для подальшого проходження там служби.
 6. Грошове забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 67. Порядок призначення поліцейських на посади під час здійснення реорганізації

 1. У разі здійснення реорганізації, унаслідок якої на підставі відповідного наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу (закладу, установи) поліції, поліцейський, посада якого буде скорочена, має бути персонально письмово попереджений про можливе наступне звільнення зі служби в поліції за два місяці до такого звільнення
 2. Поліцейський, посада якого скорочена, може бути призначений за його згодою з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, стану здоров’я, ставлення до виконання службових обов’язків на іншу посаду в будь-якому органі (закладі, установі) поліції до закінчення двомісячного строку з дня його персонального попередження про можливе подальше звільнення зі служби в поліції відповідно до частини першої цієї статті.
 3. Поліцейський, посада якого була скорочена і якого не призначено на іншу посаду в поліції відповідно до частини другої цієї статті, після закінчення двомісячного строку з дня попередження про можливе подальше звільнення зі служби в поліції має бути звільнений зі служби в поліції на підставі пункту 4 частини першої статті 76 цього Закону.
 4. Перебування поліцейського, посада якого скорочена, на лікарняному, у відрядженні чи у відпустці не є перешкодою для його призначення на іншу посаду або звільнення зі служби в поліції відповідно до положень цієї статті за умови його персонального у письмовій формі попередження у встановлений законом строк.
 5. Переважне право на залишення на службі в поліції при реорганізації надається поліцейським з більш високими кваліфікацією та досягненнями в службовій діяльності. При рівних умовах щодо кваліфікації та досягнень в службовій діяльності перевага в залишенні на службі надається особам, що мають таке право відповідно до вимог чинного законодавства.
 6. Поліцейський, посада якого була скорочена, до дня його призначення на іншу посаду в поліції або звільнення зі служби в поліції зобов’язаний виконувати обов’язки за останньою посадою, яку він обіймав, якщо керівник органу (закладу, установи) поліції не покладе на нього інші обов’язки.
 7. Якщо поліцейський, посада якого була скорочена, звернувся до керівника відвідного органу (закладу, установи) з клопотанням про надання йому відпустки, така відпустка може бути надана на підставах та в порядку, визначеному цим Законом. Тривалість наданої відпустки в такому випадку не може перевищувати загальну кількість днів, що залишилися до передостаннього дня двомісячного строку з дня персонального попередження поліцейського про можливе наступне звільнення зі служби в поліції.
 8. Поліцейському, посада якого скорочена, грошове забезпечення виплачується включно до дня призначення на іншу посаду або дня звільнення зі служби в поліції в розмірі, визначеному за останньою штатною посадою, яку він обіймав на момент її скорочення. Розмір щомісячної премії встановлюється рішенням керівника органу (закладу, установи) поліції.

Стаття 68. Порядок тимчасового виконання обов’язків поліцейським

 1. У зв’язку зі службовою необхідністю на поліцейського, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою посадою, а саме:

1) вакантною – за його згодою;

2) невакантною – у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення чи відсторонення від посади поліцейського, який займає таку посаду, незалежно від його згоди.

 1. Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків не повинен перевищувати чотирьох місяців.
 2. Тимчасове виконання обов’язків покладається на поліцейських письмовим наказом керівника органу (закладу, установи) поліції, який уповноважений призначати на відповідну посаду згідно з цим Законом.

Керівники органів (закладів, установ) поліції можуть уповноважувати начальників структурних підрозділів таких органів (закладів, установ) самостійно приймати рішення про тимчасове покладення обов’язків за іншою невакантною посадою цього ж підрозділу на поліцейських, які їм підпорядковані.

 1. Для тимчасового заміщення посад, що обіймають поліцейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), на період перебування в таких відпустках керівники органів поліції можуть призначати на ці посади інших поліцейських, а також приймати на роботу з призначенням на посади, що обіймають поліцейські в підрозділах забезпечення цивільних осіб, у тому числі державних службовців, які мають споріднені спеціальності, з укладенням з ними на цей період строкового трудового договору відповідно до вимог закону.

Стаття 69. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків ( посади)

 1. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання службових обов’язків у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом.
 2. Поліцейський, який є начальником органу (підрозділу) поліції, відстороняється від виконання службових обов’язків у разі прийняття відповідною місцевою радою резолюції недовіри згідно з положеннями статті 86 цього Закону.
 3. Поліцейський, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, може бути відсторонений від посади в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом.
 4. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків є тимчасовим недопущенням поліцейського до виконання обов’язків за займаною посадою.
 5. За особою, відстороненою від виконання службових обов’язків (посади), зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй визначені до відсторонення, за винятком премії.
 6. Поліцейський вважається відстороненим від виконання службових обов’язків з моменту видання відповідного наказу та до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов’язків за займаною посадою.

У разі, якщо поліцейського, відстороненого від виконання службових обов’язків (посади), було звільнено зі служби в поліції до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов’язків за займаною посадою, він вважається таким, що був відсторонений від виконання службових обов’язків за посадою до дня звільнення зі служби в поліції. Протягом періоду, коли поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків (посади), призначення такої особи на будь-яку іншу посаду заборонено.

 1. Якщо поліцейського було відсторонено від виконання службових обов’язків (посади), його можуть допустити до виконання службових обов’язків за займаною посадою або призначити на іншу посаду лише після скасування підстави відсторонення та видання відповідного наказу.
 2. На період відсторонення від виконання службових обов’язків (посади) у поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак і табельна вогнепальна зброя. Службове посвідчення та спеціальний нагрудний знак поліцейського, відстороненого від виконання службових обов’язків (посади), зберігається в його безпосереднього начальника. Табельна вогнепальна зброя поліцейського, відстороненого від виконання службових обов’язків (посади), зберігається в черговій частині органу (закладу, установи), де проходить службу поліцейський.

Стаття 70. Відрядження поліцейських до державних (міждержавних) органів, установ і організацій із залишенням на службі в поліції

 1. Поліцейські за їхньою згодою можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій із залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені співробітниками поліції в державних органах, установах і організаціях, що затверджується Президентом України.
 2. У разі потреби в поліцейських для заміщення вакантних посад у державних органах, установах і організаціях керівники таких органів державної влади, установ і організацій надсилають до поліції письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття таких посад.
 3. Рішення про відрядження поліцейських приймає керівник поліції.
 4. Відрядження оформлюється на підставі запиту керівника державного органу, установи, організації, рапорту поліцейського та відповідного подання його прямого керівника.
 5. Про призначення відряджених поліцейських на посади керівники відповідних державних органів, установ і організацій мають письмово повідомити поліцію.
 6. Звільнення з посад відряджених поліцейських здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи, організації з подальшим направленням їх у розпорядження поліції.
 7. За службової потреби керівник поліції може в будь-який час відкликати з державного органу, установи чи організації відряджених поліцейських, повідомивши за місяць про таке відкликання керівника державного органу, установи чи організації з наданням відповідної заміни.
 8. Звільнені з посади відряджені поліцейські мають бути направлені в місячний строк у розпорядження поліції з приписом, службовою характеристикою та наказом про звільнення з посади.

До зазначеного строку не включається час перебування поліцейського у відпустці, відрядженні, на лікарняному.

 1. Після повернення в розпорядження поліції поліцейський має бути призначений на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня його освіти, фізичної підготовки та стану здоров’я.
 2. За відрядженими до державних органів, установ і організацій поліцейськими та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом для такої категорії осіб.
 3. Нагородження (заохочення) поліцейських, відряджених до державних органів, установ і організацій, державними нагородами та відомчими відзнаками здійснюється на загальних підставах за поданням керівника державного органу, установи, організації, до яких вони відряджені.

Стаття 71. Професійне навчання поліцейських

 1. Професійне навчання поліцейських складається з:

1) первинної професійної підготовки;

2) підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання;

3) післядипломної освіти;

4) службової підготовки – системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності.

 1. Порядок, організація та терміни проведення професійного навчання визначає Міністерство внутрішніх справ України.

Стаття 72. Первинна професійна підготовка

 1. Поліцейські, які вперше прийняті на службу до поліції, з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зобов’язані пройти первинну професійну підготовку за відповідними навчальними програмами (планами), затвердженими Міністерством внутрішніх справ.
 2. Положення цієї статті не поширюються на тих, хто здобуває вищу освіту на денній формі навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
 3. Порядок і умови проходження первинної професійної підготовки визначає Міністерство внутрішніх справ України.
 4. Поліцейські після успішного закінчення курсу первинної професійної підготовки повертаються до органів (закладів, установ) поліції, з яких вони були направлені для проходження первинної підготовки, для подальшого проходження служби в поліції відповідно до цього Закону.
 5. Поліцейські, відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, до закінчення навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу первинної професійної підготовки отримали незадовільні оцінки за результатами іспитів, повертаються до органів (закладів, установ) поліції, з яких вони прибули на навчання, з подальшим звільненням зі служби в поліції.
 6. Поліцейські, достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, за станом здоров’я, мають бути звільнені зі служби в поліції на підставі пункту 2 частини першої статті 76 цього Закону.

Поліцейські, які достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, через недисциплінованість, невиконання навчального плану, небажання продовжувати або проходити навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу первинної професійної підготовки склали іспити і отримали незадовільні оцінки, підлягають звільненню зі служби в поліції на підставі пунктів 5 або 6 частини першої статті 76 цього Закону.

 1. Заборонено залучати поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку, до виконання повноважень поліції, допускати до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних та тренувальних занять під час проходження первинної підготовки).

Стаття 73. Підготовка поліцейських у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання

 1. До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться 17 років.
 2. Підготовка фахівців за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який укладається між навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчається.
 3. Розподіл випускників вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.
 4. Особи, які навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 76 цього Закону, а також поліцейські, звільнені зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 76 цього Закону, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 5. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат, указаних у частині четвертій цієї статті, таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.
 6. Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, установлює Міністерство внутрішніх справ.

Стаття 74. Післядипломна освіта поліцейських

 1. Післядипломна освіта поліцейських здійснюється на загальних засадах, визначених Законом України „Про вищу освіту”, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, і складається з:

1) спеціалізації;

2) перепідготовки;

3) підвищення кваліфікації;

4) стажування.

 1. Післядипломна освіта поліцейських може здійснюватися як безпосередньо в підрозділах поліції, так і в навчальних закладах, у тому числі на договірних умовах.
 2. Поліцейські зобов’язані проходити підвищення кваліфікації за відповідним напрямом службової діяльності:

1) не рідше одного разу на три роки;

2) перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду відносно до займаної.

 1. Поліцейські, які не пройшли підвищення кваліфікації відповідно до цієї статті або не виконали відповідну навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), не можуть бути призначені на вищі посади.
 2. Поліцейські, які не виконали під час проходження підвищення кваліфікації відповідну навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), можуть бути знову направлені для проходження підвищення кваліфікації не раніше ніж через рік.
 3. Підвищення кваліфікації поліцейських здійснюється у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання за відповідними програмами, погодженими Міністерством внутрішніх справ.
 4. Порядок організації післядипломної освіти поліцейських установлює Міністерство внутрішніх справ з урахуванням положень цього та інших законів.
 5. За результатами успішного проходження спеціалізації, перепідготовки та підвищення кваліфікації поліцейському видається документ за зразком, визначеним Міністерством внутрішніх справ.

Стаття 75. Граничний вік перебування на службі

 1. Поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними 55-річного віку.
 2. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, залежно від присвоєних їм спеціальних звань, перебувають на службі до досягнення ними такого віку:

1) до підполковників поліції включно – 55 років;

2) полковники, генерали поліції – 60 років.

 1. Поліцейські, які досягли граничного віку перебування на службі, мають бути звільнені зі служби.
 2. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування, але не більше ніж на 5 років виключно в разі, якщо такий поліцейський має високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді та визнаний придатним за станом здоров’я для проходження служби.
 3. У виняткових випадках керівник Національної поліції може повторно продовжити таким особам строк служби до 5 років.
 4. Поліцейські, які перебувають на службі понад граничний вік, за їхнім клопотанням або за ініціативою керівника, уповноваженого призначати їх на посаду, можуть бути звільнені зі служби до закінчення строку, на який їм продовжено службу на підставах, визначених цим Законом.

Стаття 76. Звільнення зі служби в поліції

 1. Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції припиняється:

1) у зв’язку із закінченням строку контракту;

2) через хворобу – за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції;

3) за віком – у разі досягнення встановленого для нього цим Законом граничного віку перебування на службі в поліції;

4) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

5) через службову невідповідність;

6) у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту;

7) за власним бажанням;

8) у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств (організацій);

9) у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

10) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення;

11) у зв’язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави.

 1. Днем звільнення вважається день видання наказу про звільнення або дата, зазначена в наказі про звільнення.
 2. День звільнення вважається останнім днем служби.

Стаття.77 Стаж служби в поліції

 1. Стаж служби в поліції дає право на встановлення поліцейському надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
 2. До стажу служби в поліції зараховуються:

1) служба в поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими з дня призначення на відповідну посаду;

2) військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту;

3) служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

4) час роботи у Верховній Раді України, місцевих радах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади із залишенням на військовій службі, на службі в органах внутрішніх справ або на службі в поліції;

5) час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих;

6) дійсна військова служба в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР.

 1. Під час обчислення стажу служби в поліції враховуються тільки повні роки вислуги років без округлення фактичного розміру вислуги років у бік збільшення.
 2. Порядок обчислення вислуги років у поліції встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 78. Особові справи поліцейських

 1. Проходження служби поліцейським відображається в його особовій справі.
 2. До особової справи вноситься автобіографічна інформація поліцейського та членів його сім’ї, інформація про проходження служби, трудову діяльність та інша інформація, що характеризує професійні, освітні та особисті якості особи, місце її проживання, а також інша необхідна інформація, визначена законом та іншими нормативно-правовими актами.
 3. Порядок формування та ведення особових справ поліцейських визначає Міністр внутрішніх справ.

Стаття 79. Види спеціальних звань поліцейських

 1. Установлюються такі спеціальні звання поліцейських:

1) спеціальні звання молодшого складу:

рядовий поліції;

капрал поліції;

сержант поліції;

старший сержант поліції;

2) спеціальні звання середнього складу;

молодший лейтенант поліції;

лейтенант поліції;

старший лейтенант поліції;

капітан поліції;

майор поліції;

підполковник поліції;

полковник поліції;

3) спеціальні звання вищого складу поліції:

генерал поліції третього рангу;

генерал поліції другого рангу;

генерал поліції першого рангу.

 1. Граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу за штатними посадами встановлюються начальником поліції.
 2. Граничні спеціальні звання поліції вищого складу поліції за штатними посадами встановлюються Президентом України.

Стаття 80. Присвоєння первинних спеціальних звань

 1. Первинні звання молодшого складу поліції присвоюються керівниками органів поліції, керівниками навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських, та науково-дослідних установ поліції, які приймають рішення про прийняття на службу до поліції одночасно з рішенням про прийняття на службу та призначення на посаду.
 2. Первинні спеціальні звання середнього складу поліції присвоює керівник поліції в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
 3. Первинні спеціальні звання вищого складу поліції присвоюються Президентом України.
 4. Громадянам, уперше прийнятим на службу до поліції, присвоюється звання рядового поліції, якщо відсутні визначені цим Законом підстави для присвоєння іншого спеціального звання.
 5. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр», після прийняття на службу до поліції та призначення на посади, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання молодшого лейтенанта поліції.
 6. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, після прийняття на службу до поліції та призначення на посади, які заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання лейтенанта поліції.
 7. Військовослужбовцям та громадянам, які мають військові або спеціальні звання, класні чини, під час прийняття на службу до поліції присвоюються первинні спеціальні звання поліції, відповідні наявним у них військовим або спеціальним званням, класним чинам, у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ.
 8. Громадянам, які були звільнені зі служби в поліції, під час повторного прийняття на службу присвоюється спеціальне звання поліції, яке вони мали на момент звільнення.

Стаття 81. Присвоєння чергових спеціальних звань поліції

 1. Чергові спеціальні звання поліції присвоюються після закінчення строку вислуги в попередньому званні, якщо інше не визначено цим Законом, за умови відповідності спеціального звання, що присвоюється, спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою, відсутності незнятих дисциплінарних стягнень.
 2. Чергове спеціальне звання молодшого лейтенанта поліції присвоюється:

1) поліцейським з числа осіб молодшого складу, які без відриву від служби здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр» та проходять службу (призначені) на посадах, що заміщуються особами середнього складу поліції;

2) поліцейським з числа осіб молодшого складу поліції, які заочно навчаються на останньому курсі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та вище, і проходять службу (призначені) на посадах, які заміщуються особами середнього і вищого складу.

 1. Чергове спеціальне звання лейтенанта поліції присвоюється:

1) молодшим лейтенантам поліції, у яких закінчився строк вислуги в цьому званні;

2) молодшим лейтенантам поліції, які після закінчення вищого навчального закладу набули кваліфікацію бакалавра та вище;

3) курсантам і слухачам – випускникам вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та набули кваліфікацію бакалавра та вище;

4) поліцейським з числа молодшого складу поліції, які без відриву від служби закінчили вищі навчальні заклади та набули кваліфікацію бакалавра і вище та проходять службу (призначені) на посадах, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції.

 1. Курсантам – випускникам вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських та набули кваліфікацію бакалавра і вище та отримали диплом з відзнакою, керівник Національної поліції може присвоїти чергове спеціальне звання старшого лейтенанта поліції.
 2. Чергові спеціальні звання поліції мають право присвоювати:

1) керівники поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректори (керівники) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняні до них керівники, -спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу поліції до підполковника поліції включно поліцейським, щодо яких вони є безпосередніми або прямими керівниками (начальниками);

2) керівник поліції – спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу поліції до полковника поліції включно, у тому числі заступникам керівника поліції;

3) Міністр внутрішніх справ України – спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу Національної поліції до полковника поліції включно, керівнику поліції;

4) Президент України – спеціальні звання поліції вищого складу поліції.

Стаття 82. Строки вислуги в спеціальних званнях поліції

 1. Установлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях поліції:

капрал поліції – 1 рік

сержант поліції – 3 роки

молодший лейтенант поліції – 1 рік

лейтенант поліції – 2 роки

старший лейтенант поліції – 3 роки

капітан поліції – 4 роки

майор поліції – 4 роки

підполковник поліції – 5 років

 1. Строки вислуги в званнях рядового поліції, старшого сержанта поліції та полковника поліції, генерала поліції третього рангу, генерала поліції другого рангу не встановлюються.
 2. Строк вислуги в спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу про присвоєння звання.
 3. Поліцейським, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, строк вислуги для присвоєння чергового спеціального звання починає обраховуватися з дня видання наказу по особовому складу про пониження в попередньому спеціальному званні на один ступінь.
 4. Громадянам, які були повторно прийняті на службу до поліції, до вислуги років у спеціальному званні зараховується строк вислуги в званні до звільнення зі служби.
 5. Поліцейським, поновленим у спеціальному званні у зв’язку із скасуванням як незаконного наказу про присвоєння спеціального звання, до вислуги років для отримання чергового спеціального звання зараховується строк вислуги в спеціальному званні, що було їм присвоєно внаслідок видання незаконного наказу, а також строк вислуги в наявному спеціальному званні до видання незаконного наказу.
 6. Чергові спеціальні звання поліції до полковника поліції включно слухачам (у тому числі аспірантам (ад’юнктам) і докторантам) вищих навчальних закладів із специфічними умовами, які здійснюють підготовку поліцейських, присвоюються під час навчання після закінчення встановленого строку вислуги в спеціальному званні в разі відповідності чергового спеціального звання званню, передбаченому останньою штатною посадою, яку вони займали перед вступом до навчального закладу, аспірантури (ад’юнктури) чи докторантури без урахування наступних змін (підвищення чи пониження), унесених до штату за цією посадою.
 7. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим або відрядженим із залишенням у кадрах поліції до інших органів державної влади (установ, організацій), органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів (установ, організацій) з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку співробітник займав до відрядження.

Стаття 83. Присвоєння спеціальних звань достроково та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою

 1. Достроково спеціальні звання можуть бути присвоєні в порядку заохочення після закінчення не менш половини визначеного строку вислуги в спеціальному званні (у разі дострокового присвоєння спеціального звання посмертно – незалежно від строку вислуги в попередньому спеціальному званні та займаній штатній посаді) у разі відповідності спеціального звання, що присвоюється, спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою.
 2. Чергові спеціальні звання Національної поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою, можуть присвоюватися в порядку заохочення після закінчення не менш ніж півтора строку вислуги за попереднім спеціальним званням.

Зазначене в цій частині положення не поширюється на випадки, коли спеціальним званням, передбаченим штатною посадою, є спеціальне звання старшого сержанта поліції або полковника поліції.

 1. Підстави та порядок застосування заохочення у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, визначаються Дисциплінарним статутом.
 2. Поліцейським, які звільняються зі служби за віком або через хворобу, мають вислугу 25 років і більше в календарному обчисленні, після закінчення визначеного строку вислуги в наявному спеціальному званні за поданням прямих начальників може бути присвоєно чергове спеціальне звання поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною посадою, до підполковника поліції включно.

Стаття 84. Пониження та позбавлення спеціальних звань поліції

 1. Поліцейський може бути понижений у спеціальному званні на один ступінь унаслідок застосування відповідного дисциплінарного стягнення на підставах і в порядку, визначеними Дисциплінарним статутом.
 2. Поліцейським, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, чергові спеціальні звання присвоюються в порядку, визначеному цим Законом.
 3. Поліцейські можуть бути позбавлені спеціального звання за вчинення кримінального правопорушення на підставі вироку суду, що набрав законної сили.
 4. Наказ про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, установлених цим Законом, має бути скасований незалежно від часу, що пройшов з моменту його видання, наказом начальника органу поліції, який видав такий наказ (його наступника), наказом вищого начальника або на підставі рішення суду.
 5. Указ Президента України про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, визначених цим Законом, підлягає скасуванню незалежно від часу, що пройшов з моменту його видання, Указом Президента України або на підставі рішення суду.
 6. Поліцейський, якому було присвоєно спеціальне звання внаслідок видання незаконного наказу, має бути поновлений в спеціальному званні, яке він мав до видання наказу, незалежно від його вини у виданні незаконного наказу та подальшого присвоєння спеціальних звань.
 7. У разі, якщо на момент видання наказу про скасування наказу про присвоєння спеціального звання поліцейський має повну вислугу років для присвоєння чергового спеціального звання, йому має бути присвоєно чергове спеціальне звання за умови дотримання вимог, визначених цим Законом.

РОЗДІЛ VIII

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Стаття 85. Звіт про поліцейську діяльність

 1. З метою інформування громадськості про діяльність поліції керівник поліції та керівники територіальних органів поліції раз на рік готують та опубліковують на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції.
 2. Щорічний звіт про діяльність поліції та територіальних органів поліції повинен містити аналіз ситуації зі злочинністю в країні чи регіоні відповідно, інформацію про заходи, які вживалися поліцією, та результати цих заходів, а також інформацію про виконання пріоритетів, поставлених перед поліцією та територіальними органами поліції відповідними поліцейськими комісіями.
 3. Керівники територіальних органів поліції зобов’язані регулярно оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо виявлення, запобігання та припинення порушень публічного порядку на офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють.

Стаття 86. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції

 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські ради, обласні, районні та міські ради мають право за результатами оцінки діяльності органу поліції на території відповідно Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відповідної області, району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику відповідного органу (підрозділу) поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади.
 2. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції може бути прийнято не раніше, ніж через один рік після його призначення на посаду.
 3. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від складу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, районних та міських рад.
 4. У рішенні про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції мають бути зазначені мотиви для його прийняття з посиланням на обставини, що їх обґрунтовують.
 5. Завірена належним чином копія рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції негайно надсилається кур’єром або поштовою кореспонденцією з повідомленням про отримання керівнику органу поліції, до повноважень якого належить право призначення та звільнення з посади начальника органу (підрозділу) поліції, щодо якого відповідний орган прийняв резолюцію недовіри.
 6. Керівник органу поліції, до повноважень якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, з моменту надходження до очолюваного ним органу завіреної належним чином копії рішення відповідної місцевої ради про прийняття резолюції недовіри зобов’язаний негайно своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від виконання службових обов’язків та призначити службову перевірку для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою такого рішення. Про прийняте рішення відповідна місцева рада інформується в одноденний строк.
 7. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою резолюції недовіри керівника органу (підрозділу) поліції, проводиться в десятиденний строк.
 8. За результатами проведеної службової перевірки керівник органу поліції, до повноважень якого належить право на призначення та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня закінчення перевірки прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній посаді.
 9. Про прийняте рішення стосовно подальшого перебування керівника, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді письмово інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри.
 10. У разі прийняття рішення про залишення керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді відповідний керівник органу поліції повинен письмово поінформувати відповідну місцеву раду про причини прийняття такого рішення та надати копії матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом надаються на підставах та в порядку, визначеними законом.
 11. Місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри, протягом одного місяця з дня отримання рішення про залишення на посаді керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, та копій матеріалів проведеної перевірки має право повторно розглянути питання про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції.
 12. У разі, якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції проголосувало не менше трьох четвертих від складу відповідної місцевої ради, таке рішення вважається остаточним і підлягає обов’язковому виконанню в триденний строк з моменту прийняття.
 13. У разі, якщо керівник органу поліції, до повноважень якого належить право на призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, протягом чотирнадцяти днів з дня отримання відповідного рішення очолюваним органом не видав наказу про звільнення такого керівника або не надіслав до відповідної місцевої ради інформацію щодо залишення на посаді такого керівника разом із матеріалами проведеної перевірки, рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри набуває статус остаточного і підлягає обов’язковому виконанню в триденний строк.

Стаття 87. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування

 1. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення.
 2. Керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень.

Стаття 88. Спільні проекти з громадськістю

 1. Поліція взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.
 2. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності.
 3. Поліція надає підтримку програмам правового виховання, пропагує правові знання в освітніх установах, засобах масової інформації та у видавничій діяльності.

Стаття 89. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських

Контроль за діяльністю поліції може здійснюватися у формі залучення представників громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських та до перевірки інформації про належне виконання покладених на них обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України.

Розділ IX

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Стаття 90. Службовий час і час відпочинку поліцейських

 1. Особливий характер служби в поліції містить такі спеціальні умови для певних категорій поліцейських:

1) службу у святкові та вихідні дні;

2) службу позмінно;

3) службу з нерівномірним графіком;

4) службу в нічний час.

 1. Розподіл службового часу поліцейських визначається розпорядком дня, який затверджує начальник відповідного органу (закладу, установи) поліції.
 2. Для поліцейських установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а для курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських, -шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.
 3. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всіх поліцейських, крім залучених до виконання службових обов’язків.
 4. Поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, що працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається протягом двох наступних місяців.

Стаття 91. Відпустки поліцейських

 1. Поліцейським надаються щорічні чергові оплачувані відпустки в порядку та тривалістю, визначеними цим Законом.
 2. Поліцейському надаються також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки.

Стаття 92. Обчислення тривалості відпусток поліцейських

 1. Обчислення тривалості відпусток поліцейського – подобове. Святкові та неробочі дні до тривалості відпусток не включаються.
 2. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить тридцять календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості відпустки.
 3. За кожний повний календарний рік служби в поліції по досягненню п’ятирічного стажу служби поліцейському надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як п’ятнадцять календарних днів.
 4. Тривалість чергової відпустки в році вступу на службу в поліції обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожен повний місяць служби.
 5. Відпустка тривалістю менше 10 діб за бажанням особи рядового або начальницького складу може бути надана одночасно з черговою відпусткою в наступному році.
 6. Поліцейським дозволяється, за їх бажанням, використовувати відпустку частинами. Одна частина відпустки має бути не менше 10 діб.
 7. Чергова відпустка надається поліцейському, як правило, до кінця календарного року.
 8. Поліцейським, які захворіли під час чергової відпустки, після одужання вона продовжується на число невикористаних днів. Продовження відпустки здійснюється начальником, який надав її, на підставі відповідного документа, засвідченого в визначеному законом чи іншим нормативно-правовим актом порядку.
 9. Поліцейським у рік звільнення за власним бажанням, за віком, через хворобу чи скорочення штату в році звільнення, за їх бажанням, надається чергова відпустка, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення.

При звільненні поліцейського провести відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року.

 1. За невикористану в році звільнення відпустку поліцейським, які звільняються з поліції, виплачується грошова компенсація відповідно до закону.
 2. Відкликання поліцейського із чергової відпустки, як правило, забороняється. У разі крайньої необхідності відкликання із чергової відпустки може бути дозволено керівнику територіального органу поліції.

За бажанням поліцейського, невикористана частина відпустки може бути приєднана до чергової відпустки на наступний рік.

Стаття 93. Грошове забезпечення поліцейських

 1. Поліцейські отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
 2. Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр внутрішніх справ України.
 3. За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.
 4. Поліцейські, відряджені до інших державних органів, установ, організацій та прикомандировані відповідно до цього Закону, отримують грошове забезпечення, ураховуючи посадовий оклад за посадою, яку вони займають в органі, установі чи організації, до якої вони відряджені, а також інших видів грошового забезпечення, визначених цим Законом.
 5. Грошове забезпечення поліцейських має бути індексоване відповідно до законів України.

Стаття 94. Медичне забезпечення поліцейських

 1. Поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ.
 2. У разі відсутності за місцем проходження служби, місцем проживання або тимчасового перебування поліцейських закладу охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я.
 3. У разі відсутності спеціального медичного обладнання, медичних фахівців або спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ, а також інших державних та комунальних закладах охорони здоров’я, медичних показань, визначених закладом охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, бюджетних асигнувань поліцейський може бути направлений за висновком відповідного закладу охорони здоров’я на обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров’я або іноземного медичного закладу за рахунок коштів поліції.

Направлення поліцейських на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 1. Члени сімей поліцейських (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років), а також члени сімей поліцейських, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в поліції (у тому числі під час участі в міжнародних миротворчих операціях), мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України.
 2. Поліцейські та члени їх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років) мають право на пільгове реабілітаційне, санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ за рахунок бюджетних коштів, визначених на утримання Міністерства в порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ.
 3. Поліцейські сплачують 25 відсотків, а члени їх сімей – 50 відсотків собівартості путівки в таких закладах та інших відповідних закладах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України.
 4. Члени сімей поліцейських, які загинули (померли) під час проходження служби в поліції, мають право на безкоштовне санаторно-курортне лікування та оздоровлення один раз на два роки. До таких членів сімей належать: дружина (чоловік), якщо вона (він) не одружилися вдруге, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років, а також діти – інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).
 5. Громадяни України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату та члени їх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ відповідно до умов, визначених частинами 1-7 цієї статті.
 6. Поліцейські зобов’язані щороку проходити комплексний медичний огляд (диспансеризацію), а за необхідності – цільові медичні огляди, психофізіологічні обстеження і тестування в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України.

Стаття 95. Житлове забезпечення поліцейських

 1. Поліцейські забезпечуються житлом на підставах і в порядку, визначених житловим законодавством.
 2. Поліцейські, які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку.

Особам, які звільнені зі служби в поліції і визнані інвалідами першої групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків під час служби в поліції, або захворювання, одержаного під час проходження служби в поліції, і які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються позачергово.

Членам сім’ї (дружині (чоловіку), дітям) поліцейського, який загинув під час виконання службових обов’язків, і які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов та на момент загибелі поліцейського перебували на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов у відповідному населеному пункті, житлове приміщення надається в позачерговому порядку.

 1. Поліцейським та членам їх сімей можуть надаватися житлові приміщення в гуртожитках та службові житлові приміщення в порядку і на умовах, визначених житловим законодавством.
 2. Поліцейські, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, під час звільнення зі служби в поліції за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату залишаються на цьому обліку до одержання житла з державного житлового фонду до настання визначених законом підстав для зняття із зазначеного обліку.
 3. Керівники органів поліції мають право виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають житло на підставі договору житлового найму, компенсацію за найм у розмірі, що не перевищує трьох мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного календарного року.

Стаття 96. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського.

 1. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності поліцейського (далі – одноразова грошова допомога) є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за цим Законом мають право на її отримання.

1) загибелі поліцейського, що настала внаслідок протиправних дій третіх осіб, або під час учинення дій, спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, чи в ході участі в антитерористичній операції, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або смерті працівника поліції внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за вищевикладених обставин;

2) смерті поліцейського, що настала під час проходження ним служби в поліції;

3) визначення поліцейському інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань поліції відповідно до цього Закону, чи участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;

4) визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним служби в поліції, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;

5) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням повноважень та основних завдань поліції відповідно до цього Закону, чи участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності;

6) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із проходженням служби в поліції, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності.

 1. Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 97. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги

 1. У випадках, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 статті 96 цього Закону, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) поліцейського.
 2. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) поліцейського визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Стаття 98. Розміри одноразової грошової допомоги

 1. Розміри одноразової грошової допомоги поліцейських, а в разі їх загибелі (смерті) особам, які за цим Законом мають право на її отримання, визначаються, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб на час виплати такої допомоги.

1) загибелі (смерті) поліцейського (пункт 1) -500-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

2) смерті поліцейського (пункт 2) -250-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

3) визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 3, інвалідності:

а) I групи – 250-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

б) II групи – 200-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

в) III групи – 150-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

4) визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 4, інвалідності:

а) I групи – 120-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

б) II групи – 90-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

в) III групи – 70-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

5) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) унаслідок причин, зазначених у пункті 5, -у розмірі 70-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;

6) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) унаслідок причин, зазначених у пункті 6, -залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб.

Стаття 99. Призначення одноразової грошової допомоги

 1. Визначення інвалідності та ступеня втрати працездатності без визначення інвалідності поліцейським здійснюється в індивідуальному порядку державними закладами охорони здоров’я відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.
 2. У разі встановлення факту настання смерті поліцейського, а також особи, звільненої зі служби в поліції, внаслідок обставин, зазначених у пунктах 3-6 частини другої статті 96 цього Закону, якщо смерть настала протягом шести місяців після отримання інвалідності чи травми, унаслідок отримання яких поліцейський раніше отримував одноразову грошову допомогу згідно із зазначеними пунктами, виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання, зазначеним у цьому Законі, здійснюється з вирахуванням суми допомоги, отриманої померлим.
 3. У разі визначення інвалідності чи часткової втрати працездатності без визначення інвалідності поліцейському, особі, звільненій зі служби в органах поліції, який (яка) на день отримання інвалідності, визначення відсотка часткової втрати працездатності без визначення інвалідності або на день його (її) звільнення з органів поліції обіймав (обіймала) посаду в державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботу в інтересах держави та її безпеки, із залишенням на службі в поліції, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів тих державних органів, до яких вони були відряджені.

Виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання в разі загибелі (смерті) працівника поліції, якщо поліцейський на день загибелі (смерті) обіймав посаду в державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботи в інтересах держави та її безпеки, із залишенням його на службі в поліції, здійснюється в порядку, визначеному цією статтею.

 1. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у частині другій цього Закону, призначається і виплачується за останнім місцем проходження служби поліцейським.
 2. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, визначених цим Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, визначених з різних підстав іншими законами та нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за її вибором.
 3. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, визначеної цим Законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення в них такого права.

Стаття 100. Підстави, за якими призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності поліцейського є наслідком:

а) учинення ним діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням;

б) учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

в) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом);

г) подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги.

Стаття 101. Пенсійне забезпечення поліцейських

Пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх зі служби в поліції здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Стаття 102. Навчання дітей поліцейських

 1. Особа, у якої один з батьків є поліцейським та має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є громадянином, звільненим з поліції за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є поліцейським, який став інвалідом унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, користується переважним правом зарахування до ліцеїв системи МВС, до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за умов успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти.
 2. Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти має право вступу поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Стаття 103. Захист прав та законних інтересів працівників поліції

 1. Для захисту своїх прав та законних інтересів працівники поліції можуть утворювати професійні об’єднання та професійні спілки відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
 2. Професійні спілки поліції здійснюють свої повноваження із урахуванням обмежень, що накладаються на працівників поліції цим законом. Професійним спілкам працівників поліції та їх членам заборонено організовувати страйки або брати в них участь.
 3. У разі створення в Центральному органі управління поліції Колегії, до її персонального складу має бути включений представник всеукраїнського об’єднання профспілок працівників поліції, обраний зазначеним об’єднанням.

Розділ X

ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

Стаття 104. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Національної поліції

 1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.
 2. Майно поліції є державною власністю і належить їй на праві оперативного управління. Органи поліції здійснюють володіння, користування та розпорядження майном у порядку, визначеному законом.
 3. Правовий режим земельних ділянок, на яких розміщуються органи (заклади, установи) поліції, визначається законом.
 4. Поліція може для виконання покладених на неї завдань і повноважень використовувати службові, у тому числі спеціалізовані транспортні засоби.
 5. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам і підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні засоби.
 6. Комунальні та приватні підприємства можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти, транспорт та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для виконання повноважень поліції.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня наступного за днем опублікування, крім:

1) пунктів 1, 2, 3, 7 – 13, 15, 17–19 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

2) частини сьомої статті 14 та частини п’ятої статті 20 цього Закону, які набирають чинності з 01 січня 2017 року.

Стосовно поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Стосовно поліцейських підрозділів патрульної поліції в містах Одесі та Львові цей Закон набирає чинності з 20 серпня 2015 року.

3) пунктів 1, 2, 7 – 14, 16-18 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

4) частини сьомої статті 14, яка набирає чинності з 01 січня 2017 року.

 1. До 31 грудня 2016 року керівником та заступниками керівника Національної поліції може бути призначена особа, яка:

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;

2) має повну вищу освіту;

3) має стаж роботи не менше 10 років;

4) має досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

 1. До 31 грудня 2016 року керівником та заступниками керівника територіальних органів поліції може бути призначена особа, яка:

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;

2) має повну вищу освіту;

3) має стаж роботи не менше 5 років;

4) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року.

 1. До приведення законодавства України у відповідність до цього Закону акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 2. Визнати з таким, що втратив чинність, Закон України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 4, ст. 20 із наступними змінами).
 3. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці другому частини першої статті 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 1994 р., № 11, ст. 52; 1999 р., № 4, ст. 35; 2001 р., № 14, ст. 72; 2003 р., № 30, ст. 247; 2011 р., № 45, ст. 485) слова «, судовою міліцією» виключити;

2) у частині першій статті 15 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):

пункт г) викласти в такій редакції:

«г) щодо суддів, працівників апарату суду та їх близьких родичів – на підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України; »

доповнити пунктом е) такого змісту:

«е) щодо інших працівників, зазначених у статті 2 цього Закону, -на поліцію.»;

3) абзац перший частини третьої статті 3 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2013 р., № 21, ст. 208) викласти в такій редакції:

 1. Здійснення заходів безпеки покладається на уповноважені органи, у складі структур яких з цією метою можуть створюватися спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні провадження знаходяться в провадженні податкової міліції, прокуратури або суду, забезпечується за їх рішенням відповідно органами Служби безпеки, органами поліції, органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами чи підрозділами відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України.»;

4) у частині першій статті 19 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 1, ст. 14) слова «Міністерством внутрішніх справ України» замінити словами «підрозділами відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України», а слово «йому» виключити;

5) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-45 із наступними змінами):

у статті 138:

у частині першій слова «Органи внутрішніх справ» замінити словами «Підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації;

у частині третій слова «органами внутрішніх справ» замінити словами «відомчою воєнізованою охороною Державної судової адміністрації України;

у статті 157:

у частині першій слова «спеціалізовані підрозділи органів Міністерства внутрішніх справ» замінити словами «підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України;

доповнити новою частиною такого змісту:

 1. Підрозділи відомчої воєнізованої охорони утворюються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, працівники яких під час виконання службових обов’язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, визначених законом.

Державна судова адміністрація за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України затверджує положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів;

6) у Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992 р., № 29, ст.399):

а) статтю 1-2 доповнити пунктом «ж» такого змісту:

ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах;

б) абзац перший пункту а) частини першої статті 12 після слів «у пунктах «б»-»д» доповнити буквою «, «ж»;

в) у частині першій статті 13:

пункт «а» після слів «за станом здоров’я» доповнити словами «, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 76 Закону України «Про Національну поліцію»;

пункт «б» після слів «органах внутрішніх справ, » доповнити словом «поліції, »;

г) у статті 17:

пункт «б» частини першої після слів «органах внутрішніх справ» доповнити словом «поліції, »;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«До вислуги років осіб, зазначених у пункті «ж» статті 1-2 цього Закону, додатково зараховується час безперервної роботи (з дня призначення після звільнення зі служби в органах внутрішніх справ (міліції)) на посадах у Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах), що заміщуються державними службовцями, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах».

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;

д) статтю 43 доповнити новими частинами такого змісту:

«Особам, зазначеним у пункті «ж» статті 1-2, пенсія обчислюється відповідно до частини третьої цієї статті з розміру грошового забезпечення, яке вони мали на день звільнення зі служби в органах внутрішніх справ.

У разі якщо, на момент призначення пенсії відбулась зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, призначена пенсія підлягає негайному перерахунку.»

7) в абзаці восьмому частини тринадцятої статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385) слова «особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України» замінити словами «поліцейським».

8) у частині першій статті 21 Закону України «Про державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №27, ст.208 із змінами) слова «Про міліцію» замінити словами «Про Національну поліцію».

9) у статті 26 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст. 382 із змінами) слова Законом України «Про міліцію» замінити словами Законом України «Про Національну поліцію».

 1. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити створення центрального органу виконавчої влади поліції України та його територіальних органів;

2) забезпечити призначення керівників та заступників керівників поліції України та її територіальних органів;

3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

5) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;

6) забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

7) ужити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення поліції України;

8) внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про затвердження Дисциплінарного статуту поліції.

 1. З дня опублікування цього Закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ, його територіальних органів, закладів та установ уважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів.
 2. Працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції, за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним цим Законом, упродовж трьох місяців з дня опублікування цього Закону, можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання наказів про призначення за їх згодою чи проходження конкурсу на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому органі (закладі, установі) поліції.

Посади, що пропонуються особам, зазначеним у цьому пункті, можуть бути рівнозначними, вищими або нижчими по відношенню до посад, які ці особи обіймали під час проходження служби в міліції.

 1. Працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та/або не прийняті на службу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення, звільняються зі служби в органах внутрішніх справ через скорочення штатів.

Указані в цьому пункті особи можуть бути звільнені зі служби в органах внутрішніх справ до настання зазначеного в цьому пункті терміну на підставах, визначених Положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Указані в цьому пункті особи можуть бути звільнені зі служби в органах внутрішніх справ до настання зазначеного в цьому пункті терміну на підставах, визначених Положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ.

 1. Перебування працівників міліції на лікарняному чи у відпустці не є перешкодою для їх звільнення зі служби в органах внутрішніх справ відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього Закону.
 2. Працівникам міліції, які у визначеному цим Законом порядку прийняті на службу до поліції наказами про призначення на відповідні посади одночасно присвоюються відповідні спеціальні звання поліції відповідно до такої схеми співвідношення спеціальних звань:

Спеціальне звання міліції Спеціальне звання поліції

Рядовий міліції Рядовий поліції

Молодший сержант міліції Капрал поліції

Сержант міліції Сержант поліції

Старший сержант міліції Старший сержант поліції

Старшина міліції Старший сержант поліції

Прапорщик міліції Старший сержант поліції

Старший прапорщик міліції Старший сержант поліції

Молодший лейтенант міліції Молодший лейтенант поліції

Лейтенант міліції Лейтенант поліції

Старший лейтенант міліції Старший лейтенант поліції

Капітан міліції Капітан поліції

Майор міліції Майор поліції

Підполковник міліції Підполковник поліції

Полковник міліції Полковник поліції

Генерал-майор міліції Генерал поліції третього рангу

Генерал-лейтенант міліції Генерал поліції другого рангу

Генерал-полковник міліції Генерал поліції першого рангу

 1. Працівникам міліції, які перейшли на службу до поліції, стаж вислуги в спеціальних званнях міліції зараховується до стажу вислуги для присвоєння чергових спеціальних звань поліції.
 2. До створення, укомплектування спеціально підготовленими поліцейськими та забезпечення функціонування на всій території України патрульної поліції тимчасово, до 31 грудня 2016 року, дозволяється функціонування в складі поліції державної автомобільної інспекції та підрозділів громадської безпеки, на які покладаються обов’язки з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція.

Під час виконання повноважень з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділи державної автомобільної інспекції та громадської безпеки керуються положеннями цього Закону та інших законів України і підпорядковуються відповідним керівникам територіальних органів поліції.

Підрозділи державної автомобільної інспекції та громадської безпеки комплектуються поліцейськими, яким присвоюються спеціальні звання поліції відповідно до Прикінцевих та перехідних положень цього Закону.

Структура, штат (штатний розпис) та кількість підрозділів державної автомобільної інспекції та громадської безпеки визначаються в порядку, визначеному цим та іншими законами України.

По мірі готовності до початку функціонування патрульної поліції в регіонах та населених пунктах, де її обов’язки тимчасово виконують державна автомобільна інспекція та підрозділи громадської безпеки, уповноваженим керівником органу Національної поліції вживається щодо цих підрозділів організаційно-штатні заходи, пов’язані з їх ліквідацією, відповідно до положень цього Закону.

Про день початку виконання патрульною поліцією своїх обов’язків у регіонах та населених пунктах, де тимчасово функціонували державна автомобільна інспекція та підрозділи громадської безпеки, завчасно сповіщаються місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість.

України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями (а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах), після досягнення вислуги років, що дають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають право на пенсійне забезпечення згідно 15. Працівники міліції, які на день набрання чинності цим Законом мали календарну вислугу не менше 5 років та продовжили службу в Міністерстві внутрішніх справ із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

 1. До 01 липня 2018 року положення пунктів 2-4 частини сьомої статті 14 та підпунктів 2 – 4 пункту 3 прикінцевих та перехідних положень цього Закону не поширюються на керівників територіальних органів поліції, що входять до складу патрульної поліції, поліції охорони та поліції особливого призначення.
 2. Поліцейським дозволяється носіння та використання форменого обмундирування, визначеного для працівників міліції, до затвердження Кабінетом Міністрів України зразків форменого обмундирування поліцейських та забезпечення ним у визначеному порядку відповідно до затверджених норм.
 3. До 31 грудня 2016 року поліції дозволяється використання службових посвідчень, бланків, печаток, штампів, логотипів та емблем міліції та Міністерства внутрішніх справ.

About Admin

313 thoughts on “Закон України «Про поліцію і поліцейську діяльність»

 1. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the
  following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly
  the same nearly a lot often inside case you shield
  this hike.

 2. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting sick and tired
  of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point
  me in the direction of a good platform.

 3. I simply want to say I am just new to blogs and seriously loved your blog site. Likely I’m want to bookmark your site . You certainly have superb articles and reviews. Thanks a lot for sharing with us your webpage.

 4. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 5. I genuinely enjoy looking through on this site, it has excellent content. “And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

 6. Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily superb opportunity to read critical reviews from here. It can be very fantastic plus jam-packed with amusement for me personally and my office colleagues to visit the blog not less than thrice a week to learn the newest guides you have got. And indeed, we’re actually fascinated considering the mind-boggling creative ideas served by you. Selected two points in this post are rather the best we have all had.

 7. My husband and i got so fortunate Chris managed to complete his survey from your ideas he had through the weblog. It’s not at all simplistic to just continually be giving out information that people have been selling. And we also acknowledge we have got the website owner to give thanks to for this. The most important illustrations you have made, the easy website navigation, the relationships you can help to create – it’s got everything astounding, and it’s assisting our son in addition to our family do think that issue is awesome, and that’s incredibly mandatory. Thanks for everything!

 8. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great web site.

 9. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 10. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 11. RETSPRO reviews and other info are typically made available within our websites. RETS PRO serves a group of developers and real estate brokers who require the ultimate flexibility within their IDX output. RETS PRO wordpress plugin is the most effective software system for any real-estate website developer. RETSPRO was built with regard to web designers to deliver them with the tools to completely customize a web site for their real estate industry clients.

 12. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 13. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 14. I genuinely enjoy looking through on this internet site , it contains good blog posts. “Sometime they’ll give a war and nobody will come.” by Carl Sandburg.

 15. Thank you, I’ve just been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 16. You really make it seem so easy with your presentation however I find this matter to be really one thing that I think I might by no means understand. It kind of feels too complicated and very vast for me. I’m having a look forward in your next post, I will attempt to get the hang of it!

 17. Very interesting details you have remarked, appreciate it for posting . “Brass bands are all very well in their place – outdoors and several miles away.” by Sir Thomas Beecham.

 18. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 19. I’ve read some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to make any such magnificent informative website.

 20. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 21. Only wanna remark on few general things, The website style is perfect, the content material is really excellent. “By following the concept of ‘one country, two systems,’ you don’t swallow me up nor I you.” by Deng Xiaoping.

 22. What i do not understood is in fact how you are no longer actually a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You are very intelligent. You realize thus significantly with regards to this subject, made me individually believe it from so many various angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. All the time care for it up!

 23. Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

 24. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 25. You are my breathing in, I have few blogs and infrequently run out from brand :). “Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish.” by Ferdinand I.

 26. Wow, marvelous blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The full look of your website is wonderful, as neatly as the content material!

 27. I truly enjoy looking through on this website, it contains excellent articles. “Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.” by Demosthenes.

 28. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 29. I have been surfing online more than 3 hours as of late, yet I never found any fascinating article like yours. It is pretty value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the internet shall be a lot more useful than ever before.

 30. Simply want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 31. magnificent points altogether, you just gained a new reader. What could you suggest in regards to your submit that you just made some days in the past? Any positive?

 32. Thanks , I’ve just been looking for info about this topic for a long time and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the source?

 33. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 34. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re incredible! Thanks!

 35. wonderful issues altogether, you just received a emblem new reader. What may you suggest in regards to your publish that you simply made some days in the past? Any sure?

 36. Very interesting points you have mentioned , appreciate it for putting up. “Never call an accountant a credit to his profession a good accountant is a debit to his profession.” by Charles J. C. Lyall.

 37. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!

 38. Thanks for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect web-site.

 39. It¡¦s really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 40. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 41. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 42. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 43. wonderful issues altogether, you simply received a logo new reader. What might you suggest about your publish that you made some days in the past? Any positive?

 44. I have read a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you set to create any such fantastic informative site.

 45. Absolutely indited articles, thanks for selective information. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

 46. Thanks, I have just been searching for info about this subject for a while and yours is the best I’ve found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the source?

 47. I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “I would rather be a coward than brave because people hurt you when you are brave.” by E. M. Forster.

 48. I’m still learning from you, as I’m making my way to the top as well. I certainly enjoy reading all that is posted on your website.Keep the posts coming. I enjoyed it!

 49. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 50. I do consider all the ideas you have presented to your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very brief for beginners. May you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 51. You could certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 52. I have recently started a site, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “It is a great thing to know our vices.” by Cicero.

 53. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 54. My spouse and i have been delighted that Michael managed to complete his studies from your precious recommendations he obtained from your own weblog. It is now and again perplexing to just be freely giving guidance which usually some people could have been selling. And now we fully understand we have the writer to be grateful to for that. The most important illustrations you have made, the straightforward site navigation, the relationships you make it possible to foster – it’s got all excellent, and it’s really making our son in addition to our family do think this subject matter is satisfying, and that’s exceptionally serious. Many thanks for everything!

 55. I was just looking for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 56. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 57. I am not certain where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time studying more or understanding more. Thanks for wonderful information I was on the lookout for this info for my mission.

 58. I will immediately clutch your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please permit me understand in order that I could subscribe. Thanks.

 59. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 60. You can definitely see your expertise within the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “Everyone has his day and some days last longer than others.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 61. A person essentially help to make seriously posts I would state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual submit extraordinary. Magnificent task!

 62. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 63. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 64. hi!,I love your writing very a lot! proportion we keep in touch more about your article on AOL? I need a specialist in this area to resolve my problem. May be that’s you! Having a look forward to peer you.

 65. Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and come with approximately all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 66. What i do not realize is in truth how you’re now not actually a lot more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly with regards to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it’s something to do with Woman gaga! Your individual stuffs great. At all times care for it up!

 67. I like this site very much, Its a very nice post to read and incur information. “I look upon every day to be lost, in which I do not make a new acquaintance.” by Samuel Johnson.

 68. Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this site.

 69. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 70. Needed to compose you a bit of remark to be able to say thanks yet again for your personal magnificent concepts you have shown here. It’s so seriously generous of you to make freely what exactly a few people would have marketed for an e-book to help with making some cash for their own end, even more so since you might have done it if you ever decided. The tips in addition acted as a easy way to recognize that other people online have the identical keenness similar to mine to grasp a whole lot more with regard to this condition. Certainly there are thousands of more enjoyable periods ahead for folks who check out your site.

 71. I genuinely enjoy examining on this internet site , it has fantastic posts . “I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.” by Charles M. Schulz.

 72. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 73. I precisely had to thank you so much all over again. I’m not certain the things I could possibly have accomplished without the entire pointers revealed by you directly on such a field. It previously was the hard problem in my view, nevertheless looking at the well-written style you treated the issue forced me to leap over gladness. Now i am happier for the assistance and even expect you realize what a powerful job you are always putting in instructing some other people through your webpage. Probably you haven’t got to know any of us.

 74. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 75. Some really wonderful content on this website, thank you for contribution. “When he has ceased to hear the many, he may discern the One – the inner sound which kills the outer.” by H Hahn Blavatsky.

 76. What i don’t understood is actually how you are not actually a lot more smartly-preferred than you may be now. You are so intelligent. You understand therefore significantly with regards to this topic, made me for my part believe it from numerous varied angles. Its like men and women are not involved except it’s something to do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. All the time care for it up!

 77. Hey there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this website.

 78. hi!,I really like your writing very much! share we communicate extra about your post on AOL? I require a specialist in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to peer you.

 79. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 80. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 81. Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and include almost all important infos. I would like to peer more posts like this.

 82. you’re actually a good webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a excellent job in this matter!

 83. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 84. Thank you for every other fantastic article. The place else could anybody get that type of information in such a perfect manner of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such information.

 85. Very interesting details you have remarked, appreciate it for putting up. “Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.” by Mohandas Karamchand Gandhi.

 86. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 87. Great blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 88. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 89. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 90. I do believe all of the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for newbies. Could you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 91. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 92. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 93. You are my inspiration , I have few web logs and very sporadically run out from to brand.I believe this internet site has got some very superb info for everyone. “Je veux que les paysans mettent la poule au pot tous les dimanches.” by King Henry IV of France.

 94. Nice weblog right here! Also your site a lot up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 95. Hi, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, might test this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a good portion of people will miss your wonderful writing because of this problem.

 96. But wanna input on few general things, The website design is perfect, the articles is really superb. “The idea of God is the sole wrong for which I cannot forgive mankind.” by Marquis de Sade.

 97. Thank you for sharing excellent informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal site.

 98. Good day very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I’m satisfied to seek out numerous useful information right here in the post, we want develop more techniques on this regard, thanks for sharing.

 99. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 100. Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 101. Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 102. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 103. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 104. It¡¦s actually a great and useful piece of information. I am glad that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 105. Thanks, I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I have came upon till now. However, what about the conclusion? Are you sure concerning the supply?

 106. I like this post, enjoyed this one thank you for posting. “The universe is not hostile, nor yet is it unfriendly. It is simply indifferent.” by John Andrew Holmes.

 107. I’ve learn several good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to make any such great informative web site.

 108. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 109. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 110. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you are talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We could have a link trade arrangement between us!

 111. You are my breathing in, I own few blogs and rarely run out from to post .I think this web site has got some real superb info for everyone. “Billy T-T-T-T-Today, Junior” by Billy Madison.

 112. Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 113. Somebody essentially help to make seriously articles I might state. That is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this actual submit incredible. Fantastic process!

 114. Hi there very nice website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am glad to find numerous helpful information here in the put up, we want develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 115. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 116. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 117. I do consider all of the ideas you have introduced in your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for starters. Could you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 118. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

 119. Very excellent information can be found on weblog . “Wealth may be an ancient thing, for it means power, it means leisure, it means liberty.” by James Russell Lowell.

 120. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 121. Excellent blog here! Also your website rather a lot up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink in your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 122. magnificent issues altogether, you just won a emblem new reader. What may you recommend in regards to your publish that you just made a few days in the past? Any certain?

 123. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also consult with my web site =). We can have a link change agreement between us!

 124. But wanna remark on few general things, The website design and style is perfect, the subject material is rattling good. “In business school classrooms they construct wonderful models of a nonworld.” by Peter Drucker.

 125. whoah this blog is wonderful i like reading your posts. Keep up the great work! You already know, lots of individuals are hunting around for this info, you could aid them greatly.

 126. A person essentially assist to make seriously articles I’d state. This is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual put up amazing. Magnificent activity!

 127. You are my inspiration, I have few blogs and infrequently run out from brand :). “The soul that is within me no man can degrade.” by Frederick Douglas.

 128. I wanted to write a brief message in order to thank you for these lovely tactics you are placing here. My time intensive internet lookup has at the end been compensated with high-quality facts and techniques to write about with my close friends. I ‘d repeat that we website visitors are extremely endowed to dwell in a really good site with very many special people with helpful solutions. I feel pretty grateful to have encountered the website page and look forward to really more excellent minutes reading here. Thanks again for everything.

 129. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 130. I and also my friends happened to be taking note of the good procedures on your web site then immediately got a terrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for them. These women were definitely consequently passionate to read all of them and have in effect sincerely been making the most of those things. Appreciation for getting quite thoughtful and also for picking some quality ideas millions of individuals are really needing to know about. My very own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 131. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 132. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 133. I’m just writing to make you be aware of what a beneficial experience our child found studying your site. She even learned lots of issues, most notably what it is like to possess a great giving style to let other folks with no trouble understand some grueling subject areas. You truly exceeded her expected results. Thanks for offering these informative, healthy, informative and easy thoughts on this topic to Sandra.

 134. I wish to show my appreciation to you for bailing me out of this type of matter. Because of looking out through the search engines and seeing thoughts which are not pleasant, I believed my entire life was over. Living devoid of the strategies to the problems you have solved by way of this report is a critical case, and the ones that would have negatively damaged my entire career if I had not noticed your web page. That talents and kindness in maneuvering all the pieces was helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a solution like this. I can now relish my future. Thank you very much for this professional and results-oriented guide. I will not be reluctant to endorse your web page to anyone who needs and wants counselling about this matter.

 135. I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 136. I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 137. I do agree with all the ideas you’ve introduced for your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for starters. May you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 138. you’re actually a good webmaster. The site loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic process in this matter!

 139. I must point out my respect for your kindness giving support to people that should have help on this field. Your very own commitment to getting the solution all around has been amazingly interesting and has all the time enabled most people like me to arrive at their ambitions. The interesting help means so much a person like me and especially to my peers. Warm regards; from each one of us.

 140. I will immediately take hold of your rss as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 141. Whats up very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am glad to search out so many helpful information here within the put up, we want work out extra techniques in this regard, thanks for sharing.

 142. I got what you intend, appreciate it for posting .Woh I am pleased to find this website through google. “Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public.” by Theodor Wiesengrund Adorno.

 143. Dead composed content, thank you for entropy. “He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.

 144. I precisely wished to appreciate you again. I’m not certain the things that I would have worked on in the absence of these hints contributed by you on such a concern. It has been the frightful concern in my position, nevertheless finding out a new expert technique you processed that made me to jump for joy. Extremely happy for the service and thus trust you really know what an amazing job you happen to be undertaking educating the mediocre ones with the aid of a blog. More than likely you have never met any of us.

 145. I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 146. I genuinely enjoy reading through on this site, it holds great articles . “The secret of eternal youth is arrested development.” by Alice Roosevelt Longworth.

 147. Enjoyed reading this, very good stuff, regards . “A man does not die of love or his liver or even of old age he dies of being a man.” by Percival Arland Ussher.

 148. (Your good knowledge and kindness in playing with all the pieces were very useful. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a step like this.

 149. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 150. I really like your writing style, good information, thank you for posting :D. “You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses.” by Ziggy.

 151. I precisely desired to appreciate you again. I am not sure the things that I would have created in the absence of these concepts contributed by you on my subject. It became an absolute horrifying difficulty for me personally, nevertheless viewing a new professional tactic you managed it made me to leap with happiness. Now i am happier for this service and as well , have high hopes you are aware of a powerful job that you are getting into educating people today thru a blog. I am certain you have never met all of us.

 152. Hello my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I would like to peer more posts like this.

 153. you’re in reality a just right webmaster. The site loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a fantastic job on this subject!

 154. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 155. I really wanted to jot down a simple comment so as to thank you for all of the amazing steps you are posting at this website. My incredibly long internet research has at the end been rewarded with high-quality ideas to share with my company. I ‘d declare that we site visitors actually are very much endowed to dwell in a fabulous network with very many awesome individuals with insightful guidelines. I feel pretty blessed to have come across the web pages and look forward to so many more excellent moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

 156. Thanks a lot for providing individuals with such a splendid chance to read from this site. It is always so useful plus jam-packed with amusement for me and my office mates to search your blog on the least 3 times in a week to read through the latest stuff you have. And indeed, I’m just usually fulfilled with your breathtaking principles served by you. Some 1 facts in this post are essentially the most suitable we’ve ever had.

 157. Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all important infos. I’d like to look extra posts like this.

 158. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 159. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 160. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 161. My wife and i were delighted when John managed to round up his homework through your ideas he grabbed while using the weblog. It is now and again perplexing to simply be handing out tips and tricks others may have been trying to sell. And we also know we need the writer to be grateful to for this. The entire explanations you made, the straightforward website navigation, the friendships you will aid to promote – it’s everything extraordinary, and it is letting our son and us believe that this subject matter is exciting, and that is rather serious. Many thanks for everything!

 162. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :)

 163. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon..

 164. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 165. Hello, Neat post. There’s a problem together with your site in internet explorer, would check this… IE nonetheless is the market leader and a large part of people will leave out your excellent writing because of this problem.

 166. Usually I don’t learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great post.

 167. It certainly is nearly unattainable to see well-informed individuals on this niche, regrettably you come across as like you fully understand what exactly you’re writing about! Bless You

 168. I want to show my respect for your kind-heartedness in support of persons that really want assistance with your topic. Your special commitment to passing the message across became wonderfully useful and have constantly encouraged individuals like me to arrive at their targets. The insightful information means so much to me and substantially more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

 169. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this info So i am happy to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most no doubt will make certain to do not overlook this website and give it a look regularly.

 170. I would like to show appreciation to you for bailing me out of this particular condition. After surfing through the world wide web and seeing advice which were not productive, I figured my entire life was gone. Existing without the approaches to the difficulties you have fixed all through your site is a crucial case, and ones which may have badly damaged my career if I had not come across the website. Your personal skills and kindness in touching everything was useful. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a thing like this. I can now look forward to my future. Thanks a lot very much for your high quality and effective help. I won’t hesitate to propose your web site to any person who wants and needs support about this matter.

 171. You can definitely see your skills in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. “Billy Almon has all of his inlaw and outlaws here this afternoon.” by Jerry Coleman.

 172. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 173. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect website.

 174. magnificent put up, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 175. greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent issuespoints altogether, you justsimply wongainedreceived a logoemblembrand newa new reader. What maymightcouldwould you suggestrecommend in regards toabout your postsubmitpublishput up that youthat you simplythat you just made a fewsome days agoin the past? Any surepositivecertain?

 176. Thanks , I have recently been searching for information about this topic for a while and yours is the greatest I’ve discovered till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 177. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part :) I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 178. Hi there very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI’m satisfied to seek out so many useful information right here within the submit, we want work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 179. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 180. Wow, amazingwonderfulawesomeincrediblemarveloussuperbfantastic blog layout! How long have you been blogging for? you makemade blogging look easy. The overall look of your siteweb sitewebsite is greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent, let aloneas well as the content!

 181. Spot on with this write-up, I truly feel this website needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info!|

 182. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!|

 183. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

 184. Greetings I am so grateful I found your blog, I really found you by accident, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent work.|

 185. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 186. Good day very nice web site!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally? I am happy to find so many useful info here in the post, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 187. If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies afterward he must be visit this website and be up to date everyday.|

 188. Hello! I understand this is somewhat off-topic but I needed to ask. Does operating a well-established website like yours require a large amount of work? I’m completely new to blogging but I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 189. I got this site from my friend who told me on the topic of this website and at the moment this time I am browsing this web site and reading very informative articles at this place.|

 190. You really make it appear so easy together with your presentation however I to find this matter to be actually one thing which I think I would never understand. It seems too complicated and very large for me. I am looking forward to your subsequent post, I will attempt to get the dangle of it!|

 191. Excellent goods from you, man. I’ve be aware your stuff previous to and you are simply extremely fantastic. I really like what you have bought here, really like what you are saying and the way in which in which you say it. You’re making it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible. I can’t wait to read far more from you. That is really a wonderful web site.|

 192. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|

 193. My brother suggested I might like this web site. He was once totally right. This put up actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!|

 194. Your style is very unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.|

 195. It’s actually a great and useful piece of info. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.|

 196. I will immediately seize your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me understand in order that I could subscribe. Thanks.|

 197. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now ;)|

 198. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it|

 199. magnificent publish, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!|

 200. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it ;) I may come back yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.|

 201. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.|

 202. GA9fYQ Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is also very good.

 203. HelloGreetingsHey thereHeyGood dayHowdyHi thereHello thereHi! This is my first visit to your blog! We are a groupcollectionteam of volunteers and starting a new initiativeproject in a community in the same niche. Your blog provided us valuableusefulbeneficial information to work on. You have done a marvellousoutstandingextraordinarywonderful job!

 204. Thanks a whole lot for sharing this with all of us you really know what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also check out my web-site =). We could possess a link exchange contract amongst us!

 205. whoah this blog is magnificent i really like studying your posts. Keep up the great work! You know, many individuals are hunting round for this info, you can aid them greatly. |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *