Конституція Польської Республіки українською мовою

CONSTITUTION OF POLAND КОНСТИТУЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ від 2 квітня 1997

Піклуючись про нинішнє життя і про майбутнє нашої Вітчизни,

відновивши в 1989 році можливість суверенно і демократично визначати його долю,

ми, Польський Народ – всі громадяни Республіки,

як віруючі в Бога, що є джерелом істини, справедливості, блага і краси,

так і не розділяють цього вірування, а виводять ці універсальні цінності з інших джерел,

рівні в правах і обов’язках по відношенню до загального надбанню – Польщі,

вдячні нашим предкам за їхню працю, за боротьбу за незалежність, оплачену величезними жертвами, за культуру, коренящуюся в християнську спадщину Народу та загальнолюдських цінностях,

продовжуючи найкращі традиції Першої та Другої Республік,

зобов’язані передати майбутнім поколінням все цінне з результатів більш ніж тисячолітнього розвитку,

пов’язані узами спільності з нашими співвітчизниками, Рассения по світу,

усвідомлюють потребу у співпраці з усіма країнами для блага Сім’ї Людства,

пам’ятають сумний досвід часів, коли основні свободи і права людини в нашій Батьківщині піддавалися грубих порушень,

прагнучи назавжди гарантувати цивільні права і забезпечити доброчесність і ефективність діяльності публічних інститутів,

з почуттям відповідальності перед Богом або перед власною совістю,

встановлюємо Конституцію Польської Республіки як основні права для держави, засновані на повазі свободи і справедливості, взаємодії влади, суспільному діалозі, а також на принципі субсидіарності, зміцнюючому права громадян і їх спільнот.

Всіх тих, хто для блага Третьої Республіки будуть застосовувати цю Конституцію,

закликаємо робити це, піклуючись про збереження природного гідності людини, її права на свободу і його обов’язки бути солідарним з іншими, а в дотриманні цих принципів бачити непорушну основу Польської Республіки.

РОЗДІЛ I РЕСПУБЛІКА

Ст.1.

Польська Республіка є загальним надбанням усіх її громадян.

Ст.2.

Польська Республіка є демократичною правовою державою, що здійснює принципи соціальної справедливості.

Ст.З. Польська Республіка є унітарною державою.

Ст.4.

1. Вища влада в Польській Республіці належить Народу’

2. Народ здійснює свою владу через своїх представників або безпосередньо.

Ст.5.

Польська Республіка охороняє свою незалежність і непорушність своїй території, забезпечує свободи і права людини і громадянина, а також безпеку громадян, охороняє народна спадщина, а також забезпечує охорону навколишнього середовища, керуючись принципом врівноваженого розвитку.

Ст.6.

1. Польська Республіка створює умови для загального і рівного доступу до благ культури, яка є джерелом ідентичності польського народу, його збереження і розвитку.

2. Польська Республіка надає допомогу полякам, що проживають за кордоном, у збереженні їх зв’язків з народним культурною спадщиною.

Ст.7.

Органи публічної влади діють на підставі і в межах права.

Ст.8.

1. Конституція є верховним правом Польської Республіки.

2. Приписи Конституції застосовуються безпосередньо, якщо Конституція не встановить інше.

Ст.9.

Польська Республіка дотримується обов’язковий для неї міжнародне право.

Ст.10.

1. Державний лад Польської Республіки ґрунтується на поділі і рівновазі законодавчої влади, виконавчої влади та судової влади.

2. Законодавчу владу здійснюють Сейм і Сенат, виконавчу владу – Президент Польської Республіки і Рада Міністрів, а судову владу – суди і трибунали.

Ст.11.

1. Польська Республіка забезпечує свободу створення та діяльності політичних партій. Політичні партії об’єднують на засадах добровільності та рівності польських громадян з метою демократичними методами впливати на формування політики держави.

2. Фінансування політичних партій є гласним.

Ст.12.

Польська Республіка забезпечує свободу створення та діяльності професійних спілок, суспільно-професійних організацій селян, товариств, громадянських рухів, інших добровільних об’єднань і фондів.

Ст.13.

Заборонено існування політичних партій та інших організацій, які у своїх програмах звертаються до тоталітарних методів і прийомам діяльності нацизму, фашизму і комунізму, а також тих, програма або діяльність яких вимагає або допускає расову та національну ненависть, застосування насильства з метою захоплення влади або впливу на політику держави або передбачає збереження в таємниці структур або членства.

Ст.14.

Польська Республіка забезпечує свободу друку та інших засобів масової інформації.

Ст.15.

1. Територіальний устрій Польської Республіки забезпечує децентралізацію публічної влади.

2. Основне територіальний поділ держави, що приймає до уваги соціальні, господарські або культурні зв’язки і забезпечує територіальним одиницям здатність виконувати публічні завдання, визначає закон.

Ст.16.

1. Сукупність жителів одиниць основного територіального поділу в силу права утворює самоуправлінських співтовариство.

2. Територіальне самоврядування бере участь у здійсненні публічної влади. Приналежну йому в рамках законів істотну частину публічних завдань самоврядування виконує від власного імені і під свою відповідальність.

Ст.17.

1. Законом можна створювати професійні самоврядування, що представляють осіб, які працюють за професіями, що вимагають публічного довіри, і піклуються про належне виконання цієї роботи в межах публічних інтересів та їх охорони.

2. Законом можна створювати також інші види самоврядування. Ці самоврядування не можуть порушувати свободу професійної діяльності або обмежувати свободу господарської діяльності.

Ст.18.

Шлюб як союз жінки та чоловіка, сім’я, материнство і батьківство перебувають під охороною і заступництвом Польської Республіки.

Ст.19.

Польська Республіка оточує спеціальної турботою ветеранів боротьби за незалежність, особливо інвалідів воєн.

Ст.20.

Соціальне ринкове господарство, що спирається на свободу господарської діяльності, приватну власність, а також на солідарність, діалог і співпрацю соціальних партнерів, є основою економічного ладу Польської Республіки.

Ст.21.

1. Польська Республіка охороняє власність і право спадкування.

2. Експропріація припустима тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється в публічних цілях і за справедливе відшкодування.

Ст.22.

Обмеження свободи господарської діяльності допустимо тільки на підставі закону і тільки виходячи з важливого публічного інтересу.

Ст.23.

Основою аграрного ладу держави є сімейне господарство. Цей принцип не порушує положень

Ст.21 і

Ст.22.

Ст.24.

Праця знаходиться під охороною Польської Республіки. Держава здійснює нагляд за умовами праці.

Ст.25.

1. Церкви та інші віросповідні союзи рівноправні.

2. Публічні влади в Польській Республіці зберігають неупередженість в питаннях релігійних, світоглядних і філософських переконань, забезпечуючи свободу їх вираження в публічному житті.

3. Відносини між державою і церквами, а також іншими віросповідними спілками будуються відповідно до принципами поваги їх автономії, а також взаємної незалежності кожного у своїй сфері, як і взаємодії на благо людини і на загальне благо.

4. Відносини між Польською Республікою та Католицькою церквою визначаються міжнародним договором, укладеним з Апостольською Столицею, і законами.

5. Відносини між Польською Республікою та іншими церквами, а також віросповідними спілками визначаються законами, прийнятими на основі договорів, укладених Радою Міністрів з їх компетентними представниками.

Ст.2б. 1. Збройні Сили Польської Республіки служать охороні незалежності держави та неподільності його території, а також забезпечення безпеки і непорушності його кордонів.

2. Збройні сили зберігають нейтралітет в політичних справах, а також підпорядковані цивільному і демократичному контролю.

Ст.27.

У Польській Республіці Офіціали мовою є польська мова. Це розпорядження не порушує права національних меншин, що випливають з ратифікованих міжнародних договорів.

Ст. 28.

1. Гербом Польської Республіки є зображення білого орла в короні на червоному полі.

2. Квітами Польської Республіки є білий і червоний кольори.

3. Гімном Польської Республіки є Мазурка Домбровського.

4. Герб, кольору і гімн Польської Республіки підлягають правовій охороні.

5. Подробиці, що відносяться до герба, квітам і гімну, визначає закон.

Ст.29. Столицею Польської Республіки є Варшава.

РОЗДІЛ II СВОБОДИ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Загальні принципи

Ст.30.

Природне і невідчужуване гідність людини є джерелом свобод і прав людини і громадянина. Воно непорушно, а його повагу і охорона є обов’язком публічних властей.

Ст.31.

1. Свобода людини підлягає правовому захисту.

2. Кожен зобов’язаний поважати свободи і права інших. Нікого не можна змушувати робити те, до чого право його не зобов’язує.

3. Обмеження користування конституційними свободами і правами можуть встановлюватися тільки в законі і тільки в тому випадку, коли вони необхідні в демократичній державі для його безпеки або публічного порядку або для охорони навколишнього середовища, здоров’я та суспільної моральності або свобод і прав інших осіб. Ці обмеження не можуть суперечити суті свобод і прав.

Ст.32.

1. Всі рівні перед правом. Усі мають право на рівне ставлення з боку публічних властей.

2. Ніхто не може зазнавати дискримінації в політичній, соціальній та економічній життя з якої б то не було причини.

Ст.зз.

1. Жінка та чоловік в Польській Республіці мають рівні права в сімейному, політичної, соціальної і економічного життя.

2. Жінка та чоловік мають, зокрема, рівне право на освіту, на працевлаштування та підвищення, на однакову винагороду за рівноцінну працю, на соціальне забезпечення, а також на зайняття посад, на виконання функцій, так само як на отримання відзнак та публічних почесних звань .

Ст.34.

1. Польське громадянство набувається народженням від батьків, які є польськими громадянами. Інші випадки придбання польського громадянства визначає закон.

2. Польський громадянин не може втратити польське громадянство, якщо він сам від нього не відмовиться.

Ст.35.

1. Польська Республіка забезпечує польським громадянам, які належать до національних та етнічних меншин, свободу збереження і розвитку власної мови, збереження звичаїв і традицій, а також розвитку власної культури.

2. Національні та етнічні меншини мають право на створення власних установ – освітніх, культурних, службовців охороні релігійної самобутності, а також на участь в разрсшеніі справ, що стосуються їх культурної самобутності.

Ст.З6.

Під час перебування за кордоном польський громадянин має право на заступництво з боку Польської Ресіублікі.

Ст.37.

1. Кожен, хто перебуває під владою Польської Республіки, користується свободами і правами, забезпеченими Конституцією.

2. Винятки з цього принципу, що відносяться до іноземців, визначає закон.

Особисті свободи і права

Ст.38.

Польська Республіка забезпечує кожній людині правову охорону життя.

Ст.39.

Ніхто не може бути підданий науковим, у тому числі медичним, експериментам без добровільно вираженої згоди.

Ст.40.

Ніхто не може бути підданий катуванню, а також жорстокому, нелюдському або такому, що принижує, поводження і покарання. Забороняється застосування тілесних покарань.

Ст.41.

1. Кожному забезпечується особиста недоторканність і особиста свобода. Позбавлення або обмеження волі може мати місце тільки у відповідності з принципами та порядком, визначеними в законі.

2. Кожен позбавлена ​​волі не на підставі судового вироку має право на звернення до суду з метою невідкладного визначення, чи законно це позбавлення. Про позбавлення волі негайно сповіщається сім’я або особа, зазначена позбавленим волі.

3. Кожний затриманий має бути негайно і зрозумілим для нього чином проінформований про причини затримання. Протягом 48 годин з моменту затримання він повинен бути переданий у розпорядження суду. Затриманого слід звільнити, якщо протягом 24 годин після передачі в розпорядження суду йому не буде вручено постанову суду про тимчасовий арешт разом з пред’явленими звинуваченнями.

4. З кожним позбавленим свободи випливає, звертатися гуманним чином.

5. Кожен протиправно позбавлений свободи має право на відшкодування збитку.

Ст.42.

1. Кримінальній відповідальності підлягає тільки той, хто вчинив діяння, заборонене під страхом покарання законом, який діяв під час його вчинення. Цей принцип не перешкоджає покаранню за діяння, яке під час її вчинення становила злочином відповідно до міжнародного права.

2. Кожен, проти кого ведеться кримінальний процес, має право на захист на всіх стадіях процесу. Він може, зокрема, вибрати захисника або – відповідно до принципів, визначених у законі, – користуватися допомогою захисника за призначенням.

3. Кожен вважається невинним, поки його провина не буде встановлено правомочним вироком суду.

Ст.43.

До військових злочинів і злочинів проти людяності строки давності не застосовуються.

Ст.44.

Перебіг строків давності щодо злочинів, які не переслідуваних за політичними причинами і досконалих публічними посадовими особами або за їх вказівкою, призупиняється до часу припинення дії цих причин.

Ст.45.

1. Кожен має право на справедливий і відкритий розгляд справи без необгрунтованої затримки компетентним, незалежним і безстороннім судом.

2. Виключення відкритості судочинства може мати місце з міркувань моральності, безпеки держави, громадського порядку, а також з міркувань охорони приватного життя сторін чи іншого важливого приватного інтересу. Рішення і вирок суду оголошуються відкрито.

Ст.46.

Позбавлення речі може мати місце лише у випадках, визначених у законі, і тільки на підставі правомочного рішення суду.

Ст.47.

Кожен має право на правову охорону приватної, сімейного життя, честі і доброго імені, а також на прийняття рішень про своє особисте життя.

Ст.48.

1. Батьки мають право на виховання дітей згідно з власними переконаннями. При цьому вихованні слід брати до уваги ступінь зрілості дитини, а також його свободу совісті та віросповідання, так само як і його переконання.

2. Обмеження або позбавлення батьківських прав може мати місце лише у випадках, визначених у законі, і тільки на підставі правомочного рішення суду.

Ст.49.

Забезпечуються свобода та охорона таємниці комунікації. Їх обмеження може мати місце лише у випадках, визначених у законі, і певним в ньому чином.

Ст.50.

Забезпечується недоторканність житла. Обшук у помешканні, іншому приміщенні або в транспортному засобі може мати місце лише у випадках, визначених у законі, і певним в ньому чином.

Ст.51.

1. Ніхто не може бути зобов’язаний інакше, як на підставі закону, розкривати інформацію, що стосується його особистості.

2. Публічні влади не можуть отримувати, збирати та надавати іншу інформацію про громадян, ніж та, яка необхідна в демократичній правовій державі.

3. Кожен має право на доступ до стосуються нього офіційних документів і зборам даних.

4. Кожен має право вимагати спростування, а також усунення відомостей помилкових, неповних або зібраних суперечить закону способом.

5. Принципи і порядок збору та надання інформації визначає закон.

Ст.52.

1. Кожному забезпечується свобода пересування на території Польської Республіки, а також вибору місця проживання та перебування.

2. Кожен може вільно покинути територію Польської Республіки.

3. Свободи, про які йдеться в ч.1 і 2, можуть підлягати обмеженням, визначеним у законі.

4. Польського громадянина не можна вислати з країни або заборонити йому повернення в країну.

5. Особа, польське походження якої було підтверджено відповідно до закону, може постійно посилаються на території Польської Республіки.

Ст.53.

1. Кожному забезпечується свобода совісті і релігії.

2. Свобода релігії включає свободу сповідання або прийняття релігії за власним вибором, а також прояви індивідуально або спільно з іншими людьми, публічно або приватно своєї релігії шляхом відправлення культу, молитви, участі в обрядах, виконання релігійних правил і навчання. Свобода релігії включає також володіння храмами та іншими культовими місцями залежно від потреб віруючих, так само як і право людей користуватися релігійною допомогою там, де вони знаходяться.

3. Батьки мають право забезпечувати дітям моральне і релігійне виховання і навчання відповідно до своїх переконань. Припис ч. 1

Ст. 48 застосовується відповідно.

4. Релігія церкви чи іншого вероисповедного союзу, що має врегульоване правове становище, може бути предметом навчання в школі, причому не може бути порушена свобода совісті і релігії інших осіб.

5. Свобода прояви релігії може бути обмежена тільки законом і тільки у випадку, коли це необхідно для охорони безпеки держави, громадського порядку, здоров’я, моралі чи свобод і прав інших осіб.

б. Ніхто не може бьпь примушуємо до участі чи неучасті у виконанні релігійних правил.

7. Ніхто не може бути зобов’язаний органами публічної влади проявляти свій світогляд, релігійні переконання або віросповідання.

Ст.54.

1. Кожному забезпечується свобода вираження своїх поглядів, а також отримання і поширення інформації.

2. Попередня цензура засобів масової інформації, а також ліцензування друку забороняються. Закон може встановити обов’язок попереднього отримання ліцензії на використання радіо- чи телевізійної станції.

Ст.55.

1. Видача польського громадянина заборонена.

2. Заборонено видачу особи, підозрюваного у скоєнні по

політичних мотивів злочину без застосування насильства.

3. Рішення у справі про допустимість видачі приймає суд.

Ст.56.

1. Іноземці можуть користуватися правом притулку в Польській Республіці у відповідності з принципами визначеними в законі.

2. Іноземцю, який шукає в Польській Республіці захисту від переслідування, може бути наданий статус біженця відповідно до міжнародних договорів, зобов’язуючими Польську Республіку.

Політичні свободи і права

Ст.57. Кожному забезпечується свобода організації мирних зібрань та участі в них. Обмеження цієї свободи може визначати закон.

Ст.58.

1. Кожному забезпечується свобода об’єднання.

2. Заборонені об’єднання, мета або діяльність яких суперечать Конституції або закону. Рішення про відмову в реєстрації або про заборону діяльності такого об’єднання приймає суд.

3. Закон визначає види об’єднань, що підлягають судової реєстрації, порядок цієї реєстрації, а також форми нагляду за цими об’єднаннями.

Ст.59. 1. Забезпечується свобода об’єднання у професійні спілки, соціально-професійні організації хліборобів, а також в організації роботодавців.

2. Професійні спілки, а також роботодавці та їх організації мають право на переговори, зокрема, з метою вирішення колективних спорів, а також на укладення колективних трудових договорів та інших угод.

3. Профсссіональним спілкам належить право на організацію страйків працівників та інші форми протесту в межах, визначених у законі. З міркувань публічного блага закон може обмежити проведення страйку або заборонити її щодо певних категорій працівників або у визначених сферах.

4. Обсяг свободи об’єднання в професійні спілки та організації роботодавців, а також свободи об’єднання в інші союзи може підлягати тільки таким законним обмеженням, які є допустимими відповідно до міжнародних договорів, зобов’язуючими Польську Республіку.

Ст.60.

Польські громадяни, які мають всією повнотою публічних прав, мають рівне право на доступ до публічної служби.

Ст.61.

1. Громадянин має право на отримання інформації про діяльність органів публічної влади, а також осіб, які виконують публічні функції. Це право охоплює також отримання інформації про діяльність органів господарського та професійного самоврядування, а також інших осіб і організаційних одиниць в межах, в яких вони виконують завдання публічної влади і здійснюють хозяйствснное використання комунального майна або майна Державного Казначейства.

2. Право на отримання інформації охоплює доступ до документів, а також допуск на засідання колегіальних органів публічної влади, утворених шляхом загальних виборів, з можливістю запису звуку або зображення.

3. Обмеження права, про який йдеться в ч.1 і 2, може мати місце виключно за визначеними в законах мотивами охорони свобод і прав інших осіб та суб’єктів господарювання, а також охорони громадського порядку, безпеки або нажних економічного інтересу держави.

4. Порядок надання інформації, про яку йдеться в ч.1 і 2, визначають закони, а щодо Сейму і Сенату їх регламенти.

Ст.62.

1. Польський громадянин має право на участь у референдумі, а також право обирати Президента Республіки, депутатів, сенаторів і представників у органи територіального самоврядування, якщо йому не пізніше ніж у день голосування виповнилося 18 років.

2. Право на участь у референдумі, а також право обирати не мають особи, які вступили в силу судовим постановою визнано недієздатними або позбавлені публічних або виборчих прав.

Ст.63.

Кожен має право подавати петиції, пропозиції та скарги в публічних або власних інтересах або за згодою іншої особи в його інтересах в органи публічної влади, а також в громадські організації та установи у зв’язку з виконуваними ними завданнями, які їм доручені у сфері публічної адміністрації. Порядок розгляду петицій, пропозицій і скарг визначає закон.

Економічні, соціальні та культурні свободи і права

Ст.64.

1. Кожен може мати право власності, інші майнові права, а також право спадкування.

2. Власність, інші майнові права, а також право спадкування користуються рівною для всіх правовим захистом.

3. Право власності може бути обмежене лише на підставі закону і тільки в тих межах, в яких він не суперечить сутності права власності.

Ст.65.

1. Кожному забезпечується свобода вибору професії та професійної діяльності, а також вибору місця роботи. Винятки визначає закон.

2. Трудова обов’язок може бути покладено тільки за допомогою закону.

3. Постійна трудова зайнятість дітей віком до 1б років заборонена. Форми і характер допустимої зайнятості визначає закон.

4. Мінімальний розмір винагороди за роботу або спосіб встановлення цього розміру визначає закон.

5. Публічні влади проводять політику, спрямовану на повну продуктивну зайнятість шляхом здійснення програм боротьби з безробіттям, включаючи організацію і підтримку професійного консультування і навчання, а також публічних робіт або інтервенційного праці.

Ст.66.

1. Кожен має право на безпечні та гігієнічні умови праці. Спосіб здійснення цього права, а також обов’язки роботодавця визначає закон.

2. Працівник має право на визначені у законі дні, свобода від роботи, і на щорічні оплачувані відпустки; максимальні норми робочого часу визначає закон.

Ст.67.

1. Громадянин має право на соціальне забезпечення в слу ае непрацездатності внаслідок хвороби або інвалідності, а також по досягненні пенсійного віку. Обсяг і фори соціального забезпечення визначає закон.

2. Громадянин, який залишається без роботи не за власним бажанням і не має інших засобів існування, має право на соціальне забезпечення, обсяг і форми якого визначає закон.

Ст.68.

1. Кожен має право на охорону здоров’я.

2. Громадянам незалежно від їх матеріального становища публічні влади забезпечують рівний доступ до медичної допомоги, що фінансується за рахунок публічних коштів. Умови та обсяг надання медичної допомоги визначає закон.

3. Публічні влади зобов’язані забезпечувати особливу охорону здоров’я дітям, вагітним жінкам, особам з фізичними та психічними вадами та особам похилого віку.

4. Публічні влади зобов’язані боротися з епідемічними хворобами і запобігати негативно впливають на здоров’я наслідки деградації навколишнього середовища.

5. Публічні влади підтримують розвиток фізичної культури, особливо серед дітей та молоді.

Ст.69.

Особам, які мають фізичні та психічні вади, публічні власті чинять відповідно до закону допомогу в забезпеченні існування, у підготовці до праці і працевлаштування, а також у соціальному спілкуванні.

Ст.70.

1. Кожен має право на навчання. Навчання до 18-річного віку є обов’язковою. Спосіб виконання шкільної обов’язки визначає закон.

2. Навчання в публічних школах є безкоштовною. Закон може допустити платне надання деяких освітніх послуг публічними вищими школами.

3. Батьки мають свободу вибору для своїх дітей інших шкіл, крім публічних. Громадяни та установи мають права засновувати школи основні, сверхосновние і вищі, а також виховні заклади. Умови створення і діяльності непублічних шкіл, а також участі публічних властей в їх фінансуванні, так само як і принципи педагогічного нагляду за школами та виховними закладами визначає закон.

4. Публічні влади забезпечують громадянам загальний і рівний доступ до освіти.

5. Забезпечується автономія вищих шкіл відповідно до принципів, опрсделеннимі законом.

Ст.71.

1. Держава у своїй соціальній і господарській політиці бере до уваги благо родини. Сім’ї, що знаходяться в скрутному матеріальному і соціальному стані, особливо багатодітні та неповні, мають право на особливу допомогу з боку публічних властей.

2. Мати як до, так і після народження дитини має право на особливу допомогу публічних властей, обсяг якої визначає закон.

Ст.72.

1. Польська Республіка забезпечує охорону прав дитини. Кожен має право вимагати від органів публічної влади охорони дитини від насильства, жорстокості, експлуатації та деморалізації.

2. Дитина, позбавлена ​​батьківського піклування, має право на турботу і допомогу публічних властей.

3. У процесі встановлення прав дитини органи публічної влади, а також особи, відповідальні за дитину, зобов’язані вислухати і в міру можливості взяти до уваги думку дитини.

4. Закон визначає повноваження і порщок призначення Захисника Прав Дитини.

Ст.73.

Кожному забезпечується свобода художньої творчості, наукових досліджень, а також оголошення їх результатів, свобода викладання, а також свобода користування благами культури.

Ст.74.

1. Публічні влади проводять політику, що забезпечує екологічну безпеку сучасному і майбутнім поколінням.

2. Охорона навколишнього середовища є обов’язком публічних властей.

3. Кожен має право на інформацію про стан і охорону навколишнього середовища.

4. Публічні влади підтримують дії громадян щодо охорони і поліпшення стану навколишнього середовища.

Ст.75.

1. Публічні влади проводять політику, благоприятствующую задоволенню житлових потреб громадян, зокрема, протидіють бездомності, підтримують розвиток соціального будівництва, а також заохочують дії громадян, спрямовані на придбання власного житла.

2. Охорону прав наймачів житла визначає закон.

Ст.76.

Публічні влади захищають споживачів, користувачів і наймачів від дій, що загрожують їх здоров’ю, приватного життя і безпеки, а також від нечесних прийомів, застосовуваних на ринку. Обсяг цієї охорони визначає закон. Засоби захисту свобод і прав

Ст.77.

1. Кожен має право на відшкодування шкоди, який був йому заподіяно неправомірною дією органу публічної влади.

2. Закон не може нікому перешкоджати в судовому захисті порушених свобод чи прав.

Ст.78.

Кожна зі сторін має право на оскарження судових і адміністративних рішень, винесених по першій інстанції. Винятки з цього принципу, а також порядок оскарження визначає закон.

Ст.79.

1. Кожен, чиї конституційні свободи або права виявилися порушеними, має право відповідно до принципів, визначених у законі, подати скаргу до Конституційного Трибунал у справі щодо відповідності Конституції закону чи іншого нормативного акта, на підставі якого суд або орган публічної адміністрації прийняв остаточне рішення про його свободах або правах або про його обов’язки, визначених у Конституції.

2. Припис частини 1 не стосується прав, визначених у

Ст.56.

Ст.80.

Кожен має право відповідно до визначених в законі принципами на звернення до Захиснику Громадянських Прав з проханням про надання допомоги у захисті своїх свобод і прав, порушених органами публічної влади.

Ст.81.

Права, визначені у ст 65, ч.4 і 5,

Ст. 66,

Ст. б9,

Ст.71 і

Ст.74-76, можна захищати в межах, визначених у законі.

Обов’язки

Ст.82.

Обов’язком польського громадянина є вірність Польській Республіці, а також турбота про загальне благо.

Ст.83. Кожен зобов’язаний дотримуватися право Польської Республіки.

Ст.84.

Кожен зобов’язаний нести визначені у законі публічні обтяження та інші повинності, у тому числі платити податки.

Ст.85.

1. Обов’язком польського громадянина є захист Вітчизни.

2. Обсяг обов’язки військової служби визначає закон.

3. Громадянин, якому його релігійні переконання або сповідувані моральні принципи не дозволяють відбувати військову службу, може бути зобов’язаний нести заменяющую службу відповідно до принципів, визначених в законі.

Ст.86.

Кожен зобов’язаний піклуватися про стан навколишнього середовища та несе відповідальність за заподіяне їм його погіршення. Принципи цієї відповідальності визначає закон.

РОЗДІЛ III ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Ст.87.

1. Джерелами загальнообов’язкового права Польської Республіки є: Конституція, закони, ратифіковані міжнародні договори, а також постанови.

2. Джерелами загальнообов’язкового права Польської Республіки на території діяльності взяли їх органів є акти місцевого права.

Ст.88.

1. Умовою набрання чинності законів, постанов та актів місцевого права є їх опублікування.

2. Принципи і порядок опублікування нормативних актів визначає закон.

3. Міжнародні договори, ратифіковані з попередньої згоди, вираженого в законі, публікуються в порядку, необхідному для законів. Принципи опублікування інших міжнародних договорів визначає закон.

Ст.89.

1. Ратифікація Польською Республікою міжнародного договору і його денонсація потребує попередньої згоди, вираженого в законі, якщо договір стосується:

1) миру, союзу, політичних чи військових угод,

2) громадянських свобод, прав чи обов’язків, визначених у Конституції,

3) членства Польської Республіки в міжнародній організації,

4) значного обтяження держави у фінансовому відношенні,

5) питань, врегульованих у законі чи за якими Конституція вимагає прийняття закону.

2. Про намір подати Президенту Республіки для ратифікації міжнародні договори, ратифікація яких е вимагає згоди, вираженого в законі, Голова Ради Міністрів повідомляє Сейм.

3. 11рінціпи, а також порядок укладання, ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів визначає закон.

Ст.90.

1. Польська Республіка може на підставі міжнародного договору передати міжнародної організації або міжнародному органу повноваження органів державної влади по деяких справах.

2. Закон, який виражає згоду на ратифікацію мсждународного договору, про який йдеться в ч.1, приймається Сеймом більшістю 2/3 голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів, а також Сенатом більшістю 2/3 голосів у присутності не менше половини законного числа сенаторів.

3. Рішення про згоду на ратифікацію такого договору може бути прийняте загальнопольської референдумом відповідно до розпорядження

Ст. 125.

4. Постанова з питання про вибір порядку вираження згоди на ратифікацію приймає Сейм абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів.

Ст.91.

1. Ратифікований міжнародний договір після його опублікування в “Журналі Законів Польської Республіки” ‘утворює частина правопорядку країни і застосовується безпосередньо, якщо його застосування не поставлено в залежність від прийняття закону.

2. Міжнародний договір, ратифікований з попередньої згоди, вираженого в законі, має пріоритет перед законом, якщо цей закон не узгоджується з договором.

3. Якщо це вьпекает з ратифікованої Польською Республікою договору, учреждающего міжнародну організацію, встановлене нею право застосовується нспосредственно, маючи пріоритет у разі суперечності законам.

Ст.92.

1. Постанови видаються зазначеними в Конституції органами на підставі особливого уполномочия, що міститься в законі і з метою її виконання. Уповноваження має визначати орган, компетентний видати постанову, і коло питань, переданих для врегулювання, а також директиви, що стосуються змісту акту,

2. Орган, уповноважений на видання постанови, не може передавати свої повноваження, про які йдеться в ч.1, іншому органу.

Ст.93.

1. Постанови Ради Міністрів, а також розпорядження Голови Ради Міністрів і міністрів мають внутрішній характер і зобов’язують тільки одиниці, організаційно підлеглі органу, видаючому ці акти.

2. Накази видаються тільки на підставі закону. Вони не можуть служити підставою рішень щодо громадян, юридичних осіб, а також інших суб’єктів.

3. Постанови та накази підлягають контролю в відношенні відповідності загальнообов’язковим праву.

Ст.94.

Органи територіального самоврядування, а також місцеві органи урядової адміністрації на підставі і в межах повноважень, що містяться в законі, встановлюють акти місцевого права, обов’язкові на території діяльності цих органів. Принципи і порядок видання актів місцевого права визначає закон.

РОЗДІЛ IV Сейму і Сенату

Ст.95.

1. Законодавчу владу в Польській Республіці здійснюють Сейм і Сенат.

2. Сейм здійснює контроль за діяльністю Ради Міністрів і обсязі, визначеному приписами Конституції і законів.

Вибори і термін повноважень

Ст.96.

1. Сейм складається з 46О депутатів.

2. Вибори в Сейм є загальними, рівними, безпосередніми і пропорційними і проводяться таємним голосуванням.

Ст.97.

1. Сенат складається з 100 сенаторів.

2. Вибори в Сенат є загальними, безпосередніми і проводяться таємним голосуванням.

Ст.98.

1. Сейм і Сенат обираються на чотирирічний термін повноважень. Перебіг строку повноважень Сейму і Сенату починається в день, коли Сейм збирається на перше засідання, і триває до дня, що передує дню, коли збереться Сейм наступного скликання.

2. Вибори до Сейму та Сенату призначає Президент Республіки не пізніше ніж за 90 днів до закінчення 4 років з початку терміну повноважень Сейму і Сенату, визначаючи для голосування неробочий день, який припадає на 30-денний період до закінчення 4 років з початку терміну повноважень Сейму і Сенату.

3. Сейм може скоротити термін своїх повноважень постановою, прийнятим більшістю не менше 2/3 голосів законного числа депутатів. Скорочення терміну повноважень Сейму означає одночасне скорочення терміну повноважень Сенату. Припис ч.5 застосовується відповідно.

4. Президент Республіки, запитавши і отримавши думки Маршала Сейму та Маршала Сенату, може в певних в Конституції випадках видати розпорядження про скорочення терміну повноважень Сейму. Разом зі скороченням терміну повноважень Сейму скорочується і термін повноважень Сенату.

5. Президент Республіки, видаючи розпорядження про скорочення терміну повноважень Сейму, одночасно призначає вибори до Сейму та Сенату і визначає для голосування день, який припадає на період не більше 45 днів з дня видання розпорядження про скорочення терміну повноважень Сейму. Президент Республіки скликає перше засідання новообраного Сейму не пізніше ніж на 15-й день після дня голосування.

6. У разі скорочення терміну повноважень Сейму застосовується відповідно припис ч.1.

Ст.99.

1. Обраним в Сейм може бьпь польський громадянин, який має право обирати і досяг не пізніше дня голосування 21 року.

2. Обраним в Сенат може бьпь польський громадянин, який має право обирати і досяг не пізніше дня голосування 30 років.

Ст.100.

1. Кандидатів у депутати і сенатори можуть висувати політичні партії, а також виборці.

2. Не можна бути кандидатом одночасно до Сейму та Сенату.

3. Принципи та порядок висування кандидатів і проведення виборів, а також умови дійсності виборів визначає закон.

Ст.101.

1. Дійсність виборів до Сейму та Сенату констатує Верховний Суд.

2. Виборцю належить право звернутися до Верховного суду з протестом проти визнання виборів дійсними відповідно до принципів, визначених в законі.

Депутати і сенатори

Ст.102. Не можна бути одночасно депутатом і сенатором.

Ст.103.

1. Мандат депутата іельзя поєднувати з функцією Голови Польського Національного Банку, Голови Верховної Далат Контролю, Захисника Громадянських Прав, Захисника Прав Дитини та їх заступників, члена Ради Грошовою Політики, члена Всепольського Ради Радіомовлення і Телебачення, посла, а також з роботою в Канцелярії Сейму , Канцелярії Сенату, Канцелярії Президента Республіки або з роботою в урядовій адміністрації. Дана заборона не стосується членів Ради Міністрів і державних секретарів в урядовій адміністрації.

2. Суддя, прокурор, чиновник цивільної служби, військовослужбовець, що знаходиться на дійсній військовій службі, посадова особа поліції, а також посадова особа служб охорони держави не можуть здійснювати депутатський мандат.

3. Інші випадки заборони поєднання депутатського мандата з публічними функціями, а також заборони його здійснення може визначити закон.

Ст.104.

1. Депутати є представниками Народу. Накази виборців їх не пов’язують.

2. До початку здійснення мандата депутати приймають перед Сеймом таку присягу:

“Урочисто присягаю сумлінно виконувати обов’язки перед Народом, охороняти суверенітет і інтереси Держави, робити все для благополуччя Вітчизни і блага громадян, додержуватися Конституції та інші закони Польської Республіки”.

Присяга може приноситися з додаванням пропозиції “Нехай допоможе мені Бог”.

3. Відмова від принесення присяги означає відмову від мандата.

Ст.105.

1. Депутат не може бути притягнутий до відповідальності за свою діяльність щодо здійснення депутатського мандата ні в період його дії, ні після його погашення. За таку діяльність депутат відповідає виключно перед Сеймом, а в разі порушення прав третіх осіб може бути притягнутий до судової відповідальності тільки за згодою Сейму.

2. З дня опублікування результатів виборів і до дня погашення мандата депутат не може бути притягнутий до кримінальної ответственіості без згоди Сейму.

3. Кримінальний процес, збуджений проти особи до дня обрання його депутатом, підлягає на вимогу Сейму призупиненню до часу погашення мандата. У такому випадку підлягає також призупиненню на цей період протягом строку давності у кримінальному процесі.

4. Депутат може висловити згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. У такому випадку не застосовуються приписи ч.2 і 3.

5. Депутат не може бьпь затриманий чи заарештований без згоди Сейму, за винятком випадку, коли він застигнутий при вчиненні злочину і якщо його затримання необхідно для забезпечення правильного ходу процесу. Про задсржаііі негайно повідомляється Маршал Сейму, який може наказати негайно звільнити затриманого.

6. Докладні принципи залучення депутатів до кримінальної відповідальності, а також порядок процесу визначає закон.

Ст. 106.

Умови, необхідну додаткову для дієвого виконання депутат-

ських обов’язків, а також охорони прав, що випливають з осу-‘ществленія мандата, визначає закон.

Ст.107.

1. В обсязі, определецном законом, депутат не може вести господарську діяльність з добуванням вигоди зі майна Державного Казначейства або територіального самоуправленуя, а також набувати це майно.

2. За порушення заборон, про які йдеться в ч.1, постановою Сейму, прийнятим за пропозицією Маршала Сейму, депутат може бути притягнутий до відповідальності перед Державним Трибуналом, який приймає рішення з питання про позбавлення мандата.

Ст.108.

До сенаторам відповідно застосовуються приписи

Ст.103107.

Організація і діяльність

Ст.109.

1. Сейм і Сенат ведуть свою роботу на засіданнях.

2. Перші засідання Сейму і Сенату Президент Республіки призначає на день, який припадає на 30-денний період після дня ддбранія, за винятком випадків, визначених у ч.З і 5

Ст.98.

Ст.110.

1. Сейм обирає зі свого складу Маршала Сейму та віцемаршалов.

2. Маршал Сейму головує на засіданнях Сейму, стоїть на сторожі прав Сейму, а також представляє Сейм.

3. Сейм утворює постійні комісії, а також може утворювати надзвичайні комісії.

Ст.111.

1. Сейм може утворити слідчу комісію для дослідження певної справи.

2. Порядок діяльності слідчої комісії визначає закон.

Ст.112.

Внутрішню організацію і порядок робіт Сейму, а також порядок формування та діяльності його органів, так само як і спосіб виконання конституційних і законних обов’язків государствепних органів по відношенню до Сейму, визначає регламент Сейму, що приймається Сеймом.

Ст.113.

Засідання Сейму є відкритими. Якщо цього вимагає благо держави, Сейм може абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів ухвалити постанову про проведення закритих засідань.

Ст.114.

1. У випадках, визначених у Конституції, Сейм і Сенат, засідаючи спільно під головуванням Маршала Сейму або в порядку його заміщення – Маршала Сенату, діють як Національні Збори.

2. Національні Збори приймає свій регламент.

Ст.115.

1. Голова Ради Міністрів і інші члени Ради Міністрів зобов’язані надавати відповіді на інтерпеляції і запити депутатів протягом 21 дня.

2. Голова Ради Міністрів і інші члени Ради Міністрів зобов’язані надавати відповіді по поточним справам на кожному засіданні Сейму.

Ст.116.

1. Сейм ім’ям Польської Республіки приймає рішення про стан війни та про укладення миру.

2. Сейм може прийняти постанову про стан війни тільки в разі збройного нападу на територію Польської Республіки або коли з міжнародних договорів випливає зобов’язання спільної оборони від агресії. Якщо Сейм не може зібратися на засідання, питання про стан війни вирішує Президент Республіки.

Ст.117.

Принципи використання Збройних Сил за межами Польської Республіки визначає ратифікований міжнародний договір або закон. Принципи перебування іноземних військ на території Польської Республіки і принципи переміщення їх по її території визначають ратифіковані міжнародні договори або закони.

Ст.118.

1. Законодавча ініціатива належить депутатам, Сенату, Президенту Республіки і Раді Міністрів.

2. Законодавча ініціатива належить також групі чисельністю не менше 100 000 громадян, які мають право обирати до Сейму. Процедуру по цій справі визначає закон.

3. Ініціатори, вносячи в Сейм проект закону, представляють ддццие про фінансові наслідки його виконання.

Ст.119.

1. Сейм розглядає проект закону в трьох читаннях.

2. Право пропозиції поправок до проекту закону під час розгляду його Сеймом належить ініціатору проекту, депутатам і Раді Міністрів.

3. Маршал Сейиа може відмовити в постановці на голосовадіе поправки, яка не була попередньо предсгавлена ​​комісії,

4, Ініціатор може відкликати проект закону в ході законодавчого процесу в Сеймі до закінчення другого читання проекту.

Ст.120.

Сейм приймає закони простою більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів, якщо Конституція не передбачає інше більшість. У такому ж порядку Сейм приймає постанову, якщо інше не встановлено законом або постановою Сейму.

Ст.121.

1. Закон, прийнятий Сеймом, Маршал Сейму передає Сенату.

2. Сенат протягом 30 днів з дня передачі закону може прийняти його без змін, прийняти поправки або відхилити його в цілому. Якщо Сенат протягом 30 днів з дня передачі закону не прийме відповідної постанови, закон вважається прийнятим в редакції, прийнятій Сеймом.

3. 11остановленіе Сенату, отклоняющее закон, або поправка, запропонована в постанові Сенату, вважаються прийнятими, якщо Сейм не відхилена їх абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів.

Ст. 122.

1. Після закінчення процедури, визначеної в

Ст.121, Маршал Сейму являє прийнятий закон Президенту Республіки для підписання.

2. Президент Республіки підписує закон протягом 21 дня з дня подання і дає розпорядження опублікувати його в “Журналі Законів Польської Республіки”.

3. До підписання закону Президент Республіки може звертатися до Конституційного Трибунал із запитом про відповідність закону Конституції. Президент Республіки не може відмовити у підписанні закону, який Конституційним Трибуналом визнаний відповідним Конституції.

4. Президент Республіки відмовляє в підписанні закону, який Конституційним Трибуналом визнаний невідповідним Конституції. Якщо, проте, невідповідність Конституції стосується окремих приписів закону, а Конституційний Трибунал не визначено, що вони нерозривно пов’язані з усім законом, Президент Республіки, запитавши і отримавши думка Маршала Сейму, підписує закон, виключаючи приписи, визнані невідповідними Конституції, або повертає закон Сейму для усунення невідповідностей.

5. Президент Республіки, якщо він не звернувся із запитом до Конституційного Трибунал у порядку, передбаченому ч.З, може з мотивованим поданням передати закон Сейму на новий розгляд. Після повторного прийняття закону Сеймом більшістю 3/5 голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів Президент Республіки протягом 7 днів підписує закон і дає розпорядження опублікувати його в “Журналі Законів Польської Республіки”. У разі повторного прийняття закону Сеймом Президенту Республіки не належить право звернутися до Конституційного Трибунал у порядку, передбаченому ч.з.

6. Звернення Президента Республіки в Конституційний Трибунал із запитом про відповідність закону Конституції або в Сейм з поданням про повторний розгляд закону призупиняє перебіг строку підписання закону, визначеного в ч.2.

Ст.123.

1. Рада Міністрів може визнати схвалений його постановлеііем проект закону терміновим, за винятком проектів податкових законів, законів, що стосуються виборів Президента Республіки, Сейму, Сенату і органів територіального самоврядування, законів, що регулюють пристрій і компетенцію публічних властей, а також кодексів.

2. Регламент Сейму, а також регламент Сенату визначають особливості законодавчого процесу відносно термінового проекту.

3. У законодавчому процесі відносно закону, проект якого визнаний терміновим, термін його розгляду Сенатом становить 14 днів, а термін підписання закону Президентом Республіки становить 7 днів.

Ст.124.

До Сенату відповідно застосовуються приписи

Ст.110,

Ст.112,

Ст.113 і

Ст.120.

Референдум

Ст.125.

1. З питань, які мають особливе значення для держави, може бути проведений загальнопольський референдум.

2. Загальнопольский референдум вправі призначити Сейм абсолютцим більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів або Президент Республіки за згодою Сенату, вираженого абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа сенаторів.

3. Якщо в загальнопольському референдумі взяло участь більше половини осіб, які мають право голосувати, результат референдуму є обов’язковим.

4. Дійсність загальнопольського референдуму, а також референдуму, про який йдеться в ч.6

Ст.235, підтверджує Верховний Суд.

5. Принципи і порядок проведепія референдуму визначає закон.

РОЗДІЛ V ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Ст.126.

1. Президент Польської Республіки є верховним представником Польської Республіки і гарантом безперервності державної влади.

2. Президент Республіки піклується про дотримання Конституції, стоїть на сторожі суверенітету і безпеки держави, а також непорушності і неподільності його території.

3. Президент Республіки виконує свої завдання в обсязі та відповідно до принципів, визначених у Конституції і законах.

Ст.127.

1. Президент Республіки обирається Народом шляхом загальних, рівних, прямих виборів і таємним голосуванням.

2. Президент Республіки обирається на п’ятирічний термін повноважень і може бути обраний повторно тільки один раз.

3. Президентом Республіки може бути обраний польський громадянин, який не пізніше дня виборів досяг 35 років і в повній мірі пользустся виборчими правами на виборах в Сейм. Кандидата вьщвігают не менше 100 000 громадян, що володіють правом обирати до Сейму.

4. Обраним на пост Президента Республіки визнається кандидат, який отримав більше половини поданих дійсних голосів. Якщо жоден з кандидатів не отримає необхідного більшості, на чотирнадцятий день після першого голосування проводиться повторне голосування.

5. При повторному голосуванні вибір проводиться між двома кандидатами, які при першому голосуванні отримали найбільшу в порядку черговості число голосів. Якщо хто-небудь з цих двох кандидатів відкличе згоду балотуватися, ранку виборче право або помре, на його місце до виборів при повторному голосуванні допускається кандидат, який отримав чергове найбільше число голосів при першому голосуванні. У цьому випадку дата повторного голосування відкладається ще на 14 днів.

6. Обраним на пост Президента Республіки при поиторном голосуванні визнається кандидат, який отримав більше голосів.

7. Принципи і порядок висування кандидатів і проведення виборів, а також умови дійсності виборів Президента Республіки визначає закон.

Ст.128.

1. Перебіг строку повноважень Президента Республіки починається в день вступу його на посаду.

2. Вибори Президента Республіки призначає Маршал Сейму на день, який припадає на період не раніше 100 днів і не пізніше 75 днів до закінчення терміну повноважень чинного Президента Республіки, а в разі звільнення посади Президента Республіки – не пізніше ніж на чотирнадцятий день після звільнення посади з встановленням дати голосування на неробочий день, який припадає на 60-денний період з дня призначення виборів.

Ст.129.

1. Дійсність виборів Президента Республіки підтверджує Верховний Суд.

2.Ізбірателю належить право відповідно до принципів, визначених у законі, звернутися до Верховного Суду з протестом проти визнання виборів Президента Республіки дійсними.

3. Якщо недійсність виборів Президента Республіки буде підтверджена, проводяться нові вибори відповідно принципами, передбаченими в ч.2

Ст.128 для випадків звільнення посади Президента Республіки.

Ст.130.

Президент Республіки вступає на посаду після складення перед Національними Зборами наступній присяги:

“Вступаючи з волі народу на посаду Президента Польської Рсспублікі, урочисто присягаю, що збережу вірність положенням Конституції, буду непохитно охороняти гідність Народу, а благо Вітчизни і добробут громадян завжди будуть для мене найвищим повелінням”.

Присяга може бути принесена з додаванням пропозиції “Нехай допоможе мені в цьому Бог”.

Ст.131.

1. Якщо Президент Республіки тимчасово не може виконувати посаду, він повідомляє про це Маршала Сейму, який тимчасово бере на себе обов’язки Президента Республіки. Якщо Президент Республіки не в змозі повідомити Маршала Сейму про неможливість виконувати посаду, то питання про наявність перешкоди до виконання посади Президентом Республіки за пропозицією Маршала Сейму вирішує Конституційний Трибунал. У разі визнання тимчасової неможливості виконання посади Президентом Республіки Конституційний Трибунал доручає Маршалу Сейму тимчасове виконання обязанцостей Президента Республіки.

2. Маршал Сейму тимчасово, до обрання нового Президента Республіки, виконує обов’язки Президента Республіки у разі:

1) смерті Президента Республіки,

2) відмови Президента Республіки від посади,

3) констатації недійсності виборів Президента Республіки чи інших причин незайнятих посади після обрання,

4) визнання Національними Зборами стійкої нездатності Президента Республіки виконувати посаду за станом здоров’я постановою, прийнятим більшістю не менше 2/3 голосів законного числа членів Національних Зборів.

5) відмови Президента Республіки від посади рішенням Державного Трибуналу.

3. Якщо Маршал Сейму не може виконувати обов’язки Президента Республіки, ці обов’язки приймає на себе Маршал Сенату.

4. Особа, яка виконує обов’язки Президента Республіки, не може прийняти постанову про скорочення терміну повноважень Сейму.

Ст.132. Президент Республіки не може займати будь-яку іншу посаду або виконувати будь-яку публічну функцію, за винятком тих, які пов’язані з виконуваною посадою.

Ст.133.

1. Президент Республіки як представник держави в зовнішніх зносинах:

1) ратифікує і денонсує міжнародні договори, про що повідомляє Сейм і Сенат,

2) призначає і відкликає повноважних представників Польської Республіки в інших державах і при міжнародних організаціях,

3) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників інших держав і міжнародних організацій.

2. Президент Республіки перед ратифікацією міжнародного договору може звернутися до Конституційного Трибунал із запитом про його відповідність Конституції.

3. Президент Республіки у сфері зовнішньої політики взаємодіє з Головою Ради Міністрів і компетентним міністром.

Ст.134. 1. Президент Республіки є верховним головнокомандувачем Збройними Силами Польської Республіки.

2. У мирний час Президент Республіки здійснює верховенство над Збройними Силами через Міністра Національної Оборони.

3. Президент Республіки призначає Начальника Генерального Штабу і командуючих видами Збройних Сил на певний час. Тривалість терміну повноважень, порядок та умови відкликання до його закінчення визначає закон.

4. На час війни Президент Республіки за пропозицією Цредседателя Ради Міністрів призначає Головнокомандувача Збройним Силами. У такому ж порядку він може відкликати Головнокомандувача Збройними Силами. Компетенцію Головнокомандувача Збройними Силами та принципи його підпорядкованості конституційним органам Польської Республіки визначає закон.

5. Президент Республіки за поданням Міністра Національної Оборони привласнює певні в законах військові звання.

6. Компетенцію Президента Республіки, пов’язану з верховенством над Збройними Силами, докладно визначає закон.

Ст.135.

Дорадчим органом Президента Республіки в галузі внутрішньої та зовнішньої безпеки держави є Рада Національної Безпеки.

Ст.136.

У разі безпосередньої зовнішньої загрози державі Президент Республіки за пропозицією Голови Ради Міністрів віддає наказ про загальну або часткову мобілізацію та використання Збройних Сил для оборони Польської Республіки.

Ст.137.

Президент Республіки надає польське громадянство і дає згоду на відмову від польського громадянства.

Ст.138.

Президент Республіки нагороджує орденами та відзнаками.

Ст.139.

Прсзідент Республіки здійснює право помилування. 11омілованіе не застосовується щодо осіб, засудженим Державним Трибуналом.

Ст.140.

Президент Республіки може звертатися з посланням до Сейму, Сенату або до Національним Зборам. Послання не стають предметом обговорення.

Ст.141.

1. З питань особливої ​​важливості Президент Республіки може скликати Раду Кабінету. Рада Кабінету утворюється Радою Міністрів, що засідає під головуванням Президента Республіки.

2. Раді Кабінету не належать повноваження Ради Міністрои.

Ст.142.

1. Президент Республіки видає постанови і накази відповідно до принципів, визначених в

Ст.92 і

Ст.93.

2. Президент Республіки видає постанови у сфері реалізації інших своїх повноважень.

Ст.143.

Допоміжним органом Президента Республіки є Канцелярія Президента Республіки. Президент Республіки видає положення про Канцелярії, а також призначає і відкликає Начальника Канцелярії Президента Республіки.

Ст.144.

1. Президент Республіки, використовуючи свої конституційні та законні повноваження, видає офіційні акти.

2. Офіційні акти Президента Республіки дійсні при наявності підпису Голови Ради Міністрів, який внаслідок підписання акта несе відповідальність перед Сеймом.

3. Припис ч.2 не стосується:

1) призначення виборів до Сейму та Сенату,

2) скликання першого засідання новообраних Сейму і Сенату,

3) скорочення терміну повноважень Сейму у випадках, визначених у Конституції,

4) законодавчої ініціативи,

5) призначення загальнопольського референдуму,

6) підписання закону або відмови підписати його,

7) віддачі розпорядження про опублікування закону або міжнародного договору в << Журналі Законів Польської Республіки >>,

8) звернення з посланням до Сейму, до Сенату або до Національного Зборам,

9) звернення до Конституційного Трибунал,

10) пропозиції про проведення контролю Верховної Палатою Контролю,

11) висунення кандидатури і призначення Голови Ради Міністрів,

12) прийняття відставки Ради Міністрів і доручення йому тимчасово виконувати обов’язки,

13) внесення до Сейму пропозицію про притягнення до відповідальності перед Державним Трибуналом члена Ради Міністрів.

14) відкликання міністра, якому Сейм висловив недовіру,

15) скликання Ради Кабінету,

16) нагородження орденами та відзнаками,

17) призначення суддів,

18) здійснення права помилування,

19) надання польського громадянства і дачі згоди на відмову від польського громадянства,

20) призначення Першого Голови Верховного Суду,

21) призначення Голови та Віце-голови Конституційного Трибуналу,

22) призначення Голови Вищого Адміністративного Суду,

23) призначення голів Верховного Суду, а також віцепредседателей Вищого Адміністративного Суду,

24) внесення до Сейму пропозицію про призначення Голови Польського Національного Банку,

25) призначення членів Ради Грошовою Політики,

2б) призначення та відкликання членів Ради Національної Безпеки,

27) призначення членів Всепольського Ради Радіомовлення і Телебачення,

28) видання положення про Канцелярії Президента Республіки, а також призначення та відкликання Начальника Канцелярії Президента Республіки,

29) видання постанов і розпоряджень відповідно до принципів, визначених в

Ст.93,

30) відмови від посади Президента Республіки.

Ст.145.

1. Президент Республіки за порушення Конституції, закону або за вчинення злочину може бути притягнутий до відповідальності перед Державним Трибуналом.

2. Звинувачення Президенту Республіки може бути пред’явлено постановою Національних Зборів, прийнятим більшістю не менше 2/3 голосів законного числа членів Національних Зборів за пропозицією не менш 140 членів Національних Зборів.

3. З дня прийняття постанови про пред’явлення Президенту Республіки звинувачення перед Державним Трибуналом виконання посади Президентом Республіки підлягає зупиненню. Припис

Ст.131 застосовується відповідно.

РОЗДІЛ VI РАДА МІНІСТРІВ І УРЯДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Ст.146.

1. Рада Міністрів проводить внутрішню і зовнішню політику Польської Республіки.

2. Веденню Ради Міністрів підлягають питання політики держави, не закріплені за іншими державними органами та органами територіального самоврядування.

3. Рада Міністрів керує урядовою адміністрацією.

4. У сфері та відповідно до принципів, визначених в Конституції і законах, Рада Міністрів, зокрема:

1) забезпечує виконання законів,

2) видає розпорядження,

3) координує і контролює роботу органів урядової адміністрації,

4) охороняє інтереси Державної Скарбниці,

5) схвалює проект государствешюго бюджету,

6) керує виконанням державного бюджету, а також приймає постанови про закриття державних рахунків і звіті про виконання бюджету,

7) забезпечує внутрішню безпеку держави, а також громадський порядок,

8) забезпечує зовнішню безпеку держави,

9) здійснює загальне керівництво у сфері відносин з іншими державами та міжнародними організаціями,

10) укладає міжнародні договори, які потребують ратифікації, а також стверджує і денонсує інші міжнародні договори,

11) здійснює загальне керівництво у сфері обороноздатності країни, а також щорічно визначає число громадян, призиваються на дійсну військову службу,

12) визначає організацію і порядок своєї роботи.

Ст.147.

1. Рада Міністрів складається з Голови Ради Міністрів і міністрів.

2. До складу Ради Міністрів можуть бути призначені віцепредседателі Ради Міністрів.

3. Голова і віце-голова Ради Міністрів можуть виконувати також функцію міністра.

4. До складу Ради Міністрів, крім того, можуть бьпь призначено голів визначених у законах комітетів.

Ст.148.

Голова Ради Міністрів:

1) представляє Раду Міністрів,

2) керує роботами Ради Міністрів,

3) видає розпорядження,

4) забезпечує здійснення політики Ради Міністрів і визначає способи її здійснення.

5) координує і контролює роботу членів Ради Міністрів,

6) здійснює нагляд за територіальним самоврядуванням

в межах і формах, визначених у Конституції і законах,

7) є начальником по службі для працівників прави-

тельственной адміністрації.

Ст.149.

1. Міністри керують певними галузями урядової адміністрації або виконують завдання, встановлені для них Головою Ради Міністрів. Сферу діяльності міністра, керівного галуззю урядової адміністрації, визначають закони.

2. Міністр, керівний галуззю урядової адміністрації, видає розпорядження. Рада Міністрів за пропозицією Голови Ради Міністрів може скасувати розпорядження або наказ міністра.

3. До голови комітету, про який йдеться в ч.4

Ст.147, відповідно застосовуються приписи, пов’язані міністру, керівному галуззю урядової адміністрації.

Ст.150.

Член Ради Міністрів не може здійснювати діяльність, що суперечить його публічним обов’язків.

Ст.151.

Голова Ради Міністрів, віце-голови Ради Міністрів і міністри приносять перед Президентом Республіки таку присягу:

“Вступаючи на посаду Голови Ради Міністрів (віцепредседателя Ради Міністрів, міністра), урочисто присягаю, що збережу вірність положенням Конституції та іншим законам Польської Республіки, а благо Вітчизни і добробут громадян завжди будуть для мене найвищим повелінням”.

Присяга може бути принесена з додаванням пропозиції “Нехай допоможе мені в цьому Бог”.

Ст.152.

1. Представником Ради Міністрів у воєводстві є воєвода.

2. Порядок призначення та відкликання, а також сферу діяльності воєвод визначає закон.

Ст.153.

1. З метою забезпечення професійного, сумлінного, неупередженого і політично нейтрального виконання завдань держави в установах урядової адміністрації діє корпус цивільної служби.

2. Голова Ради Міністрів є начальником корпусу цивільної служби.

Ст.154.

1. Президент Республіки висуває кандидатуру Голови Ради Міністрів, який пропонує складу Ради Міністрів. Президент Республіки призначає Голову Ради Міністрів разом з іншими членами Ради Міністрів протягом 14 днів з дня першого засідання Сейму або прийняття відставки попереднього Ради Міністрів і приймає присягу членів новоутвореного Ради Міністрів.

2. Голова Ради Міністрів протягом 14 днів з дня призначення Президентом Республіки представляє Сейму програму діяльності Ради Міністрів з пропозицією висловити йому довіру. Вотум довіри Сейм виносить абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів.

3. Якщо Рада Міністрів не сформований у порядку, передбаченому ч.1, або йому не винесений вотум довіри в порядку, передбаченому ч.2, Сейм в протягом 14 днів після закінчення термінів, визначених у ч.1 або ч.2, обирає Голову Ради Міністрів і запропонованих ним членів Ради Міністрів абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів. Президент Республіки призначає обраний таким чином Рада Міністрів і приймає присягу його членів.

Ст.155.

1. Якщо Рада Міністрів сформований у порядку, передбаченому ч.З

Ст.154, Президент Республіки протягом 14 днів призначає Голову Ради Міністрів і за його пропозицією інших членів Ради Міністрів і приймає їх присягу. Сейм протягом 14 днів з дня призначення Ради Міністрів Президентом Республіки висловлює йому довіру більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів.

2. Якщо Раді Міністрів не виражено довіру в порядку, передбаченому ч.1, Президент Республіки скорочує термін повноважень Сейму і призначає вибори.

Ст.156.

1. Члени Ради Міністрів несуть відповідальність перед Державним Трибуналом за порушення Конституції або законів, а також за злочини, вчинені у зв’язку з займаною посадою.

2. Постанова про притягнення члена Ради Міністрів до відповідальності перед Державним Трибуналом Сейм приймає за пропозицією Президента Республіки або не менше 115 депутатів більшістю 3/5 законного числа депутатів.

Ст.157.

1. Члени Ради Міністрів несуть перед Сеймом солідарну відповідальність за діяльність Ради Міністрів.

2. Члени Ради Міністрів несуть перед Сеймом також індивідуальну відповідальність за діяльність, що відноситься до їх компетенції або доручену їм Головою Ради Міністрів.

Ст.158.

1. Сейм висловлює Раді Міністрів недовіру більшістю законного числа депутатів за пропозицією, внесеною не менше ніж 4б депутатами, із зазначенням кандидата на посаду Голови Ради Міністрів. Якщо постанова прийнята Сеймом, Президент Республіки приймає відставку Ради Міністрів і призначає обраного Сеймом нового Голови Ради Міністрів і за його пропозицією – інших членів Ради Міністрів, а також приймає їх присягу.

2. Пропозиція про прийняття постанови, про яку йдеться в ч.1, може бути поставлено на голосування не раніше ніж через 7 днів після його внесення. Повторне пропозиція може бути внесено не раніше ніж після закінчення 3 місяців після внесення попереднього речення. Повторне пропозиція може бути внесено до закінчення 3 місяців, якщо з ним виступлять не менше 115 депутатів.

Ст.159.

1. Сейм може висловити недовіру міністру. Пропозиція про висловлення недовіри може бути внесено не менше ніж б9 депутатами. Припис ч.2

Ст.158 застосовується відповідно.

2. Президент Республіки відкликає міністра, якому Сейм висловив недовіру більшістю голосів законного числа депутатів.

Ст.160.

Голова Ради Міністрів може звернутися до Сейму з проханням про висловлення довіри Раді Міністрів. Вираз довіри Раді Міністрів проводиться більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів.

Ст.161.

Президент Республіки за пропозицією Голови Ради Міністрів робить зміни у складі Ради Міністрів.

Ст.162.

1. Голова Ради Міністрів заявляє про отставкс Ради Міністрів на першому засіданні новообраного Сейму.

2. Голова Ради Міністрів заявляє про відставку Ради Міністрів також у разі:

1) неприйняття Сеймом постанови про вотум довіри Раді Міністрів,

2) вираження Раді Міністрів недовіри,

3) відставки Голови Ради Міністрів.

3. Президент Республіки, приймаючи відставку Ради Міністрів, доручає йому подальше виконання обов’язків до призначення нового Ради Міністрів.

4. Президент Республіки у випадку, визначеному в п.З ч.2, може відмовитися прийняти відставку Савета Міністрів.

РОЗДІЛ VII ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ст.163.

Територіальне самоврядування виконує публічні завдання, не закріплені Конституцією або законами за органами інших публічних властей.

Ст.164.

1. Основною одиницею територіального самоврядування є громада.

2. Інші одиниці регіонального або місцевого та регіонального самоврядування визначає закон.

3. Громада виконує всі завдання територіального самоврядування, не закріплені за іншими одиницями територіального самоврядування.

Ст.165.

1. Одиниці територіального самоврядування є юридичними особами. Їм належить право власності та інші майнові права.

2. Самостійність одиниць територіального самоврядування підлягає судовому захисту.

Ст.166.

1. Публічні завдання, службовці задоволенню потреб самоуправленческого співтовариства, виконуються одиницями територіального самоврядування як власні завдання.

2. Якщо це випливає з обґрунтованих потреб держави, закон може доручити одиницям територіального самоврядування виконання інших публічних завдань. Закон визначає порядок передачі і спосіб виконання доручених завдань.

3. Спори про компетенцію між органами територіального самоврядування та урядової адміністрації дозволяють адміністративні суди.

Ст.167.

1. Одиницям територіального самоврядування забезпечується участь у публічних доходах відповідно до їх завданнями.

2. Доходами одиниць територіального самоврядування є їх власні доходи, а також загальні субсидії і цільові дотації з державного бюджету.

3. Джерела доходів одиниць територіального самоврядування визначених законом.

4. Зміни в обсязі завдань і компетенції одиниць територіального самоврядування проводяться одночасно з відповідними змінами у розподілі публічних доходів.

Ст.168.

Одиниці територіального самоврядування мають право встановлювати розміри місцевих податків і зборів в обьеме, визначеному в законі.

Ст.169.

1. Одиниці територіального самоврядування виконують свої завдання за допомогою постановляє і виконуючих органів.

2. Вибори в постановляє органи є загальними, рівними, прямими і виробляються таємним голосуванням. Принципи і порядок висування кандидатів і проведення виборів, а також умови дійсності виборів визначає закон.

3. Принципи та порядок виборів, а також відкликання виконуючих органів одиниць територіального самоврядування визначає закон.

4. Внутрішній устрій одиниць територіального самоврядування визначають у межах, встановлених законами, їх постановляє органи.

Ст.170.

Члени самоуправленческого спільноти можуть шляхом референдуму приймати рішення про справи, що стосуються цього співтовариства, в тому числі про відкликання органу територіального самоврядування, обраного прямими виборами. Принципи та порядок проведення місцевого референдуму визначає закон.

Ст.171.

1. Діяльність територіального самоврядування підлягає нагляду з точки зору її законності.

2. Органами нагляду за діяльністю одиниць територіального самоврядування є Голова Ради Міністрів і воєводи, а в сфері фінансових справ – регіональні рахункові палати.

3. Сейм за пропозицією Голови Ради Міністрів може розпустити постановляю орган територіального самоврядування, якщо цей орган грубо порушує Конституцію або закони.

Ст.172.

1. Одиниці територіального самоврядування мають право об’єднуватися.

2. Одиниця територіального самоврядування має право вступати в міжнародні об’єднання локальних і регіональних спільнот, а також співпрацювати з локальними і регіональними спільнотами інших держав.

3. Принципи, відповідно до яких одиниці територіального самоврядування можуть користуватися правами, про які йдеться в ч.1 і 2, визначає закон.

РОЗДІЛ VIII СУДИ І трибуналів

Ст.173.

Суди і Трибунали є владою, окремою і незалежною від інших влад.

Ст.174.

Суди і Трибунали виносять вироки і рішення іменем Польської Республіки.

Суди

Ст.175.

1. Правосуддя в Польській Республіці здійснюють Верховний Суд, загальні суди, адміністративні суди, а також військові суди.

2. Винятковий суд або прискорений процес може бути встановлений тільки на час війни.

Ст.176.

1. Судочинство є щонайменше двухінстанціонним.

2. Пристрій і підсудність судів, а також виробництво в судах визначають закони.

Ст.177.

Загальні суди здійснюють правосуддя по всіх справах, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.

Ст.178.

1. Судді при виконанні своєї посади незалежні і підкоряються тільки Конституції, а також законам.

2. Суддям забезпечуються умови праці та винагорода, відповідні достоїнству должпості, а також обсягу їхніх обов’язків.

3. Суддя не може належати до політичної партії, професійної спілки, вести публічну деятельнос.ть, несоввместімую з принципами незалежності судів і незалежності суддів.

Ст.179.

Судді призначаються Президентом Республіки за пропозицією Всепольського Судового Ради на невизначений час.

Ст.180.

1. Судді незмінюваність.

2. Зсув судді з посади, призупинення виконання ним обов’язків, переведення його в іншу місцевість або на іншу посаду всупереч його волі може мати місце тільки в силу рішення суду і тільки у випадках, визначених у законі.

3. Суддя може бути звільнений у відставку внаслідок хвороби або втрати сил, які роблять неможливим виконання ним своєї посади. Процесуальний порядок, а також спосіб оскарження в суд визначає закон.

4. Закон визначає вік, після досягнення якого судді йдуть у відставку.

5. У разі зміни устрою судів або зміни меж судових округів суддю можна переводити в інший суд або у відставку із збереженням за ним повного окладу.

Ст.181.

Суддя не може бути притягнутий до кримінальної отвстственності або позбавлений волі без попередньої згоди визначеного в законі суду. Суддя не може бути зздержан чи заарештований, за винятком випадку, коли він пійманий на місці злочину і якщо його затримання необхідно для забезпечення належного ходу процесу. Про затримання негайно повідомляється голова компетентного місцевого суду, який може розпорядитися про негайне звільнення затриманого.

Ст.182.

Участь громадян у здійсненні правосуддя визначає закон.

Ст.183.

1. Верховний Суд здійснює нагляд за діяльністю загальних і військових судів у сфері прийняття вироків і рішень.

2. Верховний Суд здійснює також інші дії, визначені в Конституції і законах.

3. Переваги Голови Верховного Суду призначає Президент Республіки на шестирічний термін повноважень з числа кандидатів, представлених Загальними Зборами Суддів Верховного Суду.

Ст.184.

Вищий Адміністративний Суд, а також інші адміністративні суди здійснюють у сфері, визначеній у законі, контроль за діяльністю публічної адміністрації. Цей контроль включає також винесення судових рішень про відповідність законам постанов органів територіального самоврядування та нормативних актів місцевих органів урядової адміністрації.

Ст.185.

Голови Вищого Адміністративного Суду призначає Президент Республіки на шестирічний термін повноважень з числа кандидатів, представлених Загальними Зборами Суддів Вищого Адміністративного Суду.

Ст.186.

1. Всепольський Судовий Рада стоїть на варті незалежності судів і суддів.

2. Всепольський Судовий Рада може звернутися до Конституційного Трибунал з поданням про перевірку відповідності Конституції нормативних актів у тій мірі, в якій вони стосуються незалежності судів і суддів.

Ст.187.

1. Всепольський Судовий Рада складається з:

1) Першого Голови Верховного Суду, Міністра Юстиції, Голови Вищого Адміністративного Суду та особи, призначеного Президентом Республіки,

2) п’ятнадцяти членів, обраних з числа суддів Верховного Суду, загальних судів, адміністративних судів та військових судів,

3) чотирьох члеіов, обраних Сеймом з числа депутатів, а також двох членів, обраних Сенатом з числа сенаторів.

2. Всепольський Судовий Рада обирає з числа своїх членів голову і двох віце-голів.

3. Термін повноважень виборних членів Всепольського Судового Ради становить чотири роки.

4. Пристрій, сферу діяльності та порядок роботи Всепольського Судового Ради, а також порядок виборів його членів визначає закон.

Конституційний Трибунал

Ст.188.

Конституційний Трибунал вирішує справи:

1) про відповідність законів та міжнародних договорів Конституції,

2) про відповідність законів ратифікованим міжнародним договорам, ратифікація яких вимагала попередньої згоди, вираженого в законі,

3) щодо відповідності приписів права, видаваних центральними державними органами, Конституції, ратифікованим міжнародним договорам і законам,

4) про відповідність Конституції цілей або діяльності політичних партій,

5) про конституційну скаргу, про яку йдеться в ч.1

Ст.79.

Ст.189.

Конституційний Трибунал вирішує спори про компетенцію між центральними конституційними органами держави.

Ст.190.

1. Рішення Конституційного Трибуналу мають загальнообов’язкову силу і є остаточними.

2. Рішення Конституційного Трибуналу по справах, які перелічені в

Ст.188, підлягають негайному опублікуванню в офіційному органі, в якому був опублікований нормативний акт. Якщо акт не був опублікований, рішення публікується в Офіційному Віснику Польської Республіки “Монітор Польскі”.

3. Рішення Конституційного Трибуналу набуває чинності в день його опублікування, проте Конституційний Суд може визначити інший термін втрати обов’язкової сили нормативним актом. Цей термін не може перевищувати вісімнадцяти місяців, якщо мова йде про закон, а якщо мова йде про іншому нормативному акті, то дванадцяти місяців. У разі прийняття рішень, які пов’язані з фінансовими витратами, не передбаченими в бюджетному законі, Конституційний Трибунал визначає термін втрати нормативним актом обов’язкової сили після ознайомлення з думкою Ради Міністрів.

4. Рішення Конституційного Трибуналу про невідповідність Конституції, міжнародному договору або закону нормативного акта, на підставі якого було прийнято правомочна судове рішення, остаточне адміністративне рішення або рішення по інших справах, є підставою для поновлення процесу, для скасування адміністративного рішення або іншого рішення відповідно до принципами та порядком, визначеними у приписах, що відносяться до даного процесу.

5. Рішення Конституційного Трибуналу приймаються більшістю голосів.

Ст.191.

1. З поданням у справах, про які йдеться в

Ст.188, до Конституційного Трибунал можуть звертатися:

1) Президент Рсспублікі, Маршал Сейму, Маршал Сенату, Голова Ради Міністрів, 50 депутатів, 30 сеіаторов, Перший Голова Верховного Суду, Голова Вищого Адміністративного Суду, Генеральний Прокурор, Голова Верховної Палати Контролю, Захисник Громадянських Прав,

2) Всепольський Судовий Рада у сфері, про яку йдеться в ч.2

Ст.18б,

3) постановляє органи одиниць територіального самоврядування,

4) загальнопольські органи професійних спілок, а також загальнопольські органи організацій роботодавців і професійних організацій,

5) церкви та інші віросповідні спілки,

6) суб’єкти, визначені в

Ст.79, в обсязі, зазначеному в ній.

2. Суб’єкти, про які йдеться в п.3-5 ч.1, можуть звернутися з таким поданням, якщо нормативний акт зачіпає питання, охоплені сферою їхньої діяльності.

Ст.192.

З клопотанням у справах, про які йдеться в

Ст.189, до Конституційного Трибунал можуть звертатися: Президент Республіки, Маршал Сейму, Маршал Сенату, Голова Ради Міністрів, Перший Голова Верховного Суду, Голова Вищого Адміністративного Суду і Прсдссдатсль Верховної Палати Контролю.

Ст.193.

Кожен суд може внести на розгляд Конституційного Трибуналу правове питання про відповідність нормативного акта Конституції, ратифікованим міжнародним договорам або законом, якщо від відповіді на правове питання залежить вирішення справи, що розглядається судом.

Ст.194.

1. Конституційний Трибунал складається з 15 суддів, обраних індивідуально Сеймом на 9 років з числа осіб, що відрізняються правовими знаннями. Повторне обрання до складу Трибуналу неприпустимо.

2. Голови та Віце-голови Конституційного Трибуналу призначає Президент Республіки з числа кандидатів, представлених Загальними Зборами Суддів Конституційного Трибуналу.

Ст.195.

1. Судді Конституційного Трибуналу при виконанні своєї посади незалежні і підкоряються тільки Конституції.

2. Суддям Конституційного Трибуналу забезпечуються умови праці та винагорода, відповідні достоїнству посади, а також обсягу їхніх обов’язків.

3. Судді Конституційного Трибуналу у період перебування на посаді не можуть належати до політичної партії, професійної спілки, а також вести публічну діяльність, несумісну з принципами незалежності судів і незалежності суддів.

Ст.196.

Суддя Конституційного Трибуналу не може бути без предварітельпого згоди Конституційного Трибуналу притягнутий до кримінальної відповідальності або позбавлений волі. Суддя не може бути затриманий чи заарештований, за винятком випадків, коли він пійманий на місці злочину і якщо його затримання необхідно для забезпечення належного ходу процесу. Про затримання негайно повідомляється Голова Конституційного Трибуналу, який може розпорядитися про негайне звільнення затриманого.

Ст.197.

Організацію Конституційного Трибуналу, а також порядок судочинства в Трибуналі визначає закон.

Державний Трибунал

Ст.198.

1. За порушення Конституції або закону в зв’язку з займаною посадою або у сфері виконання своїх службових. обов’язків конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом несуть: Президент Республіки, Голова Ради Міністрів, а також члени Ради Міністрів, Голова Польського Національного Банку, Голова Верховної Палати Контролю, члени Всспольского Ради Радіомовлення і Телебачення, особи, яким Голова Ради Міністрів довірив керівництво міністерством, а також Головнокомандувач Збройними Силами.

2. Конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом несуть також депутати і сенатори в обсязі, визначеному в

Ст.107.

3. Види покарань, призначуваних Державним Трибуналом, визначає закон.

Ст.199.

1. Державний Трибунал складається з голови, 2 заступників голови та 1б членів, що обираються Сеймом не з числа депутатів і сенаторів на термін повноважень Сейму. Заступники голови Трибуналу, а також не менше половини членів Трибуналу повинні мати кваліфікацію, необхідну для заняття посади судді.

2. Головою Державного Трибуналу є Перший Голова Верховного Суду.

3. Члени Державної Трибуналу при здійсненні функції судді Державного Трибуналу незалежні і підкоряються тільки Конституції, а також законам.

Ст.200.

Член Державної Трибуналу без попередньої згоди Державного Трибуналу не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності або позбавлений волі. Член Державної Трибуналу не може бути затриманий чи заарештований, за винятком випадку, коли він пійманий на місці злочину, якщо його затримання необхідно для забезпечення належного ходу процесу. Про затримання негайно повідомляється голова Державного Трибуналу, який може розпорядитися про негайне звільнення затриманого.

Ст.201.

Організацію Державного Трибуналу, а також порядок судочинства в Трибуналі визначає закон.

РОЗДІЛ IX ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВА

Верховна Палата Контролю

Ст.202.

1. Верховна Палата Контролю є вищим органом державного контролю.

2. Верховна Палата Контролю підпорядковується Сейму.

3. Верховна Палата Контролю діє відповідно до принципів колегіальності.

Ст.203.

1. Верховна Палата Контролю контролює діяльність органів урядової адміністрації, Польського Національного Банку, державних юридичних осіб та інших державних організаційних одиниць з погляду її законності, економічності, доцільності та сумлінності.

2. Верховна Палата Контролю може контролювати діяльність органів територіального самоврядування, комунальних юридичних осіб та інших комунальних організаційних одиниць з погляду її законності, економічності та сумлінності.

3. Верховна Палата Контролю може також контролювати з погляду її законності та економічності діяльність іпих організаційних одиниць і господарських суб’єктів в обсязі, в якому вони використовують державні чи комунальні майно або кошти, а також витікає з фінансових зобов’язань на користь держави.

Ст.204.

1. Верховна Палата Контролю представляє Сейму:

1) аналіз виконання державного бюджету і принципів грошової політики,

2) висновок з питання про схвалення звіту Ради Міністрів про виконання державного бюджету,

3) інформацію про результати контролю, пропозиції та звернення, визначені у законі.

2. Верховна Палата Контролю щорічно цредставляет Сейму звіт про свою діяльність.

Ст.205.

1. Голова Верховної Палати Контролю призначається Сеймом за згодою Сенату на 6 років і може бути призначений повторно тільки один раз.

2. Голова Верховної Палати Контролю не може обіймати іншу посаду, за винятком посади професора вищої школи, і мати інші професійні заняття.

3. Голова Верховної Палати Контролю не може належати до політичної партії, професійному союзу або вести публічну діяльність, несумісну з гідністю його посади.

Ст.206.

Голова Верховної Палати Контролю не може бути без попередньої згоди Сейму притягнутий до кримінальної відповідальності або позбавлений волі. Голова Верховної Палати Контролю не може бути затриманий чи заарештований, за винятком випадку, коли він пійманий на місці злочину, і якщо його затримання необхідно для забезпечення належного ходу процесу. Про затримання негайно повідомляється Маршал Сейму, який може розпорядитися про негайне звільнення затриманого.

Ст.207.

Організацію, а також порядок діяльності Верховної Палати Контролю визначає закон.

Захисник Громадянських Прав

Ст.208.

1. Захисник Громадянських Прав стоїть на сторожі свобод і прав людини і громадянина, визначених у Конституції, а також в інших нормативних актах.

2. Сферу і порядок діяльності Захисника Громадянських Прав визначає закон.

Ст.209.

1. Захисник Громадянських Прав призначається Сеймом за згодою Сенату на 5 років.

2. Захисник Громадянських Прав не може обіймати іншу посаду, за винятком посади професора вищої школи, і мати інші професійні заняття.

3. Захисник Громадянських Прав не може належати до політичної партії, професійному союзу або вести іублічную діяльність, несумісну з гідністю його посади.

Ст.210.

Захисник Громадянських Прав самостійний у своїй діяльності, незалежний від інших державних органів і відповідає тільки перед Сеймом відповідно до принципів, визначених в законі.

Ст.211.

Захисник Громадянських Прав не може бути без попередньої згоди Сейму притягнутий до кримінальної відповідальності або позбавлений волі. Захисник Громадянських Прав не може бути затриманий чи заарештований, за винятком випадку, коли він пійманий на місці злочину і якщо його затримання необхідно для забезпечення належного ходу процесу. Про затримання негайно повідомляється Маршал Сейму, який може розпорядитися про негайне звільнення затриманого.

Ст.212.

Захисник Громадянських Прав щорічно інформує Сейм і Сенат про свою діяльність, а також про стан дотримання свобод і прав людини і громадянина.

Всепольський Рада Радіомовлення і Телебачення

Ст.213.

1. Всепольський Рада Радіомовлення і Телебачення стоїть на сторожі свободи слова, права на інформацію, а також публічного інтересу в радіомовленні і телебаченні.

2. Всепольський Рада Радіомовлення і Телебачення видає розпорядження, а за індивідуальними справах приймає постанови.

Ст.214.

1. Члени Всепольського Ради Радіомовлення і Телебачення призначаються Сеймом, Сенатом та Президентом Республіки.

2. Член Всепольського Ради Радіомовлення і Телебачення не може належати до політичної партії, професійному союзу або вести публічну діяльність, несумісну з гідністю виконуваної функції.

Ст.215.

Принципи і порядок діяльності Всепольського Ради Радіомовлення і Телебачення, його організацію, а також докладні принципи призначення його членів визначає закон.

РОЗДІЛ Х ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Ст.216.

1. Фінансові кошти для публічних цілей збираються і витрачаються способом, визначеним у законі.

2. Придбання, відчуження та обтяження нерухомості, часток або акцій, а також емісія цінних паперів Державної Казною, Польським Національним Банком чи іншими державними юридичними особами проводяться відповідно до принципів і порядком, визначеними в законі.

3. Встановлення монополії проводиться за допомогою закону.

4. Отримання державою позик, а також надання їм фінансових гарантій та поручительств виробляються відповідно до принципів і порядком, визначеними в законі.

5. Не можна отримувати позики або надавати фінансові гарантії та поруки, внаслідок яких державний публічний борг перевищить 3/5 вартості річного валового національного продукту. Спосіб обчислення вартості річного валового національного продукту, а також державного публічного боргу визначає закон.

Ст.217.

Обкладення податками, іншими публічними зборами, визначення суб’єктів, об’єктів оподаткування та податкових ставок, а також принципів надання пільг та анулювання недоїмок, так само як і визначення категорій суб’єктів, звільнених від податків, проводиться за допомогою закону.

Ст.218.

Організацію Державної Скарбниці, а також спосіб управління майном Державної Скарбниці визначає закон.

Ст.219.

1. Сейм приймає державний бюджет на бюджетний рік у формі бюджетного закону.

2. Принципи і порядок розробки проекту бюджету держави, ступінь його деталізації, а також вимоги, яким повинен відповідати проект бюджетного закону, так само як і принципи і порядок виконання бюджетного закону визначає закон.

3. У виняткових випадках доходи і витрати держави на період менше року може визначати закон про тимчасове бюджеті. Приписи, що стосуються проекту бюджетного закону, відповідно застосовуються до проекту закону про тимчасове бюджеті.

4. Якщо бюджетний закон або закон про тимчасове бюджеті не вступили в силу в день початку бюджетного року, Рада Міністрів веде фінансове господарство на підставі поданого проекту закону.

Ст.220.

1. Збільшення витрат або обмеження доходів, запланованих Радою Міністрів, не може приводити до встановлення Сеймом більшого бюджетного дефіциту, ніж передбачений у проекті бюджетного закону.

2. Бюджетний закон не може передбачати покриття бюджетного дефіциту шляхом прийняття зобов’язань в центральному банку держави.

Ст.221.

Законодавча ініціатива щодо бюджетного закону, закону про тимчасове бюджеті, зміни бюджетного закону, закону про отримання державою коштів у рахунок публічного боргу, а також закону про надання державою фінансових гарантій належить виключно Раді Міністрів.

Ст.222.

Рада Міністрів не пізніше ніж за 3 місяці до початку бюджетного року представляє Сейму проект бюджетного закону на наступний рік. У виняткових випадках можливе більш пізній внесення проекту.

Ст.223.

Сенат може прийняти поправки до бюджетного закону протягом 20 днів після його передачі в Сенат.

Ст.224.

1. Президент Республіки протягом 7 днів підписує бюджетний закон або закон про тимчасове бюджеті, представлений Маршалом Сейму. До бюджетного закону і закону про тимчасову бюджеті не застосовується припис ч.5

Ст.122.

2. У разі звернення Президента Республіки до Конституційного Трибунал з питання про відповідність Конституції бюджетного закону або закону про тимчасову бюджеті до його підписання Трибунал дозволяє це справа не пізніше ніж протягом 2 місяців з дня подання звернення до Трибуналу.

Ст.225.

Якщо протягом 4 місяців з дня внесення до Сейму проекту бюджетного закону він нс буде представлений Президенту Республіки для підписання, Президент Республіки може протягом 14 днів видати розпорядження про скорочення терміну повноважень Сейму.

Ст.22б.

1. Рада Міністрів протягом 5 місяців після закінчення бюджетного року представляє Сейму звіт про виконання бюджетного закону разом з інформацією про стан заборгованості держави.

2. Сейм розглядає поданий звіт і після ознайомлення з думкою Верховної Палати Контролю протягом 90 днів з дня подання Сейму звіту приймає постанову про його затвердження або незатвердження.

Ст.227.

1. Центральним банком держави є Польський Національний Банк. Йому належить виключне право емісії грошей, а також встановлення і здійснення грошової політики. Польський Національний Банк несе відповідальність за вартість польської валюти.

2. Органами Польського Національного Банку є: Голова Польського Національного Банку, Рада Грошовою Політики, а також Правління Польського Національного Банку.

3. Голова Польського Національного Банку призначається Сеймом за пропозицією Президента Республіки на 6 років.

4. Голова Польського Національного Банку не може належати до політичної партії, професійному союзу або вести публічну діяльність, несумісну з гідністю його функції.

5. До складу Ради Грошовою Політики входять Голова Польського Національного Банку в якості голови, а також особи, що відрізняються знаннями в галузі фінансів, призначувані на 6 років в рівному числі Президентом Республіки, Сеймом і Сенатом.

6. Рада Грошовою Політики щороку встановлює основні положення грошової політики і подає їх для відомості Сейму одночасно з поданням Радою Міністрів проекту бюджетного закону. Рада Грошовою Політики протягом 5 місяців після закінчення бюджетного року представляє Сейму звіт про виконання основних положень грошової політики.

7. Організацію та принципи діяльності Польського Національного Банку, а також докладні принципи призначення та відкликання його органів визначає закон.

РОЗДІЛ XI НАДЗВИЧАЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ст.228.

1. В особливо загрозливих ситуаціях, якщо звичайні конституційні засоби недостатні, може бути введено відповідне надзвичайний стан: воєнний стан, виняткове становище або положення стихійного лиха.

2. Надзвичайний стан може бути введено тільки на підставі закону за допомогою розпорядження, яке також підлягає доведенню до загального відома.

3. Принципи діяльності органів публічної влади, а також межі можливого обмеження свобод і прав людини і громадянина під час окремих надзвичайних положень визначає закон.

4. Закон може визначити підстави, обсяг і порядок відшкодування майнових втрат, що виникають з обмежень під час надзвичайного стану свобод і прав людини і громадянина.

5. Дії, вжиті внаслідок введення надзвичайного стану, повинні відповідати ступеню загрози і бути спрямовані до можливо більш швидкому поверненню до нормального фупкціонірованію держави.

6. Під час надзвичайного стану пе можуть бути змінені: Конституція, положення про вибори до Сейму, Сенат та органи територіального самоврядування, закон про вибори Президента Республіки, а також закони про надзвичайні положеннях.

7. Під час надзвичайного стану, а також протягом 90 днів після його закінчення не може бути скорочений термін повноважень Сейму, не може проводитися загальнопольський референдум, не можуть проводитися вибори до Сейму, Сенат, органи територіального самоврядування, а також вибори Президента Республіки, а терміни повноважень цих органів підлягають відповідному продовженню. Вибори до органів територіального самоврядування можливі тільки там, де не було введено надзвичайний стан.

Ст.229.

У разі зовнішньої загрози державі, збройного нападу на територію Польської Республіки або коли з міжнародного договору випливає зобов’язання по спільній обороні від агресії, Президент Республіки за пропозицією Ради Міністрів може ввести воєнний стан на частині або на всій території держави.

Ст.230.

1. У разі загрози конституційному ладу держави, безпеки громадян або публічному порядку Президент Республіки за пропозицією Ради Міністрів може ввести на певний час, що не перевищує 90 днів, виняткове становище на частині або на всій території держави.

2. Продовження виняткового становища може мати місце тільки один раз за згодою Сейму і на період не більше 60 днів.

Ст.231.

Розпорядження про введення воєнного чи надзвичайного стану Президент Республіки представляє Сейму протягом 48 годин після підписання розпорядження. Сейм негайно розглядає розпорядження Президента Республіки. Сейм може скасувати його абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів.

Ст.232.

З метою запобігання наслідків природних катастроф або технічних аварій, що носять характер стихійного лиха, а також з метою їх ліквідації Рада Міністрів може ввести на певний час, що не перевищує 30 днів, положення стихійного лиха на частині або на всій території держави. Продовження цього положення може мати місце за згодою Сейму.

Ст.233.

1. Закон, який визначає обьем обмежень свобод і прав людини і громадянина під час військового і виняткового становища, не може обмежувати свободи і права, визначені в

Ст.30 (гідність людини),

Ст.34 і

Ст.Зб (громадянство),

Ст.38 (охорона життя),

Ст.39,

Ст.40 і

Ст.41, ч.4 (гуманне поводження),

Ст.42 (кримінальна відповідальність),

Ст.45 (доступ до суду),

Ст.47 (особисті блага),

Ст.53 (совість і релігія),

Ст.бЗ (петиції), а також

Ст.48 і

Ст.72 (сім’я і дитина).

2. Неприпустимо обмеження свобод і прав людини і громадянина виключно на підставі раси, статі, мови, віросповідання або його відсутності, соціального походження, народження, а також майна.

3. Закон, що визначає об’єм обмежень свобод і прав людини і громадянина при положенні стихійного лиха, може обмежувати свободи і права, визначені в

Ст.22 (свобода господарської діяльності),

Ст.41, ч.1, 3 і 5 (особиста свобода),

Ст.50 (недоторканність житла),

Ст.52, ч.1 (свобода пересування та перебування на території Польської Республіки),

Ст.59, ч.З (право на страйк),

Ст.64 (право власності),

Ст.65, ч.1 (свобода друку),

Ст.66, ч.1 (право на безпечні та гігієнічні умови праці), а також

Ст.66, ч.2 (право на відпочинок).

Ст.234.

1. Якщо під час військового стану Сейм не може зібратися на засідання, Президент Республіки за пропозицією Ради Міністрів видає розпорядження, які мають силу закону, в обсязі та в межах, визначених в

Ст.228, ч.3-5. Ці розпорядження підлягають затвердженню Сеймом на найближчому засіданні.

2. Розпорядження, про які йдеться в ч.1, мають характер джерел загальнообов’язкового права.

РОЗДІЛ XII ЗМІНА КОНСТИТУЦІЇ

Ст.235.

1. Проект закону про зміну Конституції можуть внести не менше 1/5 законного числа депутатів, Сенат або Президент Республіки.

2. Зміна Конституції проводиться за допомогою закону, прийнятого в однаковій рсдакціі Сеймом і потім в термін не більше 60 днів Сенатом.

3. Перше читання проекту закону про зміну Конституції може відбутися не раніше тридцятого дня після внесення до Сейму проекту закону.

4. Закон про зміну Конституції Сейм приймає більшістю щонайменше 2/3 голосів у присутності не менше половини законного числа депутатів, а також Сенат – абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини законного числа сенаторів.

5. Прийняття Сеймом закону, що змінює приписи розділів 1, 11 або Х11 Конституції, може відбутися не раніше шістдесятого дня після першого читання проекту цього закону.

6. Якщо закон про зміну Конституції стосується прсдпісаній розділів 1, 11 або Х11, суб’єкти, визначені в ч.1, можуть протягом 45 днів з дня прийняття Сенатом закону вимагати проведення стверджує референдуму. З пропозицією з цього питання ці суб’єкти звертаються до Маршалу Сейму, який негайно призначає проведення референдуму протягом 60 днів з дня внесення пропозиції. Зміна Конституції приймається, якщо за цю зміну висловилися більшість голосуючих.

7. Після закінчення процедури, визначеної в ч. 4 і 6, Маршал Сейму представляє Президенту Республіки прийнятий закон для підписання. Президент Республіки підписує закон протягом 21 дня з дня предсташ ~ ення і дає розпорядження опублікувати його в “Журналі Законів Польської Республіки”.

РОЗДІЛ XIII ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПРАВИЛА

Ст.236.

1. Протягом 2 років з дня набуття чинності Конституції Рада Міністрів представить Сейму проекти законів, необхідних для застосування Конституції.

2. Закони, що вводять в дію

Ст.176, ч.1 в частині, що стосується процесу в адміністративних судах, будуть прийняті до закінчення 5 років з дня набрання чинності Конституції. До часу набуття чинності цих законів діють приписи, що стосуються надзвичайної ревізії рішень Вищого Адміністративного Суду.

Ст.237.

1. Протягом 4 років з дня набрання чинності Конституцією у справах про проступки рішення приймаються колегіями у справах про проступки при районних судах, причому рішення про покарання у вигляді арешту приймає суд.

2. Апеляції на рішення колегії дозволяє суд.

Ст.238.

1. Термін повноважень конституційних органів публічної влади і входять до їх складу осіб, обраних або призначених до набрання чинності Конституції, закінчується із закінченням строку, встановленого у приписах, що діяли до дня набрання чинності Конституції.

2. У разі, коли приписи, що діяли до дня набрання чинності Конституції, не встановлювали цього терміну повноважень, а з дня виборів або призначення закінчився період, більш тривалий ніж встановлений Конституцією, конституційний термін повноважень органів публічної влади або входять до їхнього складу осіб закінчується через рік з дня набрання чинності Конституції.

3. У разі, коли приписи, що діяли до дня набрання чинності Конституції, не встановлювали цього терміну повноважень, а з дня виборів або призначення закінчився період, більш короткий ніж встановлений Конституцією для конституційних органів публічної влади або входять до їхнього складу осіб, час, протягом якого ці органи або особи виконували функції згідно раніше діючим приписам, включається в строк повноважень, встановлений Конституції.

Ст.239.

1. Протягом 2 років з дня набуття чинності Конституції рішення Конституційного Трибуналу про невідповідність Конституції законів, прийнятих до дня набуття нею чинності, не є остаточними і підлягають розгляду Сеймом, який може відхилити рішення Конституційного Трибуналу більшістю 2/3 голосів у присутності менше половини законного числа депутатів. Це не стосується рішень, винесених внаслідок правових запитів, звернених до Конституційного Трибуналу.

2. Процес у справах про надання Конституційним Трибуналом загальнообов’язкового тлумачення законів, збуджений до набрання чинності Конституції, підлягає припиненню.

3. У день набрання чинності Конституції постанови Конституційного Трибуналу з питання про тлумачення законів втрачають загальнообов’язкову силу. Зберігають силу правомочні рішення суду, а також інші правомочні рішення органів публічної влади, прийняті з урахуванням того значення приписів, яке було встановлено Конституційним Судом допомогою загальнообов’язкового тлумачення законів.

Ст.240.

Протягом одного року з дня набрання чинності Конституцією бюджетний закон може передбачати покриття бюджетного дефіциту шляхом прийняття зобов’язань в центральному банку держави.

Ст.241.

1. Міжнародні договори, ратифіковані Польською Республікою на підставі діяли під час їх ратифікації конституційних приписів і опубліковані в “Журналі Законів”, визнаються договорами, ратифікованими з попередньої згоди, вираженого в законі, і до них застосовуються приписи

Ст.91 Конституції, якщо зі змісту міжнародного договору випливає, що вони зачіпають категорії питань, перерахованих

Ст.89, ч.1 Конституції.

2. Рада Міністрів протягом 2 років від набуття чинності Конституції представить Сейму перелік міжнародних договорів, сод Ержан положення, які не відповідають Конституції.

3. Вибрані до дня набуття чинності Конституції сенатори, яким не виповнилося 30 років, зберігають свої мандати до кінця терміну повноважень, на який вони обрані.

4. Поєднання мандата депутата чи сенатора з функцією або заняттям, яких стосується заборона, визначене в

Ст.103, тягне погашсніе мандата після закінчення місяця з дня набрання чинності Конституції, якщо депутат або сенатор раніше не відмовиться від функції або не припинить заняття.

5. Справи, що є предметом законодавчого процесу або розгляду в Конституційному Трибуналі або Державному Трибуналі і розпочаті до набрання чинності Конституцією, ведуться відповідно до конституційними приписами, що діяли на день початку справи.

6. Протягом 2 років з дня набуття чинності Конституції Рада Міністрів встановить, які з постанов Ради Міністрів чи наказів міністрів або інших органів урядової адміністрації, прийняті або видані до дня набуття чинності Конституцією, повинні бути стосовно до умов, визначених у

Ст.87, ч.1 і

Ст.92 Конституції, замінені распоряжсніямі, виданими на підставі уполномочия наданого законом, проект якого Рада Міністрів у відповідний час внесе до Сейму. У цей же період Рада Міністрів внесе до Сейму проект закону, що визначає, які нормативні акти органів урядової адміністрації, видані до дня набуття чинності Конституції, стають постановами або наказами в сенсі

Ст.93 Конституції.

7. Діючі в день набуття чинності Конституцією акти місцевого права, а також общинні приписи стають актами місцевого права в сенсі

Ст.87, ч.2 Конституції.

Ст.242.

Втрачають чинність:

1) конституційний закон від 17 жовтня 1992 про взаємні відносини між законодавчою і виконавчою владою Польської Республіки, а також про територіальний самоврядування (Dz.U. Nr 84, роz. 426, z 1995 Nг 38, роz. 184, Nг 150, роz. 729, а також z 1996 Nг 106, роz. 488),

2) конституційний закон від 23 квітня 1992 про порядок підготовки та прийняття Конституції Польської Республіки (Dz.U.Nг. 67, роz. 336, а також z 1994 р Nг 61, роz. 251).

Ст.243.

Конституція Польської Республіки набуває чинності після закінчення 3 місяців з дня її опублікування.

About Admin

312 thoughts on “Конституція Польської Республіки українською мовою

 1. Excellent website you have here but I was curious about if you knew
  of any community forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 2. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more
  of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly comeback.

 3. I simply want to say I am very new to blogs and truly liked this blog site. Most likely I’m planning to bookmark your website . You certainly have exceptional articles. Many thanks for sharing your blog site.

 4. Very interesting details you have observed , appreciate it for putting up. “Above all be true to yourself, and if you can not put your heart in it, take yourself out of it.” by Hardy D. Jackson.

 5. Hi there very nice website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I am satisfied to search out a lot of useful information right here within the publish, we’d like work out more techniques on this regard, thanks for sharing.

 6. It is in point of fact a great and useful piece of information. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 7. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 8. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 9. It is truly a nice and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 10. I together with my pals were studying the best recommendations located on your website and so the sudden I got a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those strategies. Most of the young boys had been happy to learn them and now have in fact been using these things. Appreciate your simply being indeed considerate and also for pick out variety of incredibly good tips millions of individuals are really eager to discover. My personal honest apologies for not saying thanks to earlier.

 11. I will right away clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 12. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 13. Generally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.

 14. Hi there very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to find a lot of useful information right here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 15. Someone essentially lend a hand to make seriously posts I’d state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this particular submit extraordinary. Fantastic job!

 16. You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart. “We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 17. I think this internet site has some real fantastic info for everyone :D. “This is an age in which one cannot find common sense without a search warrant.” by George Will.

 18. I will right away seize your rss as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 19. What i don’t understood is if truth be told how you are no longer actually much more neatly-liked than you might be now. You are very intelligent. You know thus considerably in the case of this topic, made me for my part believe it from so many numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs nice. At all times handle it up!

 20. Hi, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, would check this¡K IE nonetheless is the market chief and a huge component to people will miss your magnificent writing due to this problem.

 21. Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 22. Whats up very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally¡KI am satisfied to search out so many helpful info right here in the submit, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 23. I’ve recently started a blog, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Money is power, freedom, a cushion, the root of al evil, the sum of all blessings.” by Carl Sandburg.

 24. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your site?

 25. Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with almost all important infos. I¡¦d like to look more posts like this .

 26. Thanks for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 27. I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 28. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 29. I’ve read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you put to make this kind of wonderful informative site.

 30. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 31. Hello there, I found your website by way of Google whilst searching for a comparable matter, your web site got here up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 32. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 33. It¡¦s really a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 34. I would like to show thanks to the writer just for rescuing me from this particular instance. Because of scouting throughout the internet and obtaining suggestions that were not helpful, I was thinking my life was well over. Being alive without the solutions to the problems you have solved all through your guideline is a serious case, as well as the ones that might have adversely damaged my career if I hadn’t noticed your website. Your good skills and kindness in handling the whole lot was excellent. I am not sure what I would’ve done if I had not encountered such a stuff like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time very much for the reliable and effective guide. I will not hesitate to recommend the sites to any individual who needs care about this topic.

 35. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 36. Oh my goodness! AmazingIncredibleAwesomeImpressive article dude! Thank youThanksMany thanksThank you so much, However I am experiencingencounteringgoing throughhaving issues withdifficulties withproblems withtroubles with your RSS. I don’t knowunderstand whythe reason why I am unable toI can’tI cannot subscribe tojoin it. Is there anyone elseanybody elseanybody gettinghaving identicalthe samesimilar RSS problemsissues? Anyone whoAnybody whoAnyone that knows the solutionthe answer will youcan you kindly respond? ThanxThanks!!

 37. I as well as my buddies were actually analyzing the best tactics from your web page and then instantly I had a terrible suspicion I never thanked the web blog owner for those techniques. All of the guys ended up absolutely very interested to study them and have in effect undoubtedly been using these things. Appreciation for turning out to be indeed thoughtful and also for getting some notable tips millions of individuals are really eager to know about. Our own honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 38. I¡¦ve read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make the sort of excellent informative site.

 39. What i don’t understood is in fact how you are not actually a lot more smartly-preferred than you might be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this topic, produced me in my view believe it from so many numerous angles. Its like women and men aren’t involved unless it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. At all times maintain it up!

 40. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 41. Very interesting subject , thankyou for posting . “If you have both feet planted on level ground, then the university has failed you.” by Robert F. Goheen.

 42. Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 43. I and also my friends were actually examining the great information and facts found on your website and so instantly got a terrible suspicion I never thanked the blog owner for those strategies. These young men are already totally joyful to read through all of them and now have sincerely been making the most of those things. Appreciation for simply being so helpful and for making a choice on variety of decent issues most people are really desperate to understand about. My very own sincere regret for not saying thanks to earlier.

 44. I’ll right away grab your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 45. Good day very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m satisfied to search out so many helpful information right here within the post, we need work out extra techniques on this regard, thank you for sharing.

 46. I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I really loved the usual information an individual supply to your visitors? Is gonna be again continuously to investigate cross-check new posts.

 47. I simply wished to say thanks yet again. I do not know the things that I could possibly have gone through in the absence of the entire concepts revealed by you regarding my theme. It seemed to be a frustrating situation in my circumstances, nevertheless coming across a skilled fashion you resolved it made me to cry for fulfillment. Now i am happier for the help and then believe you really know what a great job you are getting into instructing the others by way of a site. I’m certain you’ve never met any of us.

 48. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 49. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 50. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 51. Hey very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am happy to search out a lot of helpful info right here in the publish, we want develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.

 52. I¡¦ve learn a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a wonderful informative website.

 53. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 54. I like this post, enjoyed this one thank you for posting. “No trumpets sound when the important decisions of our life are made. Destiny is made known silently.” by Agnes de Mille.

 55. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 56. I wanted to draft you the bit of observation so as to thank you so much the moment again regarding the spectacular techniques you have documented on this website. It is really extremely generous of you to provide openly what a few individuals could possibly have advertised for an e book to get some cash for themselves, especially since you could possibly have done it in the event you decided. Those concepts also worked to become a easy way to comprehend other people online have similar eagerness really like my personal own to know much more on the topic of this matter. I am certain there are several more fun occasions up front for individuals who read through your blog.

 57. It¡¦s actually a great and useful piece of info. I¡¦m happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 58. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 59. A lot of thanks for each of your effort on this blog. My mum takes pleasure in participating in investigations and it is easy to understand why. My spouse and i learn all of the powerful form you deliver helpful suggestions via the website and as well as encourage response from some other people on the area then our princess is without question becoming educated a lot. Have fun with the rest of the new year. Your carrying out a wonderful job.

 60. I really enjoy examining on this site, it has got superb articles . “One doesn’t discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time.” by Andre Gide.

 61. I wanted to compose a quick message to express gratitude to you for the fabulous secrets you are sharing on this site. My time consuming internet research has at the end been compensated with reasonable points to go over with my family. I ‘d repeat that most of us website visitors are definitely lucky to be in a really good place with many special people with great suggestions. I feel quite fortunate to have discovered your website and look forward to plenty of more fabulous minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.

 62. It¡¦s actually a nice and useful piece of information. I¡¦m happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 63. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 64. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :)

 65. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 66. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 67. When do you think this Real Estate market will go back in a positive direction? Or is it still too early to tell? We are seeing a lot of housing foreclosures in Oviedo Florida. What about you? Would love to get your feedback on this.

 68. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 69. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 70. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 71. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 72. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 73. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 74. Somebody necessarily help to make critically posts I’d state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this actual submit amazing. Magnificent job!

 75. Hello there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

 76. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am glad to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I most no doubt will make certain to do not forget this website and provides it a look regularly.

 77. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info particularly the last part :) I care for such info much. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 78. fantastic issues altogether, you simply won a emblem new reader. What may you recommend in regards to your post that you simply made a few days in the past? Any positive?

 79. I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 80. I was just searching for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top websites are full of garbage.

 81. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 82. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 83. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally seek advice from my site =). We will have a link trade arrangement between us!

 84. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 85. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 86. Howdy very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we need develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 87. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 88. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 89. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 90. obviously like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality on the other hand I will surely come back again.

 91. Somebody essentially assist to make severely articles I would state. This is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the research you made to make this actual post incredible. Magnificent process!

 92. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 93. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this information So i am glad to show that I have a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I so much indisputably will make certain to do not overlook this web site and give it a glance on a constant basis.

 94. Thank you so much for providing individuals with a very pleasant possiblity to read articles and blog posts from here. It is often very pleasing and as well , packed with a good time for me and my office co-workers to visit your web site the equivalent of thrice a week to learn the newest items you will have. And indeed, I’m just certainly fulfilled concerning the terrific tricks you give. Certain 3 tips in this article are undoubtedly the most suitable we’ve had.

 95. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 96. whoah this weblog is excellent i really like reading your posts. Stay up the good paintings! You realize, a lot of persons are searching round for this info, you could help them greatly.

 97. I definitely wanted to jot down a message in order to express gratitude to you for all of the pleasant tips and hints you are sharing here. My long internet research has finally been compensated with incredibly good suggestions to go over with my classmates and friends. I would claim that many of us readers actually are rather fortunate to exist in a remarkable community with very many perfect people with great methods. I feel quite happy to have used the website page and look forward to really more cool times reading here. Thanks a lot again for everything.

 98. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 99. I not to mention my buddies ended up looking at the good guidelines found on your site and then unexpectedly got a horrible suspicion I never thanked the blog owner for those strategies. The men appeared to be certainly thrilled to read through them and have now very much been loving those things. Appreciate your indeed being so considerate and then for settling on these kinds of important topics millions of individuals are really wanting to discover. My honest regret for not saying thanks to sooner.

 100. I just couldn’t go away your site before suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide to your visitors? Is gonna be again steadily to inspect new posts.

 101. A person essentially assist to make critically posts I would state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to make this actual publish extraordinary. Great job!

 102. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a tremendous website.

 103. I actually wanted to write a brief remark in order to thank you for all the fantastic solutions you are writing on this site. My considerable internet search has now been rewarded with excellent facts and strategies to share with my great friends. I would tell you that we readers are extremely lucky to live in a useful community with very many lovely professionals with insightful suggestions. I feel very much lucky to have come across your web site and look forward to tons of more excellent minutes reading here. Thank you once again for a lot of things.

 104. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 105. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognise what you’re speaking about! Bookmarked. Please also discuss with my site =). We will have a link change agreement among us!

 106. You are my aspiration, I own few web logs and infrequently run out from brand :). “Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner.” by W. Somerset Maugham.

 107. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 108. I am no longer certain the place you’re getting your information, however good topic. I must spend a while finding out much more or understanding more. Thanks for wonderful information I used to be searching for this info for my mission.

 109. Normally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great article.

 110. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I actually loved the usual info an individual supply on your visitors? Is going to be back steadily in order to check out new posts.

 111. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specifically the last part :) I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 112. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! “The future is not something we enter. The future is something we create.” by Leonard I. Sweet.

 113. My spouse and i have been now comfortable when Albert managed to finish up his homework through the ideas he discovered through the web page. It is now and again perplexing to simply find yourself giving away tips and hints that many others have been selling. So we acknowledge we now have the writer to appreciate for that. The most important explanations you made, the easy website navigation, the relationships you can give support to engender – it’s got many amazing, and it’s really making our son in addition to us believe that the theme is enjoyable, which is certainly seriously important. Thank you for the whole lot!

 114. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 115. Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 116. Whats up very cool blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am happy to seek out a lot of helpful info right here in the put up, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing.

 117. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 118. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 119. Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos. I would like to look more posts like this.

 120. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 121. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 122. I precisely desired to thank you very much once again. I am not sure what I might have implemented without these ways provided by you concerning such a area. It had been a very frightening condition in my opinion, nevertheless taking note of your skilled strategy you solved that made me to jump over joy. I am happier for the support and even wish you are aware of a great job that you’re providing educating many people via your web site. More than likely you’ve never come across all of us.

 123. Thank you, I’ve recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what concerning the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

 124. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 125. You completed a number of fine points there. I did a search on the subject and found the majority of persons will have the same opinion with your blog.

 126. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

 127. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 128. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 129. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognise what you are talking about! Bookmarked. Please additionally talk over with my web site =). We may have a hyperlink change agreement among us!

 130. hello!,I really like your writing very so much! proportion we be in contact extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this house to solve my problem. May be that is you! Having a look forward to see you.

 131. I really wanted to compose a brief message so as to appreciate you for all of the splendid tips you are giving out at this site. My time-consuming internet lookup has at the end of the day been recognized with reasonable knowledge to talk about with my partners. I ‘d repeat that many of us website visitors actually are rather fortunate to dwell in a very good place with so many lovely professionals with very helpful techniques. I feel rather privileged to have discovered the website and look forward to really more cool moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 132. You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart. “Everyone has his day and some days last longer than others.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 133. My husband and i were absolutely ecstatic Raymond managed to finish off his reports through your precious recommendations he was given out of the weblog. It is now and again perplexing to simply continually be giving out tips and tricks most people have been making money from. We really fully understand we need the writer to be grateful to for that. All of the explanations you’ve made, the easy website navigation, the friendships your site help engender – it’s all extraordinary, and it is letting our son and us feel that this subject matter is amusing, which is certainly incredibly mandatory. Thank you for the whole thing!

 134. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 135. I in addition to my pals have already been following the nice strategies on your web page and then at once I had a horrible feeling I had not thanked you for those strategies. My people ended up for this reason very interested to study all of them and now have in reality been tapping into those things. Appreciate your genuinely really kind as well as for deciding on some brilliant information millions of individuals are really desirous to know about. Our honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 136. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 137. I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much without a doubt will make certain to do not fail to remember this website and give it a look on a constant basis.

 138. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 139. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 140. You can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart. “The only way most people recognize their limits is by trespassing on them.” by Tom Morris.

 141. Thank you for every one of your labor on this blog. Kim delights in managing investigations and it’s simple to grasp why. Most people learn all regarding the compelling manner you produce functional secrets on the web site and therefore foster contribution from website visitors on this area while our favorite daughter is always starting to learn a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one conducting a really great job.

 142. Thank you for any other informative blog. Where else may just I get that type of information written in such an ideal means? I have a undertaking that I am just now working on, and I’ve been at the glance out for such info.

 143. Excellent blog here! Additionally your web site quite a bit up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 144. Usually I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.

 145. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 146. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 147. I do believe all the concepts you’ve offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for starters. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 148. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 149. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 150. wonderful points altogether, you just won a brand new reader. What could you recommend about your submit that you simply made a few days in the past? Any certain?

 151. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 152. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 153. hello!,I really like your writing very so much! percentage we keep in touch more about your article on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking forward to look you.

 154. I got what you intend, appreciate it for posting .Woh I am delighted to find this website through google. “Since the Exodus, freedom has always spoken with a Hebrew accent.” by Heinrich Heine.

 155. I must point out my gratitude for your kindness supporting folks who actually need help on this important matter. Your personal commitment to passing the message around came to be astonishingly informative and have continuously allowed individuals like me to attain their endeavors. This informative recommendations entails a whole lot a person like me and substantially more to my mates. Thanks a ton; from each one of us.

 156. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 157. Thanks, I’ve recently been looking for information about this subject for a while and yours is the greatest I have found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you certain about the supply?

 158. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 159. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 160. Hi there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a related matter, your site got here up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 161. A person necessarily lend a hand to make significantly posts I might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the research you made to create this particular submit amazing. Wonderful activity!

 162. Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the market chief and a big part of other folks will omit your magnificent writing because of this problem.

 163. I do agree with all the concepts you’ve offered to your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for novices. Could you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 164. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 165. It really is almost extremely difficult to encounter well-informed americans on this content, in addition you seem like you fully grasp whatever you’re raving about! Thank You

 166. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 167. Hi folks here, just got aware about your blogging site through Bing and yahoo, and have found that it is pretty educational. I’ll take pleasure in if you decide to persist this informative article.

 168. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 169. I simply couldn’t depart your web site prior to suggesting that I really enjoyed the usual info an individual supply on your guests? Is gonna be again frequently to check up on new posts.

 170. Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m glad to seek out numerous helpful info right here within the submit, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 171. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Please additionally consult with my website =). We could have a hyperlink trade arrangement between us!

 172. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 173. I ‘d mention that most of us people are endowed to exist at a fabulous place with very many wonderful individuals with quite helpful things.

 174. You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “Golf and sex are about the only things you can enjoy without being good at.” by Jimmy Demaret.

 175. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 176. I think this is among the most vital information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 177. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 178. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 179. A lot of thanks for your own work on this site. My aunt loves going through internet research and it is easy to see why. Most of us know all about the powerful means you convey very important items by means of the web site and as well as inspire participation from some others on the issue and my girl is truly being taught a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You are carrying out a brilliant job.

 180. Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 181. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

 182. I simply had to say thanks once again. I’m not certain the things I might have used in the absence of these solutions documented by you concerning this industry. It was before a very depressing issue in my position, but finding out the skilled fashion you handled the issue made me to weep with contentment. I am grateful for this advice as well as pray you find out what a great job you are putting in training some other people all through your blog. I know that you haven’t got to know any of us.

 183. It’s hard to finddifficult to findnearly impossible to findhard to come by knowledgeableeducatedwell-informedexperienced people on thisabout thisfor thisin this particular topicsubject, but youhowever, you sound likeseem like you know what you’re talking about! Thanks

 184. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 185. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 186. My wife and i ended up being very satisfied when Raymond could round up his investigation by way of the ideas he acquired from your very own web pages. It’s not at all simplistic to just possibly be handing out methods which usually the rest may have been trying to sell. Therefore we acknowledge we’ve got the blog owner to give thanks to because of that. All the illustrations you have made, the straightforward site menu, the relationships your site give support to promote – it’s got everything astonishing, and it is facilitating our son in addition to us recognize that the matter is brilliant, and that is quite serious. Thank you for the whole thing!

 187. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 188. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 189. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!|

 190. I have learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to create this type of fantastic informative web site.|

 191. Hi there, simply become alert to your blog thru Google, and located that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels. I will appreciate should you proceed this in future. Numerous people will likely be benefited out of your writing. Cheers!|

 192. Hi there, just turned into alert to your weblog through Google, and located that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful should you proceed this in future. A lot of folks might be benefited out of your writing. Cheers!|

 193. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?|

 194. What i do not realize is in fact how you are not really a lot more neatly-appreciated than you may be now. You’re very intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this subject, produced me personally imagine it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. Always take care of it up!|

 195. Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get anything done.|

 196. naturally like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the truth nevertheless I’ll definitely come back again.|

 197. I am extremely inspired with your writing abilities and also with the layout in your blog. Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself? Anyway stay up the nice high quality writing, it is rare to peer a great weblog like this one today..|

 198. Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good post.|

 199. Link exchange is nothing else except it is just placing the other person’s blog link on your page at appropriate place and other person will also do similar for you.|

 200. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!|

 201. Hi there, You’ve done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this website.|

 202. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!|

 203. Spot on with this write-up, I truly think this site needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice!|

 204. I was excited to uncover this web site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and i also have you bookmarked to check out new information in your website.|

 205. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful information specially the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.|

 206. Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in internet explorer, might test this? IE still is the marketplace leader and a huge portion of other folks will miss your fantastic writing because of this problem.|

 207. Its such as you read my thoughts! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you just can do with a few percent to pressure the message house a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.|

 208. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!|

 209. We stumbled over here different website and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page for a second time.|

 210. Hi there I am so thrilled I found your weblog, I really found you by error, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent b.|

 211. I amI’m curious to find out what blog systemplatform you have beenyou happen to beyou areyou’re working withutilizingusing? I’m experiencinghaving some minorsmall security problemsissues with my latest sitewebsiteblog and I wouldI’d like to find something more saferisk-freesafeguardedsecure. Do you have any solutionssuggestionsrecommendations?

 212. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thank you|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *